Modern Greek Bible

Jeremiah 45

Jeremiah

Return to Index

Chapter 46

1

[] O logoV tou Kuriou o genomenoV proV ton Ieremian ton profhthn kata twn eqnwn.

2

kata thV Aiguptou, kata thV dunamewV tou Faraw-necaw basilewV thV Aiguptou, htiV hto para ton potamon Eufrathn en CarkemiV, thn opoian epataxe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV en tw tetartw etei tou Iwakeim, uiou tou Iwsiou, basilewV tou Iouda.

3

Analabete aspida kai qureon kai proselqete eiV polemon.

4

Zeuxate touV ippouV kai anabhte, ippeiV, kai parastaqhte me perikefalaiaV× stilbwsate taV logcaV, enduqhte touV qwrakaV.

5

Dia ti eidon autouV eptohmenouV, trepomenouV eiV ta opisw; oi de iscuroi autwn sunetribhsan kai efugon meta spoudhV, cwriV na blepwsin eiV ta opisw× tromoV pantacoqen, legei KurioV.

6

O tacuV aV mh ekfugh, kai o iscuroV aV mh diaswqh× qelousi proskoyei kai qelousi pesei proV borran, para ton potamon Eufrathn.

7

TiV outoV, o anabainwn wV plhmmura, tou opoiou ta udata kulindountai wV potamoi;

8

H AiguptoV anabainei wV plhmmura kai ta udata authV kulindountai wV potamoi× kai legei, Qelw anabh× qelw skepasei thn ghn× qelw afanisei thn polin kai touV katoikountaV en auth.

9

Anabainete, ippoi, kai mainesqe, amaxai× kai aV exelqwsin oi iscuroi, oi AiqiopeV kai oi LibueV oi kratounteV thn aspida kai oi Ludioi oi kratounteV kai enteinonteV toxon.

10

Dioti auth h hmera einai eiV Kurion ton Qeon twn dunamewn, hmera ekdikhsewV, dia na ekdikhqh touV ecqrouV autou× kai h macaira qelei katafagei autouV kai qelei cortasqh kai mequsqh apo tou aimatoV autwn× dioti KurioV o QeoV twn dunamewn ecei qusian en th gh tou borra, para ton potamon Eufrathn.

11

Anaba eiV Galaad kai labe balsamon, parqene, qugathr thV Aiguptou× mataiwV qeleiV plhqunei ta iatrika× qerapeia den uparcei dia se.

12

[] Ta eqnh hkousan thn aiscunhn sou, kai h kraugh sou eneplhse thn ghn× dioti iscuroV prosekrousen ep' iscuron, epi to auto epeson amfoteroi.

13

O logoV, ton opoion elalhsen o KurioV proV Ieremian ton profhthn, peri thV eleusewV tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV, dia na pataxh thn ghn thV Aiguptou×

14

Anaggeilate en Aiguptw kai khruxate en Migdwl kai khruxate en Nwf kai en TafnhV× eipate, Parastaqhti kai etoimasqhti× dioti h macaira katefage touV peri se.

15

Dia ti estrwqhsan kata ghV oi andreioi sou; den stekousi, dioti o KurioV apesprwxen autouV.

16

Eplhqune touV proskrouontaV, malista epipten o eiV epi ton allon× kai elegon, Shkwqhti kai aV epanastreywmen eiV ton laon hmwn kai eiV thn ghn thV gennhsewV hmwn apo proswpou thV exoloqreutikhV macairaV.

17

Ebohsan ekei, Faraw, o basileuV thV Aiguptou, apwlesqh, eperase ton diwrismenon kairon.

18

Zw egw, legei o BasileuV, tou opoiou to onoma einai o KurioV twn dunamewn, ExapantoV kaqwV to Qabwr einai metaxu twn orewn kai kaqwV o KarmhloV plhsion thV qalasshV, outw qelei elqei ekeinoV.

19

Qugathr, h katoikousa en Aiguptw, paraskeuasqhti eiV aicmalwsian× dioti h Nwf qelei afanisqh kai erhmwqh, wste na mh uparch o katoikwn.

20

H AiguptoV einai wV damaliV wraiotath, plhn o oleqroV ercetai× ercetai apo borra.

21

Kai autoi oi misqwtoi authV einai en mesw authV wV moscoi paceiV× dioti kai autoi estrafhsan, efugon omou× den estaqhsan, epeidh h hmera thV sumforaV autwn hlqen ep' autouV, o kairoV thV episkeyewV autwn.

22

H fwnh authV qelei exelqei wV ofewV× dioti qelousi kinhqh en dunamei kai qelousin epelqei ep' authn me pelekeiV, wV xulokopoi.

23

Qelousi katakoyei to dasoV authV, legei KurioV, an kai hnai ametrhton× dioti einai kata to plhqoV uper thn akrida kai anariqmhtoi.

24

Qelei kataiscunqh h qugathr thV Aiguptou× qelei paradoqh eiV thn ceira tou laou tou borra.

25

O KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, legei, Idou, qelw timwrhsei to plhqoV thV Nw kai ton Faraw kai thn Aigupton kai touV qeouV authV kai touV basileiV authV, ton Faraw auton kai touV ep' auton qarrountaV×

26

kai qelw paradwsei autouV eiV thn ceira twn zhtountwn thn yuchn autwn kai eiV thn ceira tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV kai eiV thn ceira twn doulwn autou× kai meta tauta qelei katoikhqh, kaqwV eiV taV proteron hmeraV, legei KurioV.

27

Su de mh fobhqhV, doule mou Iakwb, mhde deiliashV, Israhl× dioti idou, qelw se swsei apo tou makrunou topou kai to sperma sou apo thV ghV thV aicmalwsiaV autwn× kai o Iakwb qelei epistreyei kai qelei hsucasei kai anapauqh kai den qelei uparcei o ekfobwn.

28

Mh fobhqhV su, doule mou Iakwb, legei KurioV× dioti egw eimai meta sou× dioti kai an kamw sunteleian pantwn twn eqnwn opou se exwsa, eiV se omwV den qelw kamei sunteleian, alla qelw se paideusei en krisei kai den qelw olwV se aqwwsei.

Jeremiah 47

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: