Modern Greek Bible

Jeremiah 36

Jeremiah

Return to Index

Chapter 37

1

[] Kai ebasileuse SedekiaV o basileuV, o uioV tou Iwsiou, anti Coniou uiou tou Iwakeim, ton opoion Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV katesthse basilea en th gh Iouda.

2

Kai den hkousen autoV kai oi douloi autou kai o laoV tou topou touV logouV tou Kuriou, touV opoiouV elalhse dia Ieremiou tou profhtou.

3

Kai apesteilen o basileuV SedekiaV ton Ieoucal uion tou Selemiou kai ton Sofonian uion tou Maasiou, ton ierea, proV Ieremian ton profhthn, legwn, Dehqhti, parakalw, uper hmwn proV Kurion ton Qeon hmwn.

4

O de IeremiaV eishrceto kai exhrceto metaxu tou laou, kai den eicon balei auton eiV fulakhn.

5

Kai exhlqe to strateuma tou Faraw ek thV Aiguptou× kai ote oi Caldaioi oi poliorkounteV thn Ierousalhm hkousan thn fhmhn autwn, anecwrhsan apo Ierousalhm.

6

Kai egeine logoV Kuriou proV Ieremian ton profhthn, legwn,

7

Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Outw qelete eipei proV ton basilea tou Iouda, ostiV apesteilen umaV proV eme dia na me erwthshte× Idou, to strateuma tou Faraw to exelqon eiV bohqeian umwn qelei epistreyei eiV thn ghn autou, thn Aigupton×

8

kai oi Caldaioi qelousin epanastreyei kai polemhsei kata thV polewV tauthV kai qelousi kurieusei authn kai katakausei authn en puri.

9

Outw legei KurioV× Mh planasqe, legonteV, oi Caldaioi exapantoV qelousin apelqei af' hmwn× epeidh den qelousin apelqei.

10

Dioti kai an pataxhte apan to strateuma twn Caldaiwn, to opoion saV polemei, kai enapoleifqwsi peplhgwmenoi tineV metaxu autwn, outoi qelousi shkwqh ekastoV ek thV skhnhV autou kai katakausei thn polin tauthn en puri.

11

[] Kai ote to strateuma twn Caldaiwn aphlqen apo Ierousalhm dia ton fobon tou strateumatoV tou Faraw,

12

tote exhlqen o IeremiaV ex Ierousalhm, dia na upagh eiV thn ghn Beniamin, wste na upekfugh ekeiqen metaxu tou laou.

13

Kai ote autoV hlqen eiV thn pulhn Beniamin, o archgoV thV frouraV eurisketo ekei, tou opoiou to onoma hto IreiaV uioV tou Selemiou, uiou tou Ananiou× kai epiase ton Ieremian ton profhthn, legwn, Su prosfeugeiV proV touV CaldaiouV.

14

Kai eipen o IeremiaV, YeudoV einai× egw den prosfeugw proV touV CaldaiouV. Plhn den hkousen auton× kai epiasen o IreiaV ton Ieremian kai eferen auton proV touV arcontaV.

15

Kai wrgisqhsan oi arconteV kata tou Ieremiou kai epataxan auton kai efulakisan auton en th oikia Iwnaqan ton grammatewV, dioti tauthn eicon kamei desmwthrion.

16

Ote de o IeremiaV eishlqen eiV ton lakkon kai eiV taV kruptaV kai ekaqhsen o IeremiaV ekei pollaV hmeraV,

17

tote apesteile SedekiaV o basileuV kai elaben auton, kai hrwthsen auton o basileuV krufiwV en th oikia autou kai eipen, Einai logoV para Kuriou; Kai o IeremiaV eipen, einai× kai eipen, eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV qeleiV paradoqh.

18

Kai eipen o IeremiaV proV ton basilea Sedekian, Ti hmarthsa eiV se h eiV touV doulouV sou h eiV ton laon touton, kai me ebalete eiV to desmwthrion;

19

kai pou einai oi profhtai saV oi profhteusanteV eiV esaV, legonteV, O basileuV thV BabulwnoV den qelei elqei ef' umaV kai epi thn ghn tauthn;

20

dia touto akouson twra, parakalw, kurie mou basileu× aV geinh dekth, parakalw, h dehsiV mou enwpion sou× kai mh me epanastreyhV eiV thn oikian Iwnaqan tou grammatewV, dia na mh apoqanw ekei.

21

Tote prosetaxen o basileuV SedekiaV kai efulatton ton Ieremian en th aulh thV fulakhV, kai edidon eiV auton kaq' hmeran oligon arton ek twn artopwleiwn, ewsou exelipen oloV o artoV thV polewV. Kai emeinen o IeremiaV en th aulh thV fulakhV.

Jeremiah 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: