Modern Greek Bible

Jeremiah 43

Jeremiah

Return to Index

Chapter 44

1

[] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian peri pantwn twn Ioudaiwn twn katoikountwn en th gh thV Aiguptou, twn katoikountwn en Migdwl kai en TafnhV kai en Nwf kai en th gh PaqrwV, legwn,

2

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× seiV eidete panta ta kaka ta opoia epefera epi thn Ierousalhm kai epi pasaV taV poleiV tou Iouda, kai idou, autai erhmoi thn shmeron kai den uparcei o katoikwn en autaiV,

3

ex aitiaV thV kakiaV autwn, thn opoian epraxan dia na me parorgiswsin, upagonteV na qumiazwsi kai na latreuwsin allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisan autoi, seiV, oude oi patereV saV.

4

Kai apesteila proV esaV pantaV touV doulouV mou touV profhtaV, egeiromenoV prwi kai apostellwn, legwn, Mh prattete to bdeluron touto pragma, to opoion misw.

5

Alla den hkousan oude eklinan to wtion autwn dia na epistreywsin apo thV kakiaV autwn, wste na mh qumiazwsin eiV allouV qeouV.

6

Dia touto execuqh h orgh mou kai o qumoV mou kai exekauqh en taiV polesi tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm× kai egeinan erhmoi, abatoi, wV thn hmeran tauthn.

7

Kai twra outw legei KurioV o QeoV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Dia ti seiV prattete to mega touto kakon enantion twn yucwn saV, wste na afanishte af' umwn andra kai gunaika, nhpion kai qhlazon, ek mesou tou Iouda, dia na mh meinh eiV esaV upoloipon×

8

parorgizonteV me dia twn ergwn twn ceirwn saV, qumiazonteV eiV allouV qeouV en th gh thV Aiguptou, opou hlqete na paroikhshte ekei, wste na afanishte eautouV kai na geinhte katara kai oneidoV metaxu pantwn twn eqnwn thV ghV.

9

MhpwV elhsmonhsate taV kakiaV twn paterwn saV kai taV kakiaV twn basilewn tou Iouda kai taV kakiaV twn gunaikwn autwn kai taV kakiaV saV kai taV kakiaV twn gunaikwn saV, taV opoiaV epraxan en th gh tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm;

10

Den etapeinwqhsan ewV thV hmeraV tauthV oude efobhqhsan oude periepathsan en tw nomw mou kai en toiV diatagmasi mou, ta opoia eqesa enwpion saV kai enwpion twn paterwn saV.

11

Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, egw qelw sthsei to proswpon mou enantion umwn eiV kakon, kai dia na exoloqreusw panta ton Ioudan.

12

Kai qelw labei touV upoloipouV tou Iouda, oitineV esthsan to proswpon autwn eiV to na upagwsin eiV thn ghn thV Aiguptou, dia na paroikhswsin ekei, kai qelousi katanalwqh panteV en th gh thV Aiguptou× qelousi pesei en macaira, qelousi katanalwqh en peinh× apo mikrou ewV megalou en macaira kai en peinh qelousin apoqanei× kai qelousin eisqai eiV bdelugma, eiV qamboV kai eiV kataran kai eiV oneidoV.

13

Dioti qelw episkefqh touV katoikountaV en th gh thV Aiguptou, wV epeskefqhn thn Ierousalhm, en macaira, en peinh kai en loimw.

14

Kai oudeiV ek twn upoloipwn tou Iouda, twn apelqontwn eiV thn ghn thV Aiguptou dia na paroikhswsin ekei, qelei ekfugei h diaswqh, dia na epistreyh eiV thn ghn tou Iouda, eiV thn opoian autoi ecousi proshlwmenhn thn yuchn autwn, dia na epistreywsi na katoikhswsin ekei× dioti den qelousin epistreyei, eimh oi diaseswsmenoi.

15

[] Kai panteV oi andreV oi gnwrizonteV oti ai gunaikeV autwn equmiazon eiV allouV qeouV, kai pasai ai gunaikeV ai parestwsai, sunaxiV megalh, kai paV o laoV oi katoikounteV en th gh thV Aiguptou, en PaqrwV, apekriqhsan proV ton Ieremian, legonteV,

16

Peri tou logou, ton opoion elalhsaV proV hmaV en onomati Kuriou, den qelomen sou akousei×

17

alla qelomen exapantoV kamnei pan pragma exercomenon ek tou stomatoV hmwn, dia na qumiazwmen eiV thn basilissan tou ouranou kai na kamnwmen spondaV eiV authn, kaqwV ekamnomen, hmeiV kai oi patereV hmwn, oi basileiV hmwn kai oi arconteV hmwn, en taiV polesi tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm× kai ecortainomen arton kai diekeimeqa kalwV kai kakon den eblepomen.

18

All' af' otou epausamen qumiazonteV eiV thn basilissan tou ouranou kai kamnonteV spondaV eiV authn, wste esterhqhmen pantwn kai kathnalwqhmen en macaira kai en peinh.

19

Kai ote hmeiV equmiazomen eiV thn basilissan tou ouranou kai ekamnomen spondaV eiV authn, mhpwV aneu twn andrwn hmwn ekamnomen eiV authn pemmata dia na proskunwmen authn kai ekamnomen eiV authn spondaV;

20

[] Kai eipen o IeremiaV proV panta ton laon, proV andraV te kai gunaikaV kai proV panta ton laon, touV apokriqentaV proV auton outw, legwn,

21

MhpwV to qumiama, to opoion equmiazete en taiV polesi tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm, seiV kai oi patereV saV, oi basileiV saV kai oi arconteV saV kai o laoV tou topou, den enequmhqh auto o KurioV kai den anebh eiV thn kardian autou;

22

Wste o KurioV den hdunhqh pleon na upoferh, ex aitiaV thV kakiaV twn ergwn saV, ex aitiaV twn bdelugmatwn, ta opoia eprattete× oqen h gh saV katestaqh erhmwsiV kai qamboV kai katara, aneu katoikou, wV thn hmeran tauthn.

23

Epeidh equmiazete kai epeidh hmartanete eiV ton Kurion kai den uphkousate eiV thn fwnhn tou Kuriou oude periepathsate en tw nomw autou kai en toiV diatagmasin autou kai en toiV marturioiV autou, dia touto sunebh eiV esaV to kakon touto, wV thn hmeran tauthn.

24

Kai eipen o IeremiaV proV panta ton laon kai proV pasaV taV gunaikaV, Akousate ton logon tou Kuriou, paV o IoudaV, o en th gh thV Aiguptou×

25

outwV elalhsen o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, legwn, SeiV kai ai gunaikeV saV kai elalhsate dia tou stomatoV saV kai exetelesate dia thV ceiroV saV, legonteV, Qelomen exapantoV ekplhrwsei taV eucaV hmwn, taV opoiaV huchqhmen, na qumiazwmen eiV thn basilissan tou ouranou kai na kamnwmen spondaV eiV authn× exapantoV loipon qelete ekplhrwsei taV eucaV saV kai exapantoV qelete ektelesei taV eucaV saV.

26

Dia touto akousate ton logon tou Kuriou, paV o IoudaV, oi katoikounteV en th gh thV Aiguptou× Idou, wmosa eiV to onoma mou to mega, legei KurioV, oti to onoma mou den qelei onomasqh pleon en tw stomati oudenoV androV tou Iouda, kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou, wste na legh, Zh KurioV o QeoV.

27

Idou, egw qelw epagrupnei ep' autouV eiV kakon kai ouci eiV kalon× kai panteV oi andreV tou Iouda oi en th gh thV Aiguptou qelousi katanalwqh en macaira kai en peinh, ewsou ekleiywsin.

28

Oi de diaseswsmenoi apo thV macairaV, oligoi ton ariqmon, qelousin epistreyei ek ghV Aiguptou eiV ghn Iouda× kai panteV oi upoloipoi tou Iouda, oi apelqonteV eiV thn ghn thV Aiguptou dia na paroikhswsin ekei, qelousi gnwrisei tinoV logoV qelei plhrwqh, o emoV, h autwn.

29

Kai touto qelei eisqai shmeion eiV saV, legei KurioV, oti egw qelw saV timwrhsei en tw topw toutw, dia na gnwrishte oti oi logoi mou qelousin exapantoV plhrwqh enantion saV eiV kakon×

30

outw legei KurioV× Idou, egw qelw paradwsei ton Faraw-ouafrh, basilea thV Aiguptou, eiV thn ceira twn ecqrwn autou kai eiV thn ceira twn zhtountwn thn yuchn autou, kaqwV paredwka ton Sedekian basilea tou Iouda eiV thn ceira tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV, tou ecqrou autou kai zhtountoV thn yuchn autou.

Jeremiah 45

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: