Modern Greek Bible

Jeremiah 46

Jeremiah

Return to Index

Chapter 47

1

[] O logoV tou Kuriou, o genomenoV proV Ieremian ton profhthn, kata twn Filistaiwn, prin pataxh thn Gazan o Faraw.

2

Outw legei KurioV× Idou, udata anabainousin apo borra, kai qelousin eisqai ceimarroV plhmmurwn, kai qelousi plhmmurhsei thn ghn kai to plhrwma authV, thn polin kai touV katoikountaV en auth× tote oi anqrwpoi qelousin anabohsei kai panteV oi katoikoi thV ghV qelousin ololuxei.

3

Upo tou krotou twn pathmatwn twn oplwn twn rwmalewn autou ippwn, upo tou seismou twn amaxwn autou, upo tou hcou twn trocwn autou, oi patereV den qelousi strafh proV ta tekna dia thn atonian twn ceirwn,

4

ex aitiaV thV hmeraV thV epercomenhV dia na apolesh pantaV touV FilistaiouV, na ekkoyh apo thV Turou kai thV SidwnoV panta enapoleifqenta bohqon× dioti o KurioV qelei afanisei touV FilistaiouV, to upoloipon thV nhsou Kafqor.

5

Falakrwma hlqen epi thn Gazan× h Askalwn apwlesqh meta tou upoloipou thV koiladoV autwn. EwV pote qeleiV kamnei entomaV eiV seauthn;

6

W macaira tou Kuriou, ewV pote den qeleiV hsucasei; eiselqe eiV thn qhkhn sou, anapauqhti kai hsucason.

7

PwV na hsucashV; dioti o KurioV edwken eiV authn paraggelian kata thV AskalwnoV kai kata thV paraqalassiou× ekei diwrisen authn.

Jeremiah 48

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: