Modern Greek Bible

Jeremiah 40

Jeremiah

Return to Index

Chapter 41

1

[] Kai en tw ebdomw mhni o Ismahl o uioV tou Neqaniou, uiou tou Elisama, ek tou basilikou spermatoV kai ek twn arcontwn tou basilewV, kai deka andreV met' autou, hlqon proV ton Gedalian ton uion tou Acikam eiV Mispa× kai sunefagon ekei arton en Mispa.

2

Kai eshkwqh Ismahl o uioV tou Neqaniou kai oi deka andreV oi onteV met' autou kai epataxan ton Gedalian ton uion tou Acikam uiou tou Safan dia romfaiaV kai eqanatwsan auton, ton opoion o basileuV thV BabulwnoV eice katasthsei epi thn ghn.

3

Kai pantaV touV IoudaiouV touV ontaV met' autou, meta tou Gedaliou en Mispa, kai touV CaldaiouV touV eureqentaV ekei, andraV polemistaV, epataxen o Ismahl.

4

Kai thn deuteran hmeran, afou eqanatwse ton Gedalian, kai oudeiV eice maqei auto,

5

tote tineV apo Sucem, apo Shlw kai apo SamareiaV, ogdohkonta andreV, exurismenoi touV pwgwnaV kai diescismenoi ta imatia kai me entomaV eiV to swma, hrconto meta prosforaV kai libaniou en th ceiri autwn, dia na ferwsin eiV ton oikon tou Kuriou.

6

Kai exhlqen Ismahl o uioV tou Neqaniou eiV apanthsin autwn ek Mispa, klaiwn enw eporeueto× kai ote aphnthsen autouV, eipe proV autouV, Eiselqete proV Gedalian ton uion tou Acikam.

7

Kai ote hlqon eiV to meson thV polewV, Ismahl o uioV tou Neqaniou esfaxen autouV kai erriyen eiV to meson tou lakkou, autoV kai oi andreV oi met' autou.

8

Deka omwV andreV eureqhsan metaxu autwn kai eipon proV ton Ismahl, Mh maV qanatwshV, dioti ecomen qhsaurouV en tw agrw, siton kai kriqhn kai elaion kai meli. OutwV ekrathqh kai den eqanatwsen autouV metaxu twn adelfwn autwn.

9

O de lakkoV, eiV ton opoion o Ismahl erriye panta ta ptwmata twn andrwn, touV opoiouV epataxen ex aitiaV tou Gedaliou, hto ekeinoV, ton opoion o basileuV Asa eice kamei upo fobou tou Baasa basilewV tou Israhl× touton o Ismahl o uioV tou Neqaniou egemisen apo twn qanatwqentwn.

10

Kai hcmalwtisen o Ismahl apan to upoloipon tou laou to en Mispa, taV qugateraV tou basilewV kai panta ton laon ton enapoleifqenta en Mispa, ton opoion Nebouzaradan o arciswmatofulax eicen empisteuqh eiV ton Gedalian ton uion tou Acikam× kai hcmalwtisen auta o Ismahl o uioV tou Neqaniou kai anecwrhse, dia na perash proV touV uiouV Ammwn.

11

[] Kai ote hkousen Iwanan o uioV tou Karha kai panteV oi archgoi twn strateumatwn oi met' autou panta ta kaka, ta opoia ekamen Ismahl o uioV tou Neqaniou,

12

elabon pantaV touV andraV kai uphgan na polemhswsi me ton Ismahl ton uion tou Neqaniou× kai eurhkan auton plhsion twn pollwn udatwn twn en Gabawn.

13

Kai wV eide paV o laoV o meta tou Ismahl Iwanan ton uion tou Karha kai pantaV touV archgouV twn strateumatwn twn met' autou, ecarhsan.

14

Kai estrafhsan paV o laoV, ton opoion o Ismahl hcmalwtisen apo Mispa, kai epestreyan kai uphgan meta tou Iwanan uiou tou Karha.

15

All' o Ismahl o uioV tou Neqaniou exefugen apo tou Iwanan meta oktw andrwn kai uphge proV touV uiouV Ammwn.

16

Kai elaben o Iwanan o uioV tou Karha kai panteV oi archgoi twn strateumatwn oi met' autou, apan to upoloipon tou laou, to opoion hleuqerwsen apo tou Ismahl uiou tou Neqaniou, apo Mispa, afou epataxe Gedalian ton uion tou Acikam, touV dunatouV andraV tou polemou kai taV gunaikaV kai ta paidia kai touV eunoucouV, touV opoiouV hcmalwtisen apo Gabawn,

17

kai uphgan kai katwkhsan en th katoikia tou Cimam, th plhsion thV Bhqleem, dia na upagwsi na eiselqwsin eiV thn Aigupton,

18

ex aitiaV twn Caldaiwn× dioti efobhqhsan apo autouV, epeidh o Ismahl o uioV tou Neqaniou epataxe ton Gedalian ton uion tou Acikam, ton opoion o basileuV thV BabulwnoV katesthsen epi thn ghn.

Jeremiah 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: