Modern Greek Bible

Jeremiah 44

Jeremiah

Return to Index

Chapter 45

1

[] O logoV, ton opoion IeremiaV o profhthV elalhse proV ton Barouc, ton uion tou Nhriou, ote egraye touV logouV toutouV en bibliw ek stomatoV tou Ieremiou, en tw tetartw etei tou Iwakeim uiou tou Iwsiou, basilewV tou Iouda, legwn,

2

Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl peri sou, Barouc×

3

EipaV, Ouai eiV eme twra dioti o KurioV eprosqese ponon epi thn qliyin mou× apekamon en tw stenagmw mou kai anapausin den euriskw.

4

Outw qeleiV eipei proV auton× Outw legei o KurioV× Idou, ekeino to opoion wkodomhsa, egw qelw katedafisei× kai ekeino to opoion efuteusa, egw qelw ekrizwsei, kai sumpasan thn ghn authn.

5

Kai su zhteiV eiV seauton megala; mh zhthV× dioti, idou, egw qelw ferei kaka epi pasan sarka, legei KurioV, alla thn zwhn sou qelw dwsei eiV se wV lafuron, en pasi toiV topoiV opou upaghV.

Jeremiah 46

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: