Modern Greek Bible

Jeremiah 52

Lamentations

Return to Index

Chapter 1

1

[] PwV ekaqhse monh h poliV h peplhqummenh lawn. Katesth wV chra h peplhqummenh en eqnesin, h arcousa en taiV eparciaiV× egeinen upotelhV.

2

AkatapaustwV klaiei thn nukta kai ta dakrua authV katarreousin epi taV siagonaV authV× ek pantwn twn agapwntwn authn den uparcei o parhgorwn authn× panteV oi filoi authV eferqhsan proV authn apistwV× ecqroi egeinan eiV authn.

3

Hcmalwtisqh o IoudaV upo qliyewV kai upo bareiaV douleiaV× kaqhtai en toiV eqnesi× den euriskei anapausin× panteV oi diwktai autou katelabon auton en mesw twn stenwn.

4

Ai odoi thV Siwn penqousi, dioti oudeiV ercetai eiV taV eortaV× pasai ai pulai authV einai erhmoi oi iereiV authV anastenazousin× ai parqenoi authV einai perilupoi kai auth plhrhV pikriaV.

5

Oi enantioi authV egeinan kefalh, oi ecqroi authV euhmerousi× dioti o KurioV kateqliyen authn dia to plhqoV twn anomiwn authV× ta nhpia authV eporeuqhsan eiV aicmalwsian emprosqen tou ecqrou.

6

Kai efugen apo thV qugatroV Siwn pasa h doxa authV× oi arconteV authV egeinan wV elafoi mh euriskousai boskhn, kai ebadizon cwriV dunamewV emprosqen tou diwkontoV.

7

Enequmhqh h Ierousalhm en taiV hmeraiV thV qliyewV authV kai thV exwsewV authV panta ta epiqumhta authV, ta opoia eicen apo cronwn arcaiwn, ote epesen o laoV authV eiV thn ceira tou ecqrou kai den uphrcen o bohqwn authn× eidon authn oi ecqroi, egelasan epi th katapausei authV.

8

Amartian hmarthsen h Ierousalhm× dia touto egeinen wV akaqartoV× panteV oi doxazonteV authn katefronhsan authn, dioti eidon thn aschmosunhn authV× auth de anestenaze kai apestrafh eiV ta opisw.

9

H akaqarsia authV hto eiV ta kraspeda authV× den enequmhqh ta telh authV× oqen etapeinwqh exaisiwV× den uphrcen o parhgorwn authn. Ide, Kurie, thn qliyin mou, dioti emegalunqh o ecqroV.

10

O ecqroV exhplwse thn ceira autou epi panta ta epiqumhta authV× dioti auth eide ta eqnh eisercomena eiV to agiasthrion authV, ta opoia prosetaxaV na mh eiselqwsin eiV thn sunagwghn sou.

11

PaV o laoV authV katastenazei, zhtwn arton× edwkan ta epiqumhta autwn anti trofhV, dia na epanelqh h yuch autwn. Ide, Kurie, kai epibleyon× dioti egeina exouqenhmenh.

12

[] W, proV umaV, panteV oi diabainonteV thn odon× epibleyate kai idete, an hnai ponoV kata ton ponon mou, ostiV egeinen eiV eme, me ton opoion me eqliyen o KurioV en th hmera thV orghV tou qumou autou.

13

Exapesteilen ex uyouV pur epi ta osta mou kai katekrathsen auta× hplwse diktuon eiV touV podaV mou× me estreyen eiV ta opisw× me katesthsen hfanismenhn, olhn thn hmeran odunwmenhn.

14

O zugoV twn asebhmatwn mou sunesfigcqh dia thV ceiroV autou× perieplecqhsan, anebhsan epi ton trachlon mou, kateluse thn dunamin mou× o KurioV me paredwken eiV ceiraV, ex wn den dunamai na egerqw.

15

O KurioV katestrwse pantaV touV dunatouV mou en tw mesw mou× ekalesen ep' eme wrismenon kairon dia na suntriyh touV eklektouV mou× o KurioV epathsen en lhnw thn parqenon, thn qugatera Iouda.

16

Dia tauta egw qrhnw× oi ofqalmoi mou, oi ofqalmoi mou katarreousin udata× dioti apemakrunqh ap' emou o parhgorhthV o anazwopoiwn thn yuchn mou× oi uioi mou hfanisqhsan, dioti uperiscusen o ecqroV.

17

H Siwn ekteinei taV ceiraV authV, den uparcei o parhgorwn authn× o KurioV prosetaxe peri tou Iakwb× oi ecqroi autou periekuklwsan auton× h Ierousalhm egeine metaxu autwn wV akaqartoV.

18

DikaioV einai o KurioV dioti apestathsa apo tou logou autou. Akousate, parakalw, panteV oi laoi, kai idete ton ponon mou× ai parqenoi mou kai oi neaniskoi mou eporeuqhsan eiV aicmalwsian.

19

Ekalesa touV agapwntaV me, all' autoi me hpathsan× oi iereiV mou kai oi presbuteroi mou exepneusan en th polei, dioti ezhthsan trofhn uper eautwn dia na epanelqh h yuch autwn.

20

Ide, Kurie, dioti qlibomai× ta entosqia mou tarattontai, h kardia mou anastrefetai entoV mou, dioti megalwV apestathsa× exwqen hteknwsen h macaira× en tw oikw o qanatoV.

21

Hkousan, dioti stenazw× den uparcei o parhgorwn me× panteV oi ecqroi mou hkousan thn sumforan mou× ecarhsan oti su ekameV touto × otan ferhV thn hmeran, thn opoian ekalesaV, autoi qelousi geinei wV egw.

22

AV elqh enwpion sou pasa h kakia autwn× kai kame eiV autouV wV ekameV eiV eme dia panta ta amarthmata mou× dioti polloi einai oi stenagmoi mou kai h kardia mou exelipe.

Lamentations 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: