Modern Greek Bible

Jeremiah 38

Jeremiah

Return to Index

Chapter 39

1

[] En tw ennatw etei tou Sedekiou basilewV tou Iouda, ton dekaton mhna, hlqe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV kai apan to strateuma autou kata thV Ierousalhm kai epoliorkoun authn.

2

En de tw endekatw etei tou Sedekiou, ton tetarton mhna, thn ennathn tou mhnoV, eporqhqh h poliV.

3

Kai panteV oi arconteV tou basilewV thV BabulwnoV eishlqon kai ekaqhsan en th mesaia pulh, Nergal-sareser, Samgar-nebw, Sarseceim, Rab-sareiV, Nergal-sareser, Rab-mag kai panteV oi loipoi arconteV tou basilewV thV BabulwnoV.

4

Kai wV eiden autouV SedekiaV o basileuV tou Iouda kai panteV oi andreV tou polemou, efugon kai exhlqon thn nukta ek thV polewV dia thV odou tou khpou tou basilewV, dia thV pulhV thV metaxu twn duo teicwn× kai exhlqe dia thV odou thV pediadoV.

5

To de strateuma twn Caldaiwn katediwxen opisw autwn, kai efqasan ton Sedekian eiV taV pediadaV thV Iericw× kai sunelabon auton kai anhgagon auton proV ton Naboucodonosor basilea thV BabulwnoV eiV Ribla, en gh Aimaq, kai eprofere katadikhn ep' auton.

6

Kai esfaxen o basileuV thV BabulwnoV touV uiouV tou Sedekiou en Ribla enwpion autou, kai pantaV touV arcontaV tou Iouda esfaxen o basileuV thV BabulwnoV.

7

Kai touV ofqalmouV tou Sedekiou exetuflwse kai edesen auton me duo calkinaV aluseiV, dia na ferh auton eiV thn Babulwna.

8

Kai thn oikian tou basilewV kai taV oikiaV tou laou katekausan oi Caldaioi en puri, kai ta teich thV Ierousalhm kathdafisan.

9

To de upoloipon tou laou to enapoleifqen en th polei kai touV prosfugontaV, oitineV prosefugon eiV auton, kai to upoloipon tou laou to enapoleifqen eferen aicmalwton eiV Babulwna Nebouzaradan o arciswmatofulax.

10

Ek de tou laou touV ptwcouV touV mh econtaV mhden afhken o Nebouzaradan o arciswmatofulax en th gh tou Iouda kai edwken eiV autouV ampelwnaV kai agrouV en tw kairw ekeinw.

11

[] Kai edwke diataghn Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV peri tou Ieremiou eiV ton Nebouzaradan ton arciswmatofulaka, legwn,

12

Labe auton kai epimelhqhti autou kai mh kamhV eiV auton kakon× all' opwV lalhsh proV se, outw kame eiV auton.

13

Kai apesteilen o Nebouzaradan o arciswmatofulax kai o Nebousazban, o Rab-sareiV kai o Nergal-sareser, o Rab-mag kai panteV oi arconteV tou basilewV thV BabulwnoV,

14

apesteilan kai elabon ton Ieremian ek thV aulhV thV fulakhV kai paredwkan auton eiV ton Gedalian, uion tou Acikam uiou tou Safan, dia na ferh auton eiV ton oikon autou× kai katwkhse metaxu tou laou.

15

Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian, enw hto kekleismenoV en th aulh thV fulakhV, legwn,

16

Upage kai lalhson proV Abde-melec ton Aiqiopa, legwn, Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, egw qelw ferei touV logouV mou epi thn polin tauthn dia kakon kai ouci dia kalon× kai qelousin ektelesqh enwpion sou thn hmeran ekeinhn.

17

Qelw omwV se swsei en th hmera ekeinh, legei KurioV, kai den qeleiV paradoqh eiV thn ceira twn anqrwpwn, twn opoiwn su fobeisai to proswpon,

18

dioti exapantoV qelw se swsei kai den qeleiV pesei dia macairaV, all' h zwh sou qelei eisqai wV lafuron eiV se, epeidh pepoiqaV ep' eme, legei KurioV.

Jeremiah 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: