Modern Greek Bible

Jeremiah 30

Jeremiah

Return to Index

Chapter 31

1

[] En tw autw kairw, legei KurioV, qelw eisqai o QeoV paswn twn oikogeneiwn tou Israhl kai autoi qelousin eisqai laoV mou.

2

Outw legei KurioV× O laoV o enapoleifqeiV apo thV macairaV eurhke carin en th erhmw× o Israhl uphge na eurh anapausin.

3

O KurioV efanh palaioqen eiV eme, legwn, Nai, se hgaphsa agaphsin h aiwnion× dia touto se eilkusa me eleoV.

4

Palin qelw se oikodomhsei kai qeleiV oikodomhqh, parqene tou Israhl× qeleiV euprepisqh palin me ta tumpana sou kai qeleiV exercesqai eiV touV corouV twn agallomenwn.

5

QeleiV futeusei palin ampelwnaV epi twn orewn thV SamareiaV× oi futeutai qelousi futeusei kai qelousi trwgei ton karpon.

6

Dioti qelei eisqai hmera, kaq' hn oi fulakeV epi tou orouV Efraim qelousi fwnazei, Shkwqhte kai aV anabwmen eiV thn Siwn proV Kurion ton Qeon hmwn.

7

Dioti outw legei KurioV× Yallete en agalliasei dia ton Iakwb kai alalaxate dia thn kefalhn twn eqnwn× khruxate, ainesate kai eipate, Swson, Kurie, ton laon sou to upoloipon tou Israhl.

8

Idou egw qelw ferei autouV ek thV ghV tou borra, kai qelw sunaxei autouV apo twn escatwn thV ghV, kai met' autwn ton tuflon kai ton cwlon, thn egkuon kai thn gennwsan omou× sunaqroisma mega qelei epistreyei entauqa.

9

Meta klauqmou qelousin elqei kai meta dehsewn qelw epanaferei autouV× qelw odhghsei autouV para potamouV udatwn di' euqeiaV odou, kaq' hn den qelousi proskoyei× dioti eimai pathr eiV ton Israhl kai o Efraim einai o prwtotokoV mou.

10

[] Akousate, eqnh, ton logon tou Kuriou, kai anaggeilate eiV taV nhsouV taV makran kai eipate, O diaskorpisaV ton Israhl qelei sunaxei auton kai qelei fulaxei auton wV o boskoV to poimnion autou.

11

Dioti o KurioV exhgorase ton Iakwb kai elutrwsen auton ek ceiroV tou dunatwterou autou.

12

Kai qelousin elqei kai yallei epi tou uyouV thV Siwn, kai qelousi surreusei eiV ta agaqa tou Kuriou, eiV siton kai eiV oinon kai eiV elaion kai eiV ta gennhmata twn probatwn kai twn bown, kai h yuch autwn qelei eisqai wV paradeisoV peripotizomenoV× kai pantelwV den qelousi luphqh pleon.

13

Tote qelei carh h parqenoV en tw corw, kai oi neoi kai oi geronteV omou× kai qelw streyei to penqoV autwn eiV caran kai qelw parhgorhsei autouV kai eufranei autouV meta thn qliyin autwn.

14

Kai qelw cortasei thn yuchn twn ierewn apo pacuthtoV, kai o laoV mou qelei cortasqh apo twn agaqwn mou, legei KurioV.

15

Outw legei KurioV× Fwnh hkousqh en Rama, qrhnoV, klauqmoV, odurmoV× h Rachl, klaiousa ta tekna authV, den hqele na parhgorhqh dia ta tekna authV, dioti den uparcousin.

16

Outw legei KurioV× Pauson thn fwnhn sou apo klauqmou kai touV ofqalmouV sou apo dakruwn× dioti to ergon sou qelei antameifqh, legei KurioV× kai qelousin epistreyei ek thV ghV tou ecqrou.

17

Kai einai elpiV eiV ta escata sou, legei KurioV, kai ta tekna sou qelousin epistreyei eiV ta oria autwn.

18

[] Hkousa twonti ton Efraim legonta en odurmoiV, Me epaideusaV, kai epaideuqhn wV moscoV adamastoV× epistreyon me kai qelw epistreyei× dioti su eisai KurioV o QeoV mou×

19

bebaiwV afou epestreya, metenohsa, kai afou edidacqhn, ektuphsa epi ton mhron mou× hscunqhn kai malista hruqriasa, dioti ebastasa to oneidoV thV neothtoV mou.

20

O Efraim einai uioV agaphtoV eiV eme; paidion filtaton; dioti afou elalhsa enantion autou, pantote enqumoumai auton, dia touto ta splagcna mou hcousi di' auton× qelw bebaiwV splagcnisqh auton, legei KurioV.

21

Sthson shmeia thV odou, kame eiV seauton swrouV uyhlouV× proshlwson thn kardian sou eiV thn lewforon, eiV thn odon di' hV uphgeV× epistreyon, parqene tou Israhl, epistreyon eiV autaV taV poleiV sou.

22

EwV pote qeleiV periferesqai, qugathr apostatria; dioti o KurioV epoihse neon pragma en th gh× Gunh qelei perikuklwsei andra.

23

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Eti qelousi legei ton logon touton en th gh tou Iouda kai en taiV polesin autou, otan epistreyw thn aicmalwsian autwn, O KurioV na se euloghsh, katoikia dikaiosunhV, oroV agiothtoV.

24

Kai qelousi katoikhsei en auth o IoudaV kai pasai ai poleiV autou omou, oi gewrgoi kai oi exercomenoi meta twn poimniwn×

25

dioti ecortasa thn eklelumenhn yuchn kai eneplhsa pasan teqlimmenhn yuchn.

26

Dia touto exupnhsa kai eqewrhsa, kai o upnoV mou estaqh glukuV eiV eme.

27

[] Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw speirei ton oikon Israhl kai ton oikon Iouda me sperma anqrwpou kai me sperma kthnouV.

28

Kai kaqwV egrhgoroun ep' autouV dia na ekrizonw kai na kataskaptw kai na katedafizw kai na katastrefw kai na kataqlibw, outw qelw grhgorhsei ep' autouV dia na anoikodomw kai na futeuw, legei KurioV.

29

En taiV hmeraiV ekeinaiV den qelousi legei pleon, Oi patereV efagon omfaka kai oi odonteV twn teknwn hmwdiasan×

30

all' ekastoV qelei apoqnhskei dia thn anomian autou× paV anqrwpoV, ostiV fagh ton omfaka, toutou oi odonteV qelousin aimwdiasei.

31

Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw kamei proV ton oikon Israhl kai proV ton oikon Iouda diaqhkhn nean×

32

ouci kata thn diaqhkhn, thn opoian ekamon proV touV pateraV autwn, kaq' hn hmeran epiasa autouV apo thV ceiroV dia na exagagw autouV ek ghV Aiguptou× dioti autoi parebhsan thn diaqhkhn mou kai egw apestrafhn autouV, legei KurioV×

33

all' auth qelei eisqai h diaqhkh, thn opoian qelw kamei proV ton oikon Israhl× meta taV hmeraV ekeinaV, legei KurioV, qelw qesei ton nomon mou eiV ta endomuca autwn kai qelw grayei auton en taiV kardiaiV autwn× kai qelw eisqai QeoV autwn kai autoi qelousin eisqai laoV mou.

34

Kai den qelousi didaskei pleon ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton adelfon autou, legwn, Gnwrisate ton Kurion× dioti panteV outoi qelousi me gnwrizei apo mikrou autwn ewV megalou autwn, legei KurioV× dioti qelw sugcwrhsei thn anomian autwn kai thn amartian autwn den qelw enqumeisqai pleon.

35

[] Outw legei KurioV, o didouV ton hlion eiV fwV thV hmeraV, taV diataxeiV thV selhnhV kai twn asterwn eiV fwV thV nuktoV, o tarattwn thn qalassan, kai ta kumata authV bombousi× KurioV twn dunamewn to onoma autou×

36

Ean ai diataxeiV autai ekleiywsin ap' emprosqen mou, legei KurioV, tote kai to sperma tou Israhl qelei pausei apo tou na hnai eqnoV enwpion mou pasaV taV hmeraV.

37

Outw legei KurioV× Ean o ouranoV anw dunatai na metrhqh kai ta qemelia thV ghV katw na exicniasqwsi, tote kai egw qelw aporriyei pan to sperma tou Israhl dia panta osa epraxan, legei KurioV.

38

Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai h poliV qelei oikodomhqh eiV ton Kurion apo tou purgou Ananehl ewV thV pulhV thV gwniaV.

39

Kai scoinion diametrhsewV qelei exelqei eti apenanti authV epi ton lofon Garhb kai qelei perielqei ewV Goaq.

40

Kai pasa h koilaV twn ptwmatwn kai thV stakthV kai panteV oi agroi ewV tou ceimarrou Kedrwn, ewV thV gwniaV thV pulhV twn ippwn proV anatolaV, qelousin eisqai agioi eiV ton Kurion× den qelei pleon ekrizwqh oude katastrafh eiV ton aiwna.

Jeremiah 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: