Modern Greek Bible

Jeremiah 41

Jeremiah

Return to Index

Chapter 42

1

[] Kai proshlqon panteV oi archgoi twn strateumatwn kai Iwanan o uioV tou Karha kai IezaniaV o uioV tou Wsaiou kai paV o laoV apo mikrou ewV megalou,

2

kai eipon proV Ieremian ton profhthn, AV geinh dekth, parakaloumen, h dehsiV hmwn enwpion sou, kai dehqhti uper hmwn proV Kurion ton Qeon sou peri pantwn toutwn twn enapoleifqentwn× dioti emeinamen oligoi ek pollwn, kaqwV oi ofqalmoi sou blepousin hmaV

3

dia na fanerwsh eiV hmaV KurioV o QeoV sou thn odon eiV thn opoian prepei na peripathswmen kai to pragma to opoion prepei na kamwmen.

4

Kai eipe proV autouV IeremiaV o profhthV, Hkousa× idou, qelw dehqh proV Kurion ton Qeon umwn kata touV logouV umwn, kai opoiondhpote logon o KurioV apokriqh peri umwn, qelw anaggeilei proV umaV× den qelw kruyei ouden af' umwn.

5

Kai autoi eipon proV ton Ieremian, O KurioV aV hnai alhqhV kai pistoV martuV metaxu hmwn, oti bebaiwV qelomen kamei kata pantaV touV logouV, kaq' ouV KurioV o QeoV sou se aposteilh proV hmaV×

6

eite kalon kai eite kakon, qelomen upakousei eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou hmwn, proV ton opoion hmeiV se apostellomen, dia na geinh kalon eiV hmaV, otan upakouswmen eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou hmwn.

7

[] Kai meta deka hmeraV egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian.

8

Kai ekalese ton Iwanan ton uion tou Karha kai pantaV touV archgouV twn strateumatwn touV met' autou kai panta ton laon, apo mikrou ewV megalou,

9

kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl, proV ton opoion me apesteilate dia na upobalw thn dehsin umwn enwpion autou×

10

Ean exakolouqhte na katoikhte en th gh tauth, tote qelw saV oikodomhsei kai den qelw saV katakrhmnisei, kai qelw saV futeusei kai den qelw saV ekrizwsei, dioti metenohsa dia to kakon to opoion ekama eiV esaV.

11

Mh fobhqhte apo tou basilewV thV BabulwnoV, apo tou opoiou twra fobeisqe× mh fobhqhte ap' autou, legei KurioV, dioti egw eimai meq' umwn, dia na swsw umaV kai na eleuqerwsw umaV ek thV ceiroV autou.

12

Kai qelw dwsei oiktirmouV eiV umaV, dia na oikteirh umaV kai na epistreyh umaV eiV thn ghn umwn.

13

All' ean seiV leghte, den qelomen katoikhsei en th gh tauth, mh upakouonteV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou umwn,

14

legonteV, Ouci× alla qelomen eiselqei eiV thn ghn thV Aiguptou, opou den qelomen blepei polemon, kai hcon salpiggoV den qelomen akouei, kai apo arton den qelomen peinasei, kai ekei qelomen katoikhsei×

15

dia touto, akousate twra ton logon tou Kuriou, seiV oi upoloipoi tou Iouda× outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Ean seiV proshlwshte to proswpon saV eiV to na eiselqhte eiV thn Aigupton kai upaghte na paroikhshte ekei,

16

tote h macaira, thn opoian seiV fobeisqe, qelei saV fqasei ekei en th gh thV Aiguptou× kai h peina, apo thV opoiaV seiV tromazete, qelei eisqai proskekollhmenh opisw saV ekei en th Aiguptw, kai ekei qelete apoqanei×

17

kai panteV oi andreV oi proshlwsanteV to proswpon autwn eiV to na upagwsin eiV thn Aigupton dia na paroikhswsin ekei, qelousin apoqanei en macaira, en peinh kai en loimw× kai oudeiV ex autwn qelei meinei h ekfugei apo tou kakou, to opoion egw qelw ferei ep' autouV.

18

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× KaqwV o qumoV mou kai h orgh mou execuqhsan epi touV katoikouV thV Ierousalhm, outwV h orgh mou qelei ekcuqh ef' umaV, otan eiselqhte eiV thn Aigupton× kai qelete eisqai eiV bdelugma kai eiV qamboV kai eiV kataran kai eiV oneidoV× kai den qelete idei pleon ton topon touton.

19

O KurioV eipe peri umwn, w upoloipoi tou Iouda, Mh upaghte eiV thn Aigupton× gnwrisate kalwV oti shmeron diemarturhqhn enantion saV.

20

Dioti seiV edolieuqhte en taiV yucaiV umwn, ote me apesteilate proV Kurion ton Qeon umwn, legonteV, Dehqhti uper hmwn proV Kurion ton Qeon hmwn× kai kata panta osa lalhsh KurioV o QeoV hmwn, outwV apaggeilon proV hmaV kai qelomen kamei.

21

Kai aphggeila shmeron proV esaV× kai den uphkousate eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou umwn oude eiV panta, dia ta opoia me apesteile proV esaV.

22

Twra loipon exeurete bebaiwV, oti qelete apoqanei en macaira, en peinh kai en loimw, en tw topw opou epiqumeite na upaghte dia na paroikhshte ekei.

Jeremiah 43

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: