Modern Greek Bible

Jeremiah 35

Jeremiah

Return to Index

Chapter 36

1

[] Kai en tw tetartw etei tou Iwakeim, uiou tou Iwsiou basilewV tou Iouda, egeinen o logoV outoV proV ton Ieremian para Kuriou, legwn,

2

Labe eiV seauton tomon bibliou kai grayon en autw pantaV touV logouV, touV opoiouV elalhsa proV se kata tou Israhl kai kata tou Iouda kai kata pantwn twn eqnwn af' hV hmeraV elalhsa proV se, apo twn hmerwn tou Iwsiou ewV thV hmeraV tauthV×

3

iswV akoush o oikoV Iouda panta ta kaka, ta opoia egw bouleuomai na kamw eiV autouV, wste na epistreywsin ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai na sugcwrhsw thn anomian autwn kai thn amartian autwn.

4

Kai ekalesen o IeremiaV ton Barouc ton uion tou Nhriou, kai o Barouc egrayen ek stomatoV tou Ieremiou pantaV touV logouV tou Kuriou, touV opoiouV elalhse proV auton, epi tomou bibliou.

5

Kai prosetaxen o IeremiaV ton Barouc, legwn, Egw eimai upo fulaxin× den dunamai na eiselqw eiV ton oikon tou Kuriou×

6

dia touto eiselqe su kai anagnwson en tw tomw, ton opoion egrayaV ek stomatoV mou touV logouV tou Kuriou, eiV ta wta tou laou en tw oikw tou Kuriou en hmera nhsteiaV× kai qeleiV proseti anagnwsei autouV eiV ta wta pantoV tou Iouda, osoi ercontai ek twn polewn autwn×

7

iswV h dehsiV autwn fqash enwpion tou Kuriou kai epistreywsin ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV× dioti megaV einai o qumoV kai h orgh, thn opoian o KurioV elalhse kata tou laou toutou.

8

Kai ekamen o Barouc o uioV tou Nhriou kata panta osa prosetaxen eiV auton IeremiaV o profhthV, anagnwsaV en tw bibliw touV logouV tou Kuriou en tw oikw tou Kuriou.

9

[] Kai en tw pemptw etei tou Iwakeim, uiou tou Iwsiou basilewV tou Iouda, en tw ennatw mhni, ekhruxan nhsteian enwpion tou Kuriou paV o laoV en Ierousalhm kai paV o laoV o ercomenoV ek twn polewn Iouda eiV Ierousalhm.

10

Kai anegnwsen o Barouc en tw bibliw touV logouV tou Ieremiou en tw oikw tou Kuriou, en tw dwmatiw tou Gemariou, uiou tou Safan, tou grammatewV, en th aulh th anw, en th eisodw thV neaV pulhV tou oikou tou Kuriou, eiV ta wta pantoV tou laou.

11

Kai hkouse MicaiaV o uioV tou Gemariou, uiou tou Safan, ek tou bibliou pantaV touV logouV tou Kuriou,

12

kai katebh proV ton oikon tou basilewV, eiV to dwmation tou grammatewV× kai idou, panteV oi arconteV ekaqhnto ekei, Elisama o grammateuV kai DelaiaV o uioV tou Semaiou kai Elnaqan o uioV tou Acbwr kai GemariaV o uioV tou Safan kai SedekiaV o uioV tou Ananiou kai panteV oi arconteV.

13

Kai anhggeile proV autouV o MicaiaV pantaV touV logouV touV opoiouV hkousen, ote o Barouc aneginwske to biblion eiV ta wta tou laou.

14

Kai apesteilan panteV oi arconteV proV ton Barouc Ioudei ton uion tou Neqaniou, uiou tou Selemiou, uiou tou Cousei, legonteV, Ton tomon, ton opoion anegnwsaV eiV ta wta tou laou, labe auton eiV thn ceira sou kai elqe. Kai elaben o Barouc o uioV tou Nhriou ton tomon eiV thn ceira autou kai hlqe proV autouV.

15

Kai eipon proV auton, Kaqhson twra kai anagnwson twra eiV ta wta hmwn× kai anegnwsen o Barouc eiV ta wta autwn.

16

Kai wV hkousan pantaV touV logouV, exeplaghsan proV allhlouV kai eipon proV ton Barouc, Qelomen bebaiwV anaggeilei proV ton basilea pantaV touV logouV toutouV.

17

Kai hrwthsan ton Barouc, legonteV, Eipe proV hmaV twra, pwV egrayaV pantaV touV logouV toutouV ek tou stomatoV autou;

18

Kai eipe proV autouV o Barouc, Apo tou stomatoV autou proefere proV eme pantaV touV logouV toutouV, kai egw egrafon me melanhn en tw bibliw.

19

Kai eipon oi arconteV proV ton Barouc, Upage, krufqhti, su kai o IeremiaV× kai anqrwpoV aV mh exeurh pou eisqe.

20

[] Kai eishlqon proV ton basilea eiV thn aulhn× afhkan omwV ton tomon en tw dwmatiw Elisama tou grammatewV kai anhggeilan eiV ta wta tou basilewV pantaV touV logouV.

21

Kai apesteilen o basileuV ton Ioudei na labh ton tomon× kai elaben ek tou dwmatiou Elisama tou grammatewV. Kai anegnwsen auton o Ioudei eiV ta wta tou basilewV kai eiV ta wta pantwn twn arcontwn twn parestwtwn peri ton basilea.

22

O de basileuV ekaqhto en tw oikw tw ceimerinw, en tw ennatw mhni, kai hto emprosqen autou estia kaiousa.

23

Kai kaqwV o Ioudei aneginwske treiV kai tessaraV selidaV, ekeinoV ekopten auto dia tou macairidiou tou grammatewV kai erripten eiV to pur to epi thV estiaV, ewsou kathnalwqh apaV o tomoV en tw puri tw epi thV estiaV.

24

Kai den etromaxan oude diescisan ta imatia autwn o basileuV kai panteV oi douloi autou oi akousanteV pantaV touV logouV toutouV.

25

Kai enw, malista o Elnaqan kai o DelaiaV kai o GemariaV emesiteuon proV ton basilea, na mh kaush ton tomon, den hkousen autouV.

26

Kai prosetaxen o basileuV ton Ieramehl ton uion tou Ammelec kai ton Seraian ton uion tou Azrihl kai ton Selemian ton uion tou Abdihl, na piaswsi ton Barouc ton grammatea kai ton Ieremian ton profhthn× plhn o KurioV ekruyen autouV.

27

Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian, afou o basileuV katekause ton tomon kai touV logouV, touV opoiouV egrayen o Barouc ek stomatoV tou Ieremiou, legwn,

28

Labe palin eiV seauton allon tomon kai grayon ep' autw pantaV touV proterouV logouV, oitineV hsan en tw prwtw tomw, ton opoion katekausen Iwakeim o basileuV tou Iouda×

29

kai proV ton Iwakeim, ton basilea tou Iouda, qeleiV eipei, Outw legei KurioV× Su katekausaV ton tomon touton, legwn, Dia ti egrayaV en autw, legwn, O basileuV thV BabulwnoV qelei elqei exapantoV kai qelei exoloqreusei thn ghn tauthn kai kamei na ekleiyh ap' authV anqrwpoV kai kthnoV;

30

Dia touto outw legei KurioV peri tou Iwakeim tou basilewV tou Iouda× den qelei ecei kaqhmenon epi tou qronou tou Dabid× kai to ptwma autou qelei ekrifqh thn hmeran eiV to kauma kai thn nukta eiV ton pageton×

31

kai qelw paideusei auton kai to sperma autou kai touV doulouV autou dia thn anomian autwn× kai qelw ferei ep' autouV kai epi touV katoikouV thV Ierousalhm kai epi touV anqrwpouV tou Iouda panta ta kaka, ta opoia elalhsa proV autouV kai den hkousan.

32

Kai elaben o IeremiaV allon tomon kai edwken auton eiV ton Barouc, ton uion tou Nhriou, ton grammatea, kai egrayen en autw ek stomatoV tou Ieremiou pantaV touV logouV tou bibliou, to opoion katekausen en puri Iwakeim o basileuV tou Iouda× kai eti proseteqhsan eiV autouV polloi logoi paromoioi.

Jeremiah 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: