Modern Greek Bible

Jeremiah 42

Jeremiah

Return to Index

Chapter 43

1

[] Kai ote epausen o IeremiaV lalwn proV panta ton laon pantaV touV logouV Kuriou tou Qeou autwn, dia touV opoiouV KurioV o QeoV autwn apesteilen auton proV autouV, pantaV touV logouV toutouV,

2

tote elalhsen AzariaV o uioV tou Wsaiou kai Iwanan o uioV tou Karha kai panteV oi uperhfanoi andreV, legonteV proV ton Ieremian× Yeudesai× KurioV o QeoV hmwn den se apesteile na eiphV, Mh upaghte eiV thn Aigupton dia na paroikhshte ekei×

3

all' o Barouc o uioV tou Nhriou se diegeirei enantion hmwn, dia na maV paradwshV eiV thn ceira twn Caldaiwn, na maV qanatwswsi kai na maV ferwsin aicmalwtouV eiV thn Babulwna.

4

Kai den uphkousen Iwanan o uioV tou Karha kai panteV oi archgoi twn strateumatwn kai paV o laoV eiV thn fwnhn tou Kuriou, na katoikhswsin en gh Iouda×

5

all' o Iwanan o uioV tou Karha kai panteV oi archgoi twn strateumatwn elabon pantaV touV upoloipouV tou Iouda, touV epistreyantaV ek pantwn twn eqnwn, opou eicon diasparh, dia na katoikhswsin en gh Iouda,

6

touV andraV kai taV gunaikaV kai ta paidia kai taV qugateraV tou basilewV kai panta anqrwpon, ton opoion Nebouzaradan o arciswmatofulax eicen afhsei meta tou Gedaliou uiou tou Acikam uiou tou Safan, kai ton Ieremian ton profhthn kai ton Barouc ton uion tou Nhriou×

7

kai eishlqon eiV thn ghn thV Aiguptou× dioti den uphkousan eiV thn fwnhn tou Kuriou× kai hlqon ewV TafnhV.

8

[] Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian en TafnhV, legwn,

9

Labe eiV thn ceira sou liqouV megalouV kai kruyon autouV emprosqen twn ofqalmwn twn andrwn twn Ioudaiwn en argillw en th kerameikh kaminw th proV thn eisodon thV oikiaV tou Faraw, en TafnhV×

10

kai eipe proV autouV, Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, qelw exaposteilei kai labei ton Naboucodonosor ton basilea thV BabulwnoV, ton doulon mou, kai qelw qesei ton qronon autou epanw twn liqwn toutwn, touV opoiouV ekruya× kai qelei aplwsei thn basilikhn autou skhnhn epanw autwn.

11

Kai qelei elqei kai pataxei thn ghn thV Aiguptou kai paradwsei touV men dia qanaton, eiV qanaton, touV de dia aicmalwsian, eiV aicmalwsian, touV de dia romfaian, eiV romfaian.

12

Kai qelw anayei pur en taiV oikiaiV twn qewn thV Aiguptou, kai taV men qelei katakausei touV de qelei ferei eiV aicmalwsian× kai qelei enduqh thn ghn thV Aiguptou, kaqwV o poimhn enduetai to imation autou, kai qelei exelqei ekeiqen en eirhnh.

13

Kai qelei suntriyei ta eidwla tou oikou tou hliou, tou en th gh thV Aiguptou× kai touV oikouV twn qewn twn Aiguptiwn qelei katakausei en puri.

Jeremiah 44

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: