Modern Greek Bible

Jeremiah 31

Jeremiah

Return to Index

Chapter 32

1

[] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian para Kuriou en tw dekatw etei tou Sedekiou basilewV tou Iouda, to opoion hto to dekaton ogdoon etoV tou Naboucodonosor.

2

Kai tote to strateuma tou basilewV thV BabulwnoV epoliorkei thn Ierousalhm× kai o IeremiaV o profhthV hto kekleismenoV en th aulh thV fulakhV, thV en tw oikw tou basilewV tou Iouda.

3

Dioti SedekiaV o basileuV tou Iouda eice kleisei auton, legwn, Dia ti su profhteueiV legwn, Outw legei KurioV, Idou, egw qelw paradwsei thn polin tauthn eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV kai qelei kurieusei authn×

4

kai SedekiaV o basileuV tou Iouda den qelei ekfugei ek thV ceiroV twn Caldaiwn, alla qelei bebaiwV paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV kai qelei lalhsei met' autou stoma proV stoma kai oi ofqalmoi autou qelousin idei touV ofqalmouV autou×

5

kai qelei ferei ton Sedekian eiV thn Babulwna kai ekei qelei eisqai, ewsou episkefqw auton, legei KurioV× kai ean polemhshte touV CaldaiouV, den qelete eudokimhsei.

6

Kai eipen o IeremiaV, Egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

7

Idou, Anamehl, o uioV tou Salloum tou qeiou sou, qelei elqei proV se, legwn, Agorason eiV seauton ton agron mou ton en Anaqwq× dioti eiV se anhkei to dikaiwma exagoraV dia na agorashV auton.

8

Kai hlqe proV eme Anamehl, o uioV tou qeiou mou, eiV thn aulhn thV fulakhV, kata ton logon tou Kuriou, kai eipe proV eme, Agorason, parakalw, ton agron mou ton en Anaqwq, ton en th gh Beniamin× dioti eiV se anhkei to dikaiwma thV klhronomiaV kai eiV se h exagora× agorason auton eiV seauton. Tote egnwrisa oti logoV Kuriou hto outoV.

9

Kai hgorasa para tou Anamehl, uiou tou qeiou mou, ton agron ton en Anaqwq kai ezugisa proV auton ta crhmata, dekaepta siklouV arguriou.

10

Kai egraya to sumfwnhtikon kai esfragisa kai ebalon marturaV kai ezugisa ta crhmata en th plastiggi.

11

Kai elabon to sumfwnhtikon thV agoraV, to esfragismenon kata ton nomon kai thn sunhqeian kai to anoikton×

12

kai edwka to sumfwnhtikon thV agoraV eiV ton Barouc ton uion tou Nhriou uiou tou Maasiou, emprosqen tou Anamehl uiou tou qeiou mou kai emprosqen twn marturwn twn upograyantwn to sumfwnhtikon thV agoraV, emprosqen pantwn twn Ioudaiwn twn kaqhmenwn en th aulh thV fulakhV.

13

Kai prosetaxa ton Barouc emprosqen autwn, legwn,

14

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Labe ta sumfwnhtika tauta, to sumfwnhtikon touto thV agoraV kai to esfragismenon kai to sumfwnhtikon touto to anoikton× kai qeV auta eiV aggeion phlinon, dia na diamenwsin hmeraV pollaV.

15

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Oikiai kai agroi kai ampeloi qelousin apokthqh palin en tauth th gh.

16

[] Afou de edwka to sumfwnhtikon, thV agoraV eiV ton Barouc ton uion tou Nhriou proshuchqhn eiV ton Kurion, legwn,

17

W Kurie Qee× idou, su ekameV ton ouranon kai thn ghn en th dunamei sou th megalh kai en tw bracioni sou tw exhplwmenw× den einai ouden pragma duskolon eiV se.

18

KamneiV eleoV eiV ciliadaV kai antapodideiV thn anomian twn paterwn eiV ton kolpon twn teknwn autwn met' autouV× o QeoV o megaV, o iscuroV, KurioV twn dunamewn to onoma autou,

19

megaV en boulh kai dunatoV en ergoiV× dioti oi ofqalmoi sou einai anewgmenoi epi pasaV taV odouV twn uiwn twn anqrwpwn, dia na dwshV eiV ekaston kata taV odouV autou kai kata ton karpon twn ergwn autou×

20

ostiV ekameV shmeia kai terata en th gh thV Aiguptou, gnwsta ewV thV hmeraV tauthV, kai en Israhl kai en anqrwpoiV× kai ekameV eiV seauton onoma, wV thn hmeran tauthn.

21

kai exhgageV ton laon sou ton Israhl ek ghV Aiguptou me shmeia kai me terata kai me krataian ceira kai me braciona exhplwmenon kai me tromon megan×

22

kai edwkaV eiV autouV thn ghn tauthn, thn opoian wmosaV proV touV pateraV autwn na dwshV eiV autouV, ghn reousan gala kai meli×

23

kai eishlqon kai eklhronomhsan authn× alla den uphkousan eiV thn fwnhn sou oude periepathsan en tw nomw sou× den ekamon ouden ek pantwn osa prosetaxaV eiV autouV na kamwsi× dia touto epefereV ep' autouV apan touto to kakon.

24

Idou, ta carakwmata efqasan eiV thn polin, dia na kurieuswsin authn× kai h poliV edoqh eiV thn ceira twn Caldaiwn twn polemountwn kat' authV, ex aitiaV thV macairaV kai thV peinhV kai tou loimou× kai o, ti elalhsaV, egeine× kai idou, blepeiV×

25

kai su eipaV proV eme, Kurie Qee, Agorason eiV seauton ton agron di' arguriou kai parasthson marturaV× kai h poliV edoqh eiV thn ceira twn Caldaiwn.

26

[] Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian, legwn,

27

Idou, egw eimai KurioV o QeoV pashV sarkoV× einai ti pragma duskolon eiV eme;

28

dia touto outw legei KurioV× Idou, qelw paradwsei thn polin tauthn eiV thn ceira twn Caldaiwn kai eiV thn ceira tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV, kai qelei kurieusei authn×

29

kai oi Caldaioi oi polemounteV kata thV polewV tauthV qelousin elqei kai balei pur eiV thn polin tauthn kai katakausei authn kai taV oikiaV, epi ta dwmata twn opoiwn equmiazon eiV ton Baal kai ekamnon spondaV eiV allouV qeouV, dia na me parorgiswsi.

30

Dioti oi uioi Israhl kai oi uioi Iouda kakon monon ekamnon enwpion mou ek neothtoV autwn× dioti oi uioi Israhl allo den ekamnon, para na me parorgizwsi dia twn ergwn twn ceirwn autwn, legei KurioV.

31

Dioti h poliV auth estaqh eiV eme ereqismoV thV orghV mou kai tou qumou mou, af' hV hmeraV wkodomhsan authn ewV thV hmeraV tauthV, dia na aporriyw authn ap' emprosqen mou,

32

eneken pashV thV kakiaV twn uiwn Israhl kai twn uiwn Iouda, thn opoian ekamon dia na me parorgiswsin, autoi, oi basileiV autwn, oi arconteV autwn, oi iereiV autwn kai oi profhtai autwn kai oi andreV Iouda kai oi katoikoi thV Ierousalhm.

33

Kai estreyan nwta proV eme kai ouci proswpon× kai edidaskon autouV egeiromenoV prwi kai didaskwn, plhn den hkousan, wste na labwsi paideian×

34

all' eqesan ta bdelugmata autwn en tw oikw, ef' on eklhqh to onoma mou, dia na mianwsin auton.

35

Kai wkodomhsan touV uyhlouV topouV tou Baal touV en th faraggi tou uiou Ennom, dia na diaperaswsi touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn dia tou puroV eiV ton Moloc× to opoion den prosetaxa eiV autouV oude anebh epi thn kardian mou, na praxwsi to bdelugma touto, wste na kamwsi ton Ioudan na amartanh.

36

Kai twra dia tauta outw legei KurioV, o QeoV tou Israhl, peri thV polewV tauthV, peri hV umeiV legete, Qelei paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV, dia macairaV kai dia peinhV kai dia loimou×

37

idou, qelw sunaxei autouV ek pantwn twn topwn, opou ediwxa autouV en th orgh mou kai en tw qumw mou kai en th megalh aganakthsei mou× kai qelw epistreyei autouV eiV ton topon touton kai qelw katoikisei autouV en asfaleia×

38

kai qelousin eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV autwn×

39

kai qelw dwsei eiV autouV kardian mian kai odon mian, dia na me fobwntai pasaV taV hmeraV, dia to kalon autwn kai twn teknwn autwn met' autouV×

40

kai qelw kamei diaqhkhn aiwnion proV autouV, oti den qelw apostreyei ap' opisw autwn, dia na agaqopoiw autouV× kai qelw dwsei ton fobon mou eiV taV kardiaV autwn, dia na mh apostathswsin ap' emou×

41

kai qelw eufrainesqai ep' autouV eiV to na agaqopoiw autouV, kai qelw futeusei autouV en th gh tauth kata alhqeian, ex olhV mou thV kardiaV kai ex olhV mou thV yuchV.

42

Dioti outw legei KurioV× KaqwV epefera epi touton ton laon panta tauta ta megala kaka, outw qelw epiferei ep' autouV panta ta agaqa, ta opoia egw elalhsa peri autwn.

43

Kai qelousin apokthqh agroi en th gh tauth, peri thV opoiaV seiV legete, Einai erhmoV cwriV anqrwpou h kthnouV× paredoqh eiV thn ceira twn Caldaiwn.

44

Qelousin agorazei agrouV di' arguriou kai upografei sumfwnhtika kai sfragizei kai qelousi paristanei marturaV, en th gh Beniamin kai en toiV perix Ierousalhm kai en taiV polesi tou Iouda kai en taiV polesi thV oreinhV kai en taiV polesi thV pedinhV kai en taiV polesi tou notou× dioti qelw epistreyei thn aicmalwsian autwn, legei KurioV.

Jeremiah 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: