Modern Greek Bible

Jeremiah 29

Jeremiah

Return to Index

Chapter 30

1

[] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian para Kuriou, legwn,

2

OutwV eipe KurioV o QeoV tou Israhl, legwn, Grayon eiV seauton en bibliw pantaV touV logouV, touV opoiouV elalhsa proV se×

3

dioti, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw epistreyei thn aicmalwsian tou laou mou Israhl kai Iouda, legei KurioV× kai qelw epistreyei autouV eiV thn ghn, thn opoian edwka eiV touV pateraV autwn, kai qelousi kurieusei authn.

4

Kai outoi einai oi logoi, touV opoiouV elalhse KurioV peri tou Israhl kai peri tou Iouda.

5

Dioti outw legei KurioV× Hkousamen fwnhn tromeran, fobon kai ouci eirhnhn.

6

Erwthsate twra kai idete, ean arsen tikth× dia ti blepw ekaston andra me taV ceiraV autou epi thn osfun autou, wV tiktousan, kai panta ta proswpa estrafhsan eiV wcriasin;

7

Ouai× dioti megalh einai h hmera ekeinh× omoia authV den uphrxe kai einai kairoV thV stenocwriaV tou Iakwb× plhn qelei swqh ex authV.

8

Kai en th hmera ekeinh, legei o KurioV twn dunamewn, qelw suntriyei ton zugon autou apo tou trachlou sou kai qelw diaspasei ta desma sou kai xenoi den qelousi pleon katadoulwsei auton×

9

alla qelousi douleuei Kurion ton Qeon autwn kai Dabid ton basilea autwn, ton opoion qelw anasthsei eiV autouV.

10

[] Su de mh fobou, doule mou Iakwb, legei KurioV× mhde deiliashV, Israhl× dioti, idou, qelw se swsei apo tou makrunou topou kai to sperma sou apo thV ghV thV aicmalwsiaV autwn× kai o Iakwb qelei epistreyei kai qelei hsucasei kai anapauqh kai den qelei uparcei o ekfobwn.

11

Dioti egw eimai meta sou, legei KurioV, dia na se swsw× kai an kamw sunteleian pantwn twn eqnwn opou se dieskorpisa, eiV se omwV den qelw kamei sunteleian, alla qelw se paideusei en krisei kai den qelw olwV se aqwwsei.

12

Dioti outw legei KurioV× To suntrimma sou einai aniaton, h plhgh sou algeinh.

13

den uparcei o krinwn thn krisin sou, wste na anorqwqhV× den uparcousi dia se farmaka qerapeutika.

14

PanteV oi agaphtoi sou se elhsmonhsan× den se zhtousi× dioti se eplhgwsa en plhgh ecqrou, en timwria sklhra, ex aitiaV tou plhqouV twn anomiwn sou× ai amartiai sou eplhqunqhsan.

15

Ti boaV dia to suntrimma sou; o ponoV sou einai aniatoV ex aitiaV tou plhqouV twn anomiwn sou× ai amartiai sou eplhqunqhsan× dia touto ekamon tauta eiV se.

16

Dia touto panteV oi katatrwgonteV se qelousi katafagwqh× kai panteV oi enantioi sou, panteV omou qelousin upagei eiV aicmalwsian× kai oi lafuragwgounteV se qelousi geinei lafuron kai pantaV touV diarpazontaV se qelw dwsei eiV diarpaghn.

17

Dioti qelw apokatasthsei thn ugieian eiV se kai qelw se iatreusei apo twn plhgwn sou, legei KurioV× dioti autoi se wnomasan Aperrimmenhn, legonteV, Auth einai h Siwn× den uparcei o zhtwn authn.

18

[] Outw legei KurioV. Idou, egw qelw epistreyei apo thV aicmalwsiaV taV skhnaV tou Iakwb kai qelw oikteirei taV katoikiaV autou× kai h poliV qelei oikodomhqh epi twn ereipiwn authV, kai o naoV qelei apokatastaqh kata thn diataxin autou.

19

Kai ex autwn qelei exercesqai eucaristia kai fwnh agallomenwn× kai qelw pollaplasiasei autouV kai den qelousin oligosteusei× kai qelw doxasei autouV kai den qelousi smikrunqh.

20

Kai ta tekna autwn qelousin eisqai wV to proteron, kai h sunagwgh autwn qelei sterewqh enwpion mou, kai qelw timwrhsei pantaV touV kataqlibontaV autouV.

21

Kai o arcwn autwn qelei eisqai ex autwn kai o exousiasthV autwn qelei exercesqai ek mesou autwn× kai qelw kamei auton na plhsiazh kai qelei plhsiazei eiV eme× dioti tiV einai outoV, ostiV egguatai thn kardian autou dia na plhsiazh proV eme; legei KurioV.

22

Kai qelete eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV umwn.

23

Idou, anemostrobiloV para Kuriou exhlqe me ormhn, anemostrobiloV afanizwn× qelei exormhsei epi thn kefalhn twn asebwn.

24

O flogeroV qumoV tou Kuriou den qelei epistreyei, ewsou ektelesh kai ewsou ekplhrwsh taV boulaV thV kardiaV autou× en taiV escataiV hmeraiV qelete nohsei touto.

Jeremiah 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: