Modern Greek Bible

Jeremiah 32

Jeremiah

Return to Index

Chapter 33

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian ek deuterou, enw autoV hto eti kekleismenoV en th aulh thV fulakhV, legwn,

2

Outw legei KurioV o ktisaV authn, KurioV o plasaV authn dia na sterewsh authn× KurioV to onoma autou×

3

Kraxon proV eme kai qelw soi apokriqh kai soi deixei megala kai apokrufa, ta opoia den gnwrizeiV.

4

Dioti outw legei KurioV o QeoV tou Israhl peri twn oikiwn thV polewV tauthV kai peri twn oikiwn twn basilewn tou Iouda, aitineV qelousi katastrafh apo carakwmatwn kai apo macairaV,

5

twn ercomenwn dia na polemhswsi proV touV CaldaiouV kai dia na emplhswsin autaV me ta ptwmata twn anqrwpwn, touV opoiouV egw qelw pataxei en th orgh mou kai en tw qumw mou kai dia pasaV taV kakiaV twn opoiwn ekruya to proswpon mou apo thV polewV tauthV×

6

idou, egw qelw ferei eiV authn ugieian kai iasin kai qelw iatreusei autouV, kai qelw kamei autouV na idwsin afqonian eirhnhV kai alhqeiaV.

7

Kai qelw epistreyei thn aicmalwsian tou Iouda kai thn aicmalwsian tou Israhl, kai qelw oikodomhsei autouV wV to proteron×

8

kai qelw kaqarisei autouV apo pashV thV anomiaV autwn, me thn opoian hmarthsan eiV eme× kai qelw sugcwrhsei pasaV taV anomiaV autwn, me taV opoiaV hmarthsan eiV eme kai me taV opoiaV apestathsan ap' emou.

9

Kai h poliV auth qelei eisqai eiV eme onoma eufrosunhV, ainesiV kai doxa emprosqen pantwn twn eqnwn thV ghV, ta opoia qelousin akousei panta ta agaqa, ta opoia egw kamnw eiV autouV× kai qelousin ekplagh kai tromaxei dia panta ta agaqa kai dia pasan thn eirhnhn, thn opoian qelw kamei eiV authn.

10

[] Outw legei KurioV× Palin qelei akousqh en tw topw toutw, peri tou opoiou seiV legete, Einai erhmoV, cwriV anqrwpou kai cwriV kthnouV en taiV polesi tou Iouda kai en taiV plateiaiV thV Ierousalhm, aitineV einai erhmoi, cwriV anqrwpou kai cwriV katoikou kai cwriV kthnouV,

11

h fwnh thV caraV kai h fwnh thV eufrosunhV, h fwnh tou numfiou kai h fwnh thV numfhV, fwnh twn legontwn, Aineite ton Kurion twn dunamewn, dioti agaqoV o KurioV, dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna× kai twn prosferontwn eucaristhriouV prosforaV eiV ton oikon tou Kuriou× dioti qelw epistreyei thn aicmalwsian thV ghV, wV to proteron, legei KurioV.

12

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Palin en tw topw toutw ostiV einai erhmoV, cwriV anqrwpou kai cwriV kthnouV, kai en pasaiV taiV polesin autou, qelousin eisqai mandrai poimenwn dia na anapauwsi ta poimnia.

13

En taiV polesi thV oreinhV, en taiV polesi thV pedinhV kai en taiV polesi tou notou kai en th gh Beniamin kai en toiV perix thV Ierousalhm kai en taiV polesi tou Iouda qelousi perasei palin ta poimnia upo thn ceira tou ariqmountoV, legei KurioV.

14

Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw ektelesei ton agaqon ekeinon logon, ton opoion elalhsa peri tou oikou Israhl kai peri tou oikou Iouda.

15

En taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw qelw anablasthsei eiV ton Dabid blaston dikaiosunhV, kai qelei ektelesei krisin kai dikaiosunhn en th gh.

16

En ekeinaiV taiV hmeraiV o IoudaV qelei swqh kai h Ierousalhm qelei katoikhsei en asfaleia× kai touto einai to onoma, me to opoion qelei onomasqh, O KurioV h dikaiosunh hmwn.

17

[] Dioti outw legei KurioV× Den qelei leiyei apo tou Dabid anqrwpoV kaqhmenoV epi ton qronon tou oikou Israhl×

18

oute apo twn ierewn twn Leuitwn qelei leiyei anqrwpoV enwpion mou, dia na prosferh olokautwmata kai na kaih prosforaV ex alfitwn kai na kamnh qusiaV pasaV taV hmeraV.

19

Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian legwn,

20

Outw legei KurioV× Ean hnai dunaton na katalushte thn diaqhkhn mou thV hmeraV kai thn diaqhkhn mou thV nuktoV, wste na mh hnai pleon hmera kai nux en tw kairw autwn,

21

tote qelei dunhqh na kataluqh kai h diaqhkh mou h proV ton Dabid ton doulon mou, wste na mh ech uion dia na basileuh epi tou qronou autou, kai h proV touV LeuitaV touV iereiV, touV leitourgouV mou.

22

KaqwV h stratia tou ouranou den dunatai na ariqmhqh oude h ammoV thV qalasshV na metrhqh, outw qelw plhqunei to sperma Dabid tou doulou mou kai touV LeuitaV touV leitourgountaV eiV eme.

23

Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian, legwn,

24

Den eideV ti elalhsen o laoV outoV, legwn, TaV duo oikogeneiaV, taV opoiaV o KurioV exelexen, aperriyen autaV; outwV autoi katefronhsan ton laon mou, wste den logizetai pleon eqnoV eiV autouV.

25

Outw legei KurioV× Ean den ekamon thn diaqhkhn mou thV hmeraV kai thV nuktoV, kai ean den dietaxa touV nomouV tou ouranou kai thV ghV,

26

tote qelw aporriyei to sperma tou Iakwb kai tou Dabid tou doulou mou, wste na mh labw ek tou spermatoV autou kubernhtaV epi to sperma tou Abraam, tou Isaak kai tou Iakwb× dioti qelw epistreyei thn aicmalwsian autwn kai qelw oikteirei autouV.

Jeremiah 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: