Modern Greek Bible

Jeremiah 48

Jeremiah

Return to Index

Chapter 49

1

[] Peri twn uiwn Ammwn. Outw legei KurioV× MhpwV den ecei uiouV o Israhl; den ecei klhronomon; dia ti o Malcom eklhronomhse thn Gad kai o laoV autou katoikei en taiV polesin ekeinou;

2

Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw kamei na akousqh en Rabba twn uiwn Ammwn qoruboV polemou× kai qelei eisqai swroV ereipiwn kai ai kwmai authV qelousi katakauqh en puri× tote o Israhl qelei klhronomhsei touV klhronomhsantaV auton, legei KurioV.

3

Ololuxon, Esebwn, dioti h Gai elehlathqh× bohsate, ai kwmai thV Rabba, perizwsqhte sakkouV× qrhnhsate kai peridramete dia twn fragmwn× dioti o Malcom qelei upagei eiV aicmalwsian, oi iereiV autou kai oi arconteV autou omou.

4

Dia ti kaucasai eiV taV koiladaV; h koilaV sou dierreuse, qugathr apostatria, htiV hlpizeV epi touV qhsaurouV sou, legousa, TiV qelei elqei enantion mou;

5

Idou, egw ferw fobon epi se, legei KurioV o QeoV twn dunamewn, apo pantwn twn perioikwn sou× kai qelete diaskorpisqh ekastoV kata proswpon autou× kai den qelei uparcei o sunaxwn ton planwmenon.

6

Kai meta tauta qelw epistreyei thn aicmalwsian twn uiwn Ammwn, legei KurioV.

7

[] Peri tou Edwm. Outw legei o KurioV twn dunamewn× den einai pleon sofia en Qaiman; ecaqh h boulh apo twn sunetwn; efugen h sofia autwn;

8

Fugete, strafhte, kamete topouV baqeiV dia katoikian, katoikoi thV Daidan× dioti qelw ferei ep' auton ton oleqron tou Hsau, ton kairon thV episkeyewV autou.

9

Ean hrconto proV se trughtai, den hqelon afhsei epifullidaV; ean kleptai dia nuktoV, hqelon arpasei to arkoun eiV autouV.

10

All' egw egumnwsa ton Hsau, anekaluya touV kruywnaV autou, kai den qelei dunhqh na krufqh× elehlathqh to sperma autou kai oi adelfoi autou kai oi geitoneV autou, kai autoV den uparcei.

11

AfeV ta orfana sou× egw qelw zwogonhsei auta× kai ai chrai sou aV elpizwsin ep' eme.

12

Dioti outw legei KurioV× Idou, ekeinoi eiV touV opoiouV den proshke na piwsin apo tou pothriou, twonti epion× kai su qeleiV meinei olwV atimwrhtoV; den qeleiV meinei atimwrhtoV all' exapantoV qeleiV piei.

13

Dioti wmosa eiV emauton, legei KurioV, oti h Bosorra qelei eisqai eiV qamboV, eiV oneidoV, eiV erhmwsin kai eiV kataran× kai pasai ai poleiV authV qelousin eisqai erhmoi eiV ton aiwna.

14

Hkousa aggelian para Kuriou kai mhnuthV apestalh proV ta eqnh, legwn, Sunacqhte kai elqete enantion authV kai shkwqhte eiV polemon.

15

Dioti idou, qelw se kamei mikron metaxu twn eqnwn, eukatafronhton metaxu twn anqrwpwn.

16

H tromerothV sou se hpathse kai h uperhfania thV kardiaV sou, su o katoikwn en toiV koilwmasi twn krhmnwn, o katecwn to uyoV twn bounwn× kai an uywshV thn fwlean sou wV o aetoV, kai ekeiqen qelw se katabibasei, legei KurioV.

17

Kai o Edwm qelei eisqai eiV qamboV× paV o diabainwn di' autou qelei ekqambhqh kai qelei surixei epi pasaiV taiV plhgaiV autou.

18

KaqwV katestrafhsan ta Sodoma kai ta Gomorra kai ta plhsiocwra autwn, legei KurioV, outwV anqrwpoV den qelei katoikhsei ekei oude uioV anqrwpou qelei paroikhsei ekei.

19

Idou, qelei anabh wV lewn apo tou fruagmatoV tou Iordanou enantion thV katoikiaV tou dunatou× all' egw tacewV qelw ekdiwxei touton ap' authV× kai ostiV einai o eklektoV mou, touton qelw katasthsei ep' authn× dioti tiV omoioV mou; kai tiV qelei antistaqh eiV eme; kai tiV o poimhn ekeinoV, ostiV qelei staqh kata proswpon mou;

20

Dia touto akousate thn boulhn tou Kuriou, thn opoian ebouleuqh kata tou Edwm, kai touV logismouV autou, touV opoiouV elogisqh kata twn katoikwn thV Qaiman× ExapantoV kai ta elacista tou poimniou qelousi katasurei autouV× exapantoV h katoikia autwn qelei erhmwqh met' autwn.

21

Apo tou hcou thV alwsewV autwn eseisqh h gh× o hcoV thV fwnhV authV hkousqh en th Eruqra qalassh.

22

Idou, qelei anabh kai petaxei wV aetoV, kai qelei aplwsei taV pterugaV autou epi Bosorran× kai en th hmera ekeinh h kardia twn iscurwn tou Edwm qelei eisqai wV kardia gunaikoV koiloponoushV.

23

[] Peri thV Damaskou. Kathscunqh h Aimaq kai h Arfad× dioti hkousan kakhn aggelian× aneluqhsan× tarach einai en th qalassh× den dunatai na hsucash.

24

H DamaskoV pareluqh, estrafh eiV fughn, kai tromoV katelaben authn× agwnia kai ponoi ekurieusan authn wV tiktoushV.

25

PwV den enapeleifqh h poliV h euklehV, h poliV thV eufrosunhV mou.

26

Dia touto oi neoi authV qelousi pesei en taiV plateiaiV authV, kai panteV oi andreV oi polemistai qelousin apolesqh kat' ekeinhn thn hmeran, legei o KurioV twn dunamewn.

27

Kai qelw anayei pur en tw teicei thV Damaskou kai qelei katafagei ta palatia tou Ben-adad.

28

[] Peri thV Khdar, kai peri twn basileiwn thV Aswr, ta opoia epataxe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV. Outw legei KurioV× Shkwqhte, anabhte proV thn Khdar kai lehlathsate touV uiouV thV anatolhV.

29

Qelousi kurieusei taV skhnaV autwn kai ta poimnia autwn× qelousi labei eiV eautouV ta parapetasmata autwn kai pasan thn aposkeuhn autwn kai taV kamhlouV autwn× kai qelousi bohsei proV autouV, TromoV pantacoqen.

30

Fugete, upagete makran, kamete topouV baqeiV dia katoikian, katoikoi thV Aswr, legei KurioV× dioti Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV ebouleuqh boulhn enantion saV kai elogisqh logismouV enantion saV.

31

Shkwqhte, anabhte eiV to hsucon eqnoV to katoikoun en asfaleia, legei KurioV× oitineV den ecousi pulaV oude moclouV alla katoikousi monoi×

32

kai ai kamhloi autwn qelousin eisqai lehlasia kai to plhqoV twn kthnwn autwn lafuron× kai qelw diaskorpisei autouV eiV pantaV touV anemouV, proV touV katoikountaV en toiV apwtatoiV meresi× kai qelw epiferei ton oleqron autwn ek pantwn twn peratwn autwn, legei KurioV.

33

Kai h Aswr qelei eisqai katoikia qwwn, erhmoV eiV ton aiwna× den qelei katoikei ekei anqrwpoV kai den qelei paroikei en auth uioV anqrwpou.

34

[] O logoV tou Kuriou, o genomenoV proV Ieremian ton profhthn, kata thV Elam en th arch thV basileiaV tou Sedekiou basilewV tou Iouda, legwn,

35

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Idou, qelw suntriyei to toxon thV Elam, thn archn thV dunamewV autwn.

36

Kai qelw ferei epi thn Elam touV tessaraV anemouV ek twn tessarwn akrwn tou ouranou, kai qelw diaskorpisei autouV eiV pantaV toutouV touV anemouV× kai den qelei eisqai eqnoV, opou oi dediwgmenoi thV Elam den qelousin elqei.

37

Dioti qelw katatromaxei thn Elam emprosqen twn ecqrwn autwn kai emprosqen twn zhtountwn thn yuchn autwn× kai qelw epiferei kakon ep' autouV, ton qumon thV orghV mou, legei KurioV× kai qelw aposteilei thn macairan opisw autwn, ewsou analwsw autouV.

38

Kai qelw sthsei ton qronon mou en Elam, kai qelw exoloqreusei ekeiqen basilea kai megistanaV, legei KurioV.

39

Plhn en taiV escataiV hmeraiV qelw epistreyei thn aicmalwsian thV Elam, legei KurioV.

Jeremiah 50

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: