Modern Greek Bible

Jeremiah 51

Jeremiah

Return to Index

Chapter 52

1

[] EnoV kai eikosi etwn hlikiaV hto o SedekiaV ote ebasileuse, kai ebasileusen endeka eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Amoutal, qugathr tou Ieremiou apo Libna.

2

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata panta osa epraxen o Iwaceim.

3

Dioti apo tou qumou tou Kuriou tou genomenou kata Ierousalhm kai Iouda, ewsou aperriyen autouV apo proswpou autou, o SedekiaV apestathse kata tou basilewV thV BabulwnoV.

4

Kai en tw enatw etei thV basileiaV autou, ton dekaton mhna, thn dekathn tou mhnoV, hlqe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV, autoV kai apan to strateuma autou, epi thn Ierousalhm, kai estratopedeusan enantion authV kai wkodomhsan periteicisma kat' authV kuklw.

5

Kai h poliV epoliorkeito mecri tou endekatou etouV tou basilewV Sedekiou.

6

En tw tetartw mhni, thn enathn tou mhnoV, h peina ekrataiwqh en th polei kai den uphrcen artoV dia ton laon tou topou.

7

Kai exeporqhqh h poliV kai panteV oi andreV tou polemou efugon kai exhlqon ek thV polewV thn nukta, dia thV odou thV pulhV thV metaxu twn duo teicwn, thV plhsion tou basilikou khpou× oi de Caldaioi hsan plhsion thV polewV kuklw, kai uphgon kata thn odon thV pediadoV.

8

To de strateuma twn Caldaiwn katediwxen opisw tou basilewV kai efqasan ton Sedekian eiV taV pediadaV thV Iericw× kai apan to strateuma autou dieskorpisqh apo plhsion autou.

9

Kai aunelabon ton basilea kai anhgagon auton proV ton basilea thV BabulwnoV eiV Ribla en th gh Aimaq kai eprofere katadikhn ep' auton.

10

Kai esfaxen o basileuV thV BabulwnoV touV uiouV tou Sedekiou emprosqen twn ofqalmwn autou× esfaxen oti kai pantaV touV arcontaV Iouda en Ribla.

11

Kai touV ofqalmouV tou Sedekiou exetuflwse, kai edesen auton me duo calkinaV aluseiV× kai eferen auton o basileuV thV BabulwnoV eiV Babulwna kai ebalen auton eiV oikon fulakhV ewV thV hmeraV tou qanatou autou.

12

[] En de tw pemptw mhni, th dekath tou mhnoV, tou dekatou ennatou etouV tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV hlqen epi Ierousalhm Nebouzaradan o arciswmatofulax, o paristamenoV enwpion tou basilewV thV BabulwnoV,

13

kai katekause ton oikon tou Kuriou kai ton oikon tou basilewV, kai pantaV touV oikouV thV Ierousalhm kai panta megan oikon katekausen en puri.

14

Kai apan to strateuma twn Caldaiwn, to meta tou arciswmatofulakoV, katekrhmnisan panta ta teich thV Ierousalhm kuklw.

15

Kai ek twn ptwcwn tou laou kai to upoloipon tou laou to enapoleifqen en th polei kai touV fugontaV, oitineV prosefugon proV ton basilea thV BabulwnoV, kai to enapoleifqen tou plhqouV, metwkise Nebouzaradan o arciswmatofulax.

16

Ek twn ptwcwn omwV thV ghV afhke Nebouzaradan o arciswmatofulax dia ampelourgouV kai dia gewrgouV.

17

Kai touV stulouV touV calkinouV touV en tw oikw tou Kuriou kai taV baseiV kai thn calkinhn qalassan thn en tw oikw tou Kuriou katekoyan oi Caldaioi, kai metekomisan olon ton calkon autwn eiV thn Babulwna.

18

Elabon de kai touV lebhtaV kai ta ptuaria kai ta lucnoyalida kai taV lekanaV kai ta qumiathria kai panta ta skeuh ta calkina, dia twn opoiwn ekamnon thn uphresian.

19

Elabe proseti o arciswmatofulax kai touV krathraV kai ta purodoceia, kai taV lekanaV kai touV lebhtaV kai taV lucniaV kai ta qumiathria kai taV fialaV, osa hsan crusa kai osa argura×

20

touV duo stulouV, thn mian qalassan kai touV dwdeka calkinouV moscouV touV anti basewn, ta opoia ekamen o basileuV Solomwn dia ton oikon tou Kuriou× o calkoV pantwn toutwn twn skeuwn hto azugistoV.

21

Peri de twn stulwn, to uyoV tou enoV stulou hto dekaoktw phcwn, kai zwnh phcwn dwdeka periekuklonen auton, kai to pacoV autou daktulwn tessarwn× hto kenoV.

22

Kai to kionokranon to ep' autou calkinon× to de uyoV tou enoV kionokranou pente phcwn kai to diktuwton kai ta rodia epi tou kionokranou kuklw, ta panta calkina× ta auta eice kai o deuteroV stuloV meta twn rodiwn.

23

Kai hsan enenhkonta ex rodia kremamena× panta ta rodia ta epi tou diktuwtou hsan ekaton kuklw.

24

[] Kai elaben o arciswmatofulax Seraian ton prwton ierea kai Sofonian ton deuteron ierea kai touV treiV qurwrouV×

25

kai ek thV polewV elaben ena eunoucon, ostiV hto epistathV epi twn andrwn twn polemistwn, kai epta andraV ek twn paristamenwn emprosqen tou basilewV, touV eureqentaV en th polei, kai ton grammatea ton arconta twn strateumatwn, ostiV ekamne thn stratologian tou laou thV ghV, kai exhkonta andraV ek tou laou thV ghV, touV eureqentaV en mesw thV polewV.

26

Kai labwn autouV Nebouzaradan o arciswmatofulax eferen autouV proV ton basilea thV BabulwnoV eiV Ribla.

27

Kai epataxen autouV o basileuV thV BabulwnoV kai eqanatwsen autouV en Ribla, en th gh Aimaq. Outw metwkisqh o IoudaV apo thV ghV autou.

28

OutoV einai o laoV, ton opoion metwkisen o Naboucodonosor, en tw ebdomw etei, treiV ciliadaV kai eikositreiV IoudaiouV×

29

en tw dekatw ogdow etei tou Naboucodonosor metwkisen autoV apo Ierousalhm oktakosiaV triakonta duo yucaV×

30

en tw eikostw tritw etei tou Naboucodonosor metwkise Nebouzaradan o arciswmatofulax ek twn Ioudaiwn eptakosiaV tessarakonta pente yucaV× pasai ai yucai tessareV ciliadeV kai exakosiai.

31

[] En de tw triakostw ebdomw etei thV metoikesiaV tou Iwakeim basilewV tou Iouda, ton dwdekaton mhna, thn eikosthn pempthn tou mhnoV, Eueil-merwdac o basileuV thV BabulwnoV, kata to etoV kaq' o ebasileusen, anuywse thn kefalhn tou Iwakeim basilewV tou Iouda kai exhgagen auton ek tou oikou thV fulakhV,

32

kai elalhsen eumenwV met' autou kai eqese ton qronon autou epanwqen tou qronou twn basilewn twn met' autou en Babulwni.

33

Kai hllaxe ta imatia thV fulakhV autou× kai etrwgen arton pantote met' autou pasaV taV hmeraV thV zwhV autou.

34

Kai to sithresion autou hto pantoteinon sithresion didomenon eiV auton para tou basilewV thV BabulwnoV, hmerhsioV corhgia mecri thV hmeraV tou qanatou autou, pasaV taV hmeraV thV zwhV autou.

Lamentations 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: