Modern Greek Bible

Jeremiah 47

Jeremiah

Return to Index

Chapter 48

1

[] Kata tou Mwab. Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Ouai eiV thn Nebw× dioti apwlesqh× h Kiriaqaim kathscunqh, ekurieuqh× h Misgab kathscunqh kai etromaxe.

2

den qelei eisqai pleon kauchma eiV ton Mwab× en Esebwn kakon ebouleuqhsan enantion authV× Elqete kai aV exaleiywmen authn apo tou na hnai eqnoV× kai su, Madmen, qeleiV katedafisqh× macaira qelei se katadiwxei.

3

Fwnh kraughV apo Oronaim, lehlasia kai suntrimma mega.

4

O Mwab sunetribh× ta paidia autou exepemyan kraughn.

5

Dioti eiV thn anabasin thV Loueiq qelei uywqh klauqmoV epi klauqmon, epeidh eiV thn katabasin tou Oronaim hkousan oi ecqroi kraughn suntrimmatoV.

6

Fugete, swsate thn zwhn saV, kai genesqe wV agriomurikh en th erhmw.

7

Dioti, epeidh hlpisaV epi ta ocurwmata sou kai epi touV qhsaurouV sou, kai su autoV qeleiV piasqh× kai o CemwV qelei exelqei eiV aicmalwsian, oi iereiV autou kai oi arconteV autou omou.

8

Kai qelei elqei epi pasan polin o exoloqreuthV, kai poliV den qelei ekfugei× h koilaV oti qelei apolesqh kai h pedinh qelei afanisqh, kaqwV eipe KurioV.

9

Dote pterugaV eiV ton Mwab, dia na petaxh kai na ekfugh× dioti ai poleiV autou qelousin erhmwqh, cwriV na uparch o katoikwn en autaiV.

10

EpikataratoV o poiwn to ergon tou Kuriou amelwV× kai epikataratoV o aposurwn thn macairan autou apo aimatoV.

11

O Mwab estaqh ataracoV ek neothtoV autou kai anepaueto epi thn trugian autou kai den exekenwqh apo aggeion eiV aggeion oude uphgen eiV aicmalwsian× dia touto h geusiV autou emeinen eiV auton, kai h osmh autou den meteblhqh.

12

Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw aposteilei ep' auton metatopistaV kai qelousi metatopisei auton× kai qelousin ekkenwsei ta aggeia autou kai suntriyei touV piqouV autou.

13

Kai o Mwab qelei aiscunqh dia ton CemwV, kaqwV hscunqh o oikoV Israhl dia thn Baiqhl thn elpida autwn.

14

[] PwV legete, HmeiV eimeqa iscuroi kai andreV dunatoi eiV polemon;

15

O Mwab elehlathqh, kai epurpolhqhsan ai poleiV autou, kai oi eklektoi neoi autou katebhsan eiV sfaghn, legei o BasileuV, tou opoiou to onoma einai o KurioV twn dunamewn.

16

H sumfora tou Mwab plhsiazei na elqh, kai h qliyiV autou speudei sfodra.

17

PanteV oi kuklw autou, qrhnhsate auton× kai panteV oi gnwrizonteV to onoma autou, eipate, PwV sunetribh h dunath rabdoV, h endoxoV bakthria.

18

Qugathr, h katoikousa en Daibwn, kataba apo thV doxhV kai kaqhson en anudrw× dioti o lehlathV tou Mwab anabainei epi se kai qelei afanisei ta ocurwmata sou.

19

H katoikousa en Arohr, sthqi plhsion thV odou kai parathrhson× erwthson ton feugonta kai thn diaswzomenhn kai eipe, Ti egeinen;

20

O Mwab kathscunqh× dioti sunetribh× ololuxon kai bohson. anaggeilate eiV Arnwn oti o Mwab elehlathqh,

21

kai krisiV hlqen epi thn ghn thV pedinhV, epi Wlwn kai epi Iaasa kai epi Mhfaaq,

22

kai epi Daibwn kai epi Nebw kai epi Baiq-deblaqaim,

23

kai epi Kiriaqaim kai epi Baiq-gamoul kai epi Baiq-mewn,

24

kai epi Keriwq kai epi Bosorra kai epi pasaV taV poleiV thV ghV Mwab, taV makran kai taV egguV.

25

To keraV tou Mwab suneqlasqh kai o braciwn autou sunetribh, legei KurioV.

26

Mequsate auton× dioti emegalunqh kata tou Kuriou× kai o Mwab qelei kulisqh eiV ton emeton autou kai qelei eisqai eiV gelwta kai autoV.

27

Dioti mhpwV o Israhl den estaqh gelwV eiV se; mhpwV eureqh metaxu kleptwn; dioti osakiV omileiV peri autou, skirtaV upo caraV.

28

Katoikoi tou Mwab, katalipete taV poleiV kai katoikhsate en petra kai genesqe wV peristera fwleuousa eiV ta plagia tou stomatoV tou sphlaiou.

29

Hkousamen thn uperhfanian tou Mwab, tou kaq' uperbolhn uperhfanou× thn uyhlofrosunhn autou kai thn alazoneian autou kai thn uperhfanian autou kai thn eparsin thV kardiaV autou.

30

Egw gnwrizw thn manian autou, legei KurioV, plhn ouci outw× ta yeudh autou den qelousi telesforhsei.

31

Dia touto qelw ololuxei dia ton Mwab kai qelw anabohsei dia olon ton Mwab× qelousi qrhnologhsei dia touV andraV thV Kir-ereV.

32

Ampele thV Sibma, qelw klausei dia se uper ton klauqmon thV Iazhr× ta klhmata sou dieperaaan thn qalassan, efqasan ewV thV qalasshV thV Iazhr× o lehlathV epepesen epi to qeroV sou kai epi ton trughton sou.

33

Kai cara kai agalliasiV exhleifqh apo thV karpoforou pediadoV kai apo thV ghV Mwab× kai afhresa ton oinon apo twn lhnwn× oudeiV qelei lhnopathsei alalazwn× alalagmoV den qelei akousqh.

34

Dia thn kraughn thV Esebwn, htiV efqasen ewV Elealh kai ewV IaaV, autoi edwkan thn fwnhn autwn apo Shgwr ewV Oronaim wV damaliV triethV× dioti kai ta udata tou Nimreim qelousin ekleiyei.

35

Kai qelw pausei en tw Mwab, legei KurioV, ton prosferonta olokautwma eiV touV uyhlouV topouV kai ton qumiazonta eiV touV qeouV autou.

36

Dia touto h kardia mou qelei bombhsei dia ton Mwab wV auloV kai h kardia mou qelei bombhsei wV auloV dia touV andraV thV Kir-ereV× dioti ta apokthqenta eiV authn agaqa apwlesqhsan.

37

Dioti pasa kefalh qelei eisqai falakra kai paV pwgwn exurismenoV× epi pasaV taV ceiraV qelousin eisqai entomai kai epi thn osfun sakkoV.

38

Epi panta ta dwmata tou Mwab kai epi pasaV taV plateiaV autou qrhnoV qelei eisqai× dioti sunetriya ton Mwab wV skeuoV en w den uparcei cariV, legei KurioV.

39

Ololuxate, legonteV, PwV sunetribh× pwV o Mwab estreye ta nwta en kataiscunh× outwV o Mwab qelei eisqai gelwV kai frikh eiV pantaV touV peri auton.

40

Dioti outw legei KurioV× Idou, qelei petaxei wV aetoV, kai qelei aplwsei taV pterugaV autou epi ton Mwab.

41

H Keriwq ekurieuqh kai ta ocurwmata epiasqhsan, kai ai kardiai twn iscurwn tou Mwab qelousin eisqai kat' ekeinhn thn hmeran wV kardia gunaikoV koiloponoushV.

42

Kai o Mwab qelei exaleifqh apo tou na hnai laoV, dioti emegalunqh kata tou Kuriou.

43

FoboV kai lakkoV kai pagiV qelousin eisqai epi se, katoike tou Mwab, legei KurioV.

44

O ekfugwn apo tou fobou qelei pesei eiV ton lakkon, kai o anabaV ek tou lakkou qelei piasqh en th pagidi× dioti qelw ferei ep' auton, epi ton Mwab, to etoV thV episkeyewV autwn, legei KurioV.

45

Oi fugonteV estaqhsan upo thn skian thV Esebwn htonhmenoi× pur omwV qelei exelqei ex Esebwn kai flox ek mesou thV Shwn, kai qelei katafagei to orion tou Mwab kai thn akropolin twn qorubountwn polemistwn.

46

Ouai eiV se, Mwab× o laoV tou CemwV apwlesqh× dioti oi uioi sou epiasqhsan aicmalwtoi kai ai qugatereV sou aicmalwtoi.

47

All' egw qelw epistreyei thn aicmalwsian tou Mwab en taiV escataiV hmeraiV, legei KurioV. Mecri toutou h krisiV tou Mwab.

Jeremiah 49

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: