Modern Greek Bible

Jeremiah 50

Jeremiah

Return to Index

Chapter 51

1

[] Outw legei KurioV× Idou, egw egeirw anemon fqoropoion epi thn Babulwna kai epi touV katoikouV authV touV uywsantaV thn kardian autwn kat' emou.

2

Kai qelw exaposteilei epi thn Babulwna likmhtaV kai qelousin eklikmhsei authn kai ekkenwsei thn ghn authV× dioti en th hmera thV sumforaV kukloqen qelousin eisqai enantion authV.

3

ToxothV epi toxothn aV enteinh to toxon autou kai epi ton pepoiqota epi ton qwraka autou× kai mh feidesqe touV neouV authV× exoloqreusate apan to strateuma authV.

4

Kai oi traumatiai qelousi pesei en th gh twn Caldaiwn kai oi katakekenthmenoi en taiV odoiV authV.

5

Dioti o Israhl den egkateleifqh oude o IoudaV para tou Qeou autou, para tou Kuriou twn dunamewn, an kai h gh autwn eneplhsqh anomiaV enantion tou Agiou tou Israhl.

6

Fugete ek mesou thV BabulwnoV kai diaswsate ekastoV thn yuchn autou× mh apolesqhte en th anomia authV× dioti einai kairoV ekdikhsewV tou Kuriou× antapodoma autoV antapodidei eiV authn.

7

H Babulwn estaqh pothrion crusoun en th ceiri tou Kuriou, mequon pasan thn ghn× apo tou oinou authV epion ta eqnh× dia touto ta eqnh parefronhsan.

8

Epesen exaifnhV h Babulwn kai sunetribh× ololuzete di' authn× labete balsamon dia ton ponon authV, iswV iatreuqh.

9

Meteceirisqhmen iatrika dia thn Babulwna alla den iatreuqh× egkataleiyate authn, kai aV apelqwmen ekastoV eiV thn ghn autou× dioti h krisiV authV efqasen eiV ton ouranon kai uywqh ewV tou sterewmatoV.

10

O KurioV efanerwse thn dikaiosunhn hmwn× elqete kai aV dihghqwmen en Siwn to ergon Kuriou tou Qeou hmwn.

11

Stilbwsate ta belh× puknwsate taV aspidaV× o KurioV hgeire to pneuma twn basilewn twn Mhdwn× dioti o skopoV autou einai enantion thV BabulwnoV, dia na exoloqreush authn× epeidh h ekdikhsiV tou Kuriou einai ekdikhsiV tou naou autou.

12

Uywsate shmaian epi ta teich thV BabulwnoV, endunamwsate thn frouran, sthsate fulakaV, etoimasate enedraV× dioti o KurioV kai ebouleuqh kai qelei ektelesei ekeino, to opoion elalhsen enantion twn katoikwn thV BabulwnoV.

13

W h katoikousa epi udatwn pollwn, h plhrhV qhsaurwn, hlqe to teloV sou, to peraV thV pleonexiaV sou.

14

O KurioV twn dunamewn wmosen eiV eauton, legwn, ExapantoV qelw se gemisei apo anqrwpwn wV apo akridwn, kai qelousin ekpemyei alalagmon enantion sou.

15

AutoV epoihse thn ghn en th dunamei autou, esterewse thn oikoumenhn en th sofia autou kai exeteine touV ouranouV en th sunesei autou.

16

Otan ekpemph thn fwnhn autou, sunistatai plhqoV udatwn en ouranoiV, kai anagei nefelaV apo twn akrwn thV ghV× kamnei astrapaV dia brochn kai exagei anemon ek twn qhsaurwn autou.

17

PaV anqrwpoV emwranqh upo thV gnwsewV autou× paV cwneuthV kathscunqh apo twn gluptwn× dioti yeudoV einai to cwneuton autou kai pnoh en autw den uparcei.

18

MataiothV tauta, ergon planhV× en kairw episkeyewV autwn qelousin apolesqh.

19

H meriV tou Iakwb den einai wV auta, dioti autoV einai o plasaV ta panta× kai o Israhl einai h rabdoV thV klhronomiaV autou× KurioV twn dunamewn to onoma autou.

20

Su hso pelekuV mou, opla polemou, kai dia sou sunetriya eqnh kai dia sou exwloqreusa basileia×

21

kai dia sou sunetriya ippon kai anabathn autou, kai dia sou sunetriya amaxan kai anabathn authV×

22

kai dia sou sunetriya andra kai gunaika, kai dia sou sunetriya geronta kai neon, kai dia sou sunetriya neaniskon kai parqenon×

23

kai dia sou sunetriya poimena kai poimnion autou, kai dia sou sunetriya gewrgon kai zeugoV autou× kai dia sou sunetriya strathgouV kai arcontaV.

24

Kai qelw antapodwsei epi thn Babulwna kai epi pantaV touV katoikouV thV CaldaiaV pasan thn kakian autwn, thn opoian epraxan en Siwn enwpion saV, legei KurioV.

25

Idou, egw eimai enantion sou, oroV fqoropoion, legei KurioV, to opoion fqeireiV pasan thn ghn× kai qelw ekteinei thn ceira mou epi se kai qelw se katakulisei apo twn bracwn kai se katasthsei oroV purikauston.

26

Kai den qelousi labei apo sou liqon dia gwnian oude liqon dia qemelia, alla qeleiV eisqai erhmwsiV aiwnia, legei KurioV.

27

Uywsate shmaian epi thn ghn, salpisate salpigga en toiV eqnesin, etoimasate eqnh kat' authV, paraggeilate kat' authV, eiV ta basileia tou Ararat, tou Minni kai tou Ascenaz× katasthsate ep' authn archgouV× anabibasate ippouV wV akridaV orqotricaV.

28

Etoimasate kat' authV eqnh, touV basileiV twn Mhdwn, touV strathgouV authV kai pantaV touV arcontaV authV kai pasan thn ghn thV epikrateiaV authV.

29

Kai h gh qelei seisqh kai stenaxei× dioti h boulh tou Kuriou qelei ektelesqh kata thV BabulwnoV, dia na katasthsh thn ghn thV BabulwnoV erhmon, aneu katoikou.

30

Oi iscuroi thV BabulwnoV exelipon apo tou na polemwsin, emeinan en toiV ocurwmasin× h dunamiV autwn exelipen× egeinan wV gunaikeV× ekausan taV katoikiaV authV× oi mocloi authV sunetribhsan.

31

TacudromoV qelei dramei eiV apanthsin tacudromou kai mhnuthV eiV apanthsin mhnutou, dia na anaggeilwsi proV ton basilea thV BabulwnoV oti h poliV autou hlwqh apo twn akrwn authV,

32

kai oti ai diabaseiV epiasqhsan, kai katekausan en puri touV kalamwnaV, kai oi andreV tou polemou katetromaxan.

33

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl. H qugathr thV BabulwnoV einai wV alwnion, kairoV einai na katapathqh× eti oligon kai qelei elqei o kairoV tou qerismou authV.

34

Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV me katefage, me sunetriye, me katesthsen aggeion acrhston, me katepien wV drakwn, eneplhse thn koilian autou apo twn truferwn mou, me exwsen.

35

H eiV eme kai eiV thn sarka mou adikia aV elqh epi thn Babulwna, qelei eipei h katoikousa thn Siwn× kai to aima mou epi touV katoikouV thV CaldaiaV, qelei eipei h Ierousalhm.

36

Dia touto outw legei KurioV× Idou, egw qelw diadikasei thn dikhn sou kai qelw ekdikhsei thn ekdikhsin sou, kai qelw katasthsei thn qalassan authV xhran kai qelw xhranei thn phghn authV.

37

Kai h Babulwn qelei eisqai eiV swrouV, katoikhthrion qwwn, qamboV kai surigmoV, aneu katoikou.

38

Qelousi brucasqai omou wV leonteV, qelousin wruesqai wV skumnoi leontwn.

39

Qelw kamei autouV na qermanqwsin en toiV sumposioiV autwn, kai qelw mequsei autouV, dia na euqumhswsi kai na upnwswsin upnon aiwnion kai na mh exupnhswsi, legei KurioV.

40

Qelw katabibasei autouV wV arnia eiV sfaghn, wV kriouV meta tragwn.

41

PwV hlwqh h Shsac kai eqhreuqh to kauchma pashV thV ghV× pwV egeinen Babulwn qamboV en toiV eqnesin.

42

H qalassa anebh epi thn Babulwna× katekalufqh upo tou plhqouV twn kumatwn authV.

43

Ai poleiV authV katestaqhsan qamboV, gh anudroV kai abatoV gh, en h den katoikei oudeiV anqrwpoV oude uioV anqrwpou diercetai di' authV.

44

Kai qelw timwrhsei ton Bhl en Babulwni kai ekbalei ek tou stomatoV autou osa katepie× kai ta eqnh den qelousi sunacqh pleon proV auton, kai auto to teicoV thV BabulwnoV qelei pesei.

45

Lae mou, exelqete ek mesou authV kai swsate ekastoV thn yuchn autou apo thV orghV tou qumou tou Kuriou×

46

mhpote h kardia saV caunwqh kai fobhqhte upo thV aggeliaV htiV qelei akousqh en th gh× qelei de elqei aggelia to en etoV, kai meta touto h aggelia to allo etoV, kai katadunasteia en th gh, exousiasthV enantion exousiastou.

47

Dia touto, idou, ercontai hmerai kai qelw kamei ekdikhsin epi ta glupta thV BabulwnoV× kai pasa h gh authV qelei kataiscunqh kai panteV oi tetraumatismenoi authV qelousi pesei en tw mesw authV.

48

Tote oi ouranoi kai h gh kai panta ta en autoiV qelousin alalaxei epi Babulwna× dioti oi exoloqreutai qelousin elqei ep' authn apo borra, legei KurioV.

49

KaqwV h Babulwn ekame touV tetraumatismenouV tou Israhl na peswsin, outw kai en Babulwni qelousi pesei oi tetraumatismenoi pashV thV ghV.

50

Oi ekfugonteV thn macairan, upagete, mh stekesqe× enqumhqhte ton Kurion makroqen, kai Ierousalhm aV anabh epi thn kardian saV.

51

Kathscunqhmen, dioti hkousamen oneidismon× aiscunh katekaluye to proswpon hmwn× dioti eishlqon xenoi eiV to agiasthrion tou oikou tou Kuriou.

52

Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw kamei ekdikhsin epi ta glupta authV× kai kaq' olhn thn ghn authV oi tetraumatismenoi qelousin oimwzei.

53

Kai an h Babulwn anabh ewV tou ouranou kai an ocurwsh to uyoV thV dunamewV authV, qelousin elqei par' emou exoloqreutai ep' authn, legei KurioV.

54

Fwnh kraughV ercetai apo BabulwnoV kai suntrimmoV megaV ek ghV Caldaiwn,

55

dioti o KurioV exwloqreuse thn Babulwna kai hfanisen ex authV thn megalhn fwnhn× ta de kumata ekeinwn hcousin× o qoruboV thV fwnhV autwn exakouetai wV udatwn pollwn×

56

dioti o exoloqreuthV hlqen ep' authn, epi thn Babulwna, kai oi dunatoi authV sunelhfqhsan, ta toxa autwn sunetribhsan× epeidh KurioV o QeoV twn antapodosewn qelei exapantoV kamei antapodosin.

57

Kai qelw mequsei touV hgemonaV authV kai touV sofouV authV, touV strathgouV authV kai touV arcontaV authV kai touV dunatouV authV× kai qelousi koimhqh upnon aiwnion kai den qelousin exupnhsei, legei o BasileuV, tou opoiou to onoma einai o KurioV twn dunamewn.

58

Outw legei o KurioV twn dunamewn× ta platea teich thV BabulwnoV qelousin olotelwV kataskafh, kai ai pulai authV ai uyhlai qelousi katakah en puri, kai osa oi laoi ekopiasan qelousin eisqai eiV mathn, kai osa ta eqnh emocqhsan qelousin eisqai dia to pur.

59

[] O logoV, ton opoion IeremiaV o profhthV prosetaxen eiV ton Seraian ton uion tou Nhriou uiou tou Maasiou, ote eporeueto meta tou Sedekiou basilewV tou Iouda eiV Babulwna, kata to tetarton etoV thV basileiaV autou× hto de o SeraiaV koitwnarchV.

60

Egraye de o IeremiaV en eni bibliw panta ta kaka, ta opoia emellon na elqwsin epi thn Babulwna, pantaV touV logouV toutouV touV gegrammenouV kata thV BabulwnoV.

61

Kai eipen o IeremiaV proV ton Seraian, Otan elqhV eiV thn Babulwna kai idhV kai anagnwshV pantaV touV logouV toutouV,

62

tote qeleiV eipei, Kurie, su elalhsaV kata tou topou toutou, dia na exoloqreushV auton, wste na mh uparch o katoikwn en autw, apo anqrwpou ewV kthnouV, alla na hnai erhmwsiV aiwnia.

63

Kai afou teleiwshV anaginwskwn to biblion touto, qeleiV desei ep' auto liqon kai riyei auto eiV to meson tou Eufratou×

64

kai qeleiV eipei, Outw qelei buqisqh h Babulwn, kai den qelei shkwqh ek twn kakwn, ta opoia egw qelw ferei ep' authn× kai oi Babulwnioi qelousin exasqenhsei. Mecri toutou einai oi logoi tou Ieremiou.

Jeremiah 52

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: