Modern Greek Bible

Jeremiah 37

Jeremiah

Return to Index

Chapter 38

1

[] Kai hkousan SefatiaV o uioV tou Matqan kai GedaliaV o uioV tou Pascwr kai Ioucal o uioV tou Selemiou kai Pascwr o uioV tou Malciou touV logouV, touV opoiouV o IeremiaV elalhse proV panta ton laon, legwn,

2

Outw legei KurioV× OstiV kaqhtai en th polei tauth, qelei apoqanei upo macairaV, upo peinhV kai upo loimou× all' ostiV exelqh proV touV CaldaiouV, qelei zhsei× kai h zwh autou qelei eisqai wV lafuron eiV auton, kai qelei zhsei×

3

outw legei KurioV× H poliV auth qelei exapantoV paradoqh eiV thn ceira tou strateumatoV tou basilewV thV BabulwnoV kai qelei kurieusei authn.

4

Kai eipon oi arconteV proV ton basilea, AV qanatwqh, parakaloumen, o anqrwpoV outoV× dioti ekluei outw taV ceiraV twn andrwn twn polemistwn twn enapoleifqentwn en th polei tauth kai taV ceiraV pantoV tou laou, lalwn proV autouV toioutouV logouV× dioti o anqrwpoV outoV den zhtei to kalon tou laou toutou alla to kakon.

5

Kai eipe SedekiaV o basileuV, Idou, eiV thn ceira saV einai× dioti o basileuV den dunatai ouden enantion saV.

6

Tote elabon ton Ieremian, kai erriyan auton eiV ton lakkon tou Malciou uiou tou Ammelec ton en th aulh thV fulakhV, kai katebibasan ton Ieremian dia scoiniwn× kai en tw lakkw den hto udwr alla borboroV, kai ecwqh o IeremiaV eiV ton borboron.

7

Kai ote hkousen Abde-melec o Aiqioy, eiV twn eunoucwn, o en th oikia tou basilewV, oti ebalon ton Ieremian eiV ton lakkon, enw o basileuV ekaqhto en th pulh Beniamin,

8

exhlqen o Abde-melec ek thV oikiaV tou basilewV kai elalhse proV ton basilea, legwn,

9

Kurie mou basileu, oi anqrwpoi outoi epraxan kaka eiV osa ekamon eiV ton Ieremian ton profhthn, ton opoion erriyan eiV ton lakkon× kai autoV hqelen apoqanei upo peinhV en tw topw opou einai, dioti den einai pleon artoV en th polei.

10

Kai prosetaxen o basileuV ton Abde-melec ton Aiqiopa, legwn, Labe enteuqen triakonta anqrwpouV meta sou kai anabibason ton Ieremian ton profhthn ek tou lakkou, prin apoqanh.

11

Kai elaben o Abde-melec touV anqrwpouV meq' eautou, kai eishlqen eiV thn oikian tou basilewV upo to qhsaurofulakion, kai ekeiqen elabe palaia rakh kai palaia seshpota apoforia kai katebibasen auta dia scoiniwn eiV ton lakkon proV ton Ieremian.

12

Kai eipe proV ton Ieremian Abde-melec o Aiqioy, Bale twra ta palaia rakh kai ta seshpota apoforia upo taV mascalaV sou, upokatw twn scoiniwn. Kai ekamen o IeremiaV outw.

13

Kai esuran ton Ieremian dia twn scoiniwn kai anebibasan auton ek tou lakkou× kai emeinen o IeremiaV en th aulh thV fulakhV.

14

[] Kai apesteile SedekiaV o basileuV kai efere ton Ieremian ton profhthn proV eauton, eiV thn trithn eisodon thn en tw oikw tou Kuriou× kai eipen o basileuV proV ton Ieremian, Qelw na se erwthsw en pragma× mh kruyhV ap' emou mhden.

15

Kai eipen o IeremiaV proV ton Sedekian, Ean fanerwsw touto proV se, den qeleiV twonti me qanatwsei; kai ean se sumbouleusw, den qeleiV me akousei;

16

Kai wmose krufiwV SedekiaV o basileuV proV ton Ieremian, legwn, Zh KurioV, ostiV ekamen eiV hmaV thn yuchn tauthn, den qelw se qanatwsei oude qelw se dwsei eiV thn ceira twn anqrwpwn toutwn, oitineV zhtousi thn yuchn sou.

17

Kai eipen o IeremiaV proV ton Sedekian, Outw legei KurioV o QeoV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Ean twonti exelqhV proV touV arcontaV tou basilewV thV BabulwnoV, tote h yuch sou qelei zhsei kai h poliV auth den qelei katakauqh en puri, kai qeleiV zhsei su kai o oikoV sou.

18

all' ean den exelqhV proV touV arcontaV tou basilewV thV BabulwnoV, tote h poliV auth qelei paradoqh eiV thn ceira twn Caldaiwn kai qelousi katakausei authn en puri kai su den qeleiV ekfugei ek thV ceiroV autwn.

19

Kai eipe SedekiaV o basileuV proV ton Ieremian, Egw foboumai touV IoudaiouV, oitineV katefugon proV touV CaldaiouV, mhpote me paradwswsin eiV thn ceira autwn kai me empaixwsi.

20

Kai eipen o IeremiaV, den qelousi se paradwsei. Upakouson, parakalw, eiV thn fwnhn tou Kuriou, thn opoian egw lalw proV se× kai qelei eisqai kalon eiV se kai h yuch sou qelei zhsei.

21

Ean omwV su den exelqhV, outoV einai o logoV, ton opoion o KurioV edeixen eiV eme.

22

Kai idou, pasai ai gunaikeV ai enapoleifqeisai en th oikia tou basilewV tou Iouda qelousin acqh proV touV arcontaV tou basilewV thV BabulwnoV, kai autai qelousi legei, Oi andreV oi eirhnikoi sou se edeleasan kai uperiscusan enantion sou× ebuqisqhsan oi podeV sou eiV ton borboron kai autoi esurqhsan opisw×

23

kai pasai ai gunaikeV sou kai ta tekna sou qelousin acqh proV touV CaldaiouV× kai su den qeleiV ekfugei ek thV ceiroV autwn, alla qeleiV piasqh upo thV ceiroV tou basilewV thV BabulwnoV× kai qeleiV kamei thn polin tauthn na katakauqh en puri.

24

Kai eipen o SedekiaV proV ton Ieremian, AV mh maqh mhdeiV peri twn logwn toutwn kai den qeleiV apoqanei.

25

Kai ean oi arconteV akouswsin oti wmilhsa meta sou kai elqwsi proV se kai soi eipwsin, Anaggeilon proV hmaV twra ti elalhsaV proV ton basilea, mh kruyhV auto af' hmwn kai den qelomen se qanatwsei× kai ti o basileuV elalhse proV se×

26

tote qeleiV eipei proV autouV, Egw upebalon thn dehsin mou enwpion tou basilewV, dia na mh me epanastreyh eiV thn oikian tou Iwnaqan, wste na apoqanw ekei.

27

Hlqon de panteV oi arconteV proV ton Ieremian kai hrwthsan auton× kai anhggeile proV autouV kata pantaV touV logouV ekeinouV, touV opoiouV prosetaxen o basileuV. Kai autoi epausan na omilwsi met' autou, dioti den hkousqh to pragma.

28

Kai emeinen o IeremiaV en th aulh thV fulakhV, ewV thV hmeraV kaq' hn ekurieuqh h Ierousalhm× kai hto ekei, ote h Ierousalhm ekurieuqh.

Jeremiah 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: