Modern Greek Bible

Jeremiah 28

Jeremiah

Return to Index

Chapter 29

1

[] Kai outoi einai oi logoi thV epistolhV, thn opoian IeremiaV o profhthV esteilen apo Ierousalhm proV touV upoloipouV twn presbuterwn thV aicmalwsiaV kai proV touV iereiV kai proV touV profhtaV kai proV panta ton laon, ton opoion o Naboucodonosor eferen aicmalwton apo Ierousalhm eiV thn Babulwna,

2

afou IeconiaV o basileuV kai h basilissa kai oi eunoucoi, oi arconteV tou Iouda kai thV Ierousalhm kai oi xulourgoi kai oi calkeiV exhlqon apo Ierousalhm,

3

dia ceiroV Elasa uiou tou Safan kai tou Gemariou uiou tou Celkiou, touV opoiouV SedekiaV o basileuV tou Iouda apesteilen eiV thn Babulwna proV Naboucodonosor ton basilea thV BabulwnoV× legwn,

4

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, proV pantaV ekeinouV, oitineV eferqhsan aicmalwtoi, touV opoiouV egw ekamon na ferqwsin aicmalwtoi apo Ierousalhm eiV thn Babulwna×

5

oikodomhsate oikouV kai katoikhsate× kai futeusate khpouV kai fagete ton karpon autwn×

6

labete gunaikaV kai gennhsate uiouV kai qugateraV× kai labete gunaikaV dia touV uiouV saV kai dote taV qugateraV saV eiV andraV kai aV gennhswsin uiouV kai qugateraV kai plhqunqhte ekei kai mh smikrunqhte×

7

kai zhthsate thn eirhnhn thV polewV, opou egw saV ekamon na ferqhte aicmalwtoi, kai proseucesqe uper authV proV ton Kurion× dioti en th eirhnh authV qelete ecei eirhnhn.

8

[] Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× AV mh apatwsin umaV oi profhtai umwn oi en mesw umwn kai oi manteiV umwn, kai mh akouete ta enupnia umwn ta opoia umeiV oneireuesqe×

9

dioti profhteuousi yeudwV proV umaV epi tw onomati mou× egw den apesteila autouV, legei KurioV.

10

Dioti outw legei KurioV× Oti afou plhrwqwsin ebdomhkonta eth en Babulwni, qelw episkefqh umaV kai qelw ektelesei proV umaV ton logon mou ton agaqon, na epanaferw umaV eiV ton topon touton.

11

Dioti egw gnwrizw taV boulaV taV opoiaV bouleuomai peri umwn, legei KurioV, boulaV eirhnhV kai ouci kakou, dia na dwsw eiV umaV to prosdokwmenon teloV.

12

Tote qelete kraxei proV eme kai qelete upagei kai proseuchqh eiV eme kai qelw saV eisakousei.

13

Kai qelete me zhthsei kai eurei, otan me ekzhthshte ex olhV thV kardiaV umwn.

14

Kai qelw eureqh apo saV, legei KurioV× kai qelw apostreyei thn aicmalwsian saV kai qelw saV sunaxei ek pantwn twn eqnwn kai ek pantwn twn topwn opou saV ediwxa, legei KurioV× kai qelw saV epanaferei eiV ton topon, oqen saV ekamon na ferqhte aicmalwtoi.

15

[] Epeidh eipete, O KurioV eshkwsen eiV hmaV profhtaV en Babulwni,

16

gnwrisate, oti outw legei KurioV peri tou basilewV tou kaqhmenou epi tou qronou Dabid kai peri pantoV tou laou tou katoikountoV en th polei tauth kai peri twn adelfwn saV, twn mh exelqontwn meq' umwn eiV aicmalwsian×

17

outw legei o KurioV twn dunamewn× Idou, qelw aposteilei ep' autouV thn macairan, thn peinan kai ton loimon, kai qelw katasthsei autouV wV ta suka ta acreia, ta opoia dia thn acreiothta den trwgontai.

18

Kai qelw katadiwxei autouV en macaira, en peinh kai en loimw× kai qelw paradwsei autouV eiV diasporan en pasi toiV basileioiV thV ghV, wste na hnai katara kai qamboV kai surigmoV kai oneidoV en pasi toiV eqnesin opou ediwxa autouV×

19

dioti den hkousan touV logouV mou, legei KurioV, touV opoiouV esteila proV autouV dia twn doulwn mou twn profhtwn, egeiromenoV prwi kai apostellwn× kai den uphkousate, legei KurioV.

20

Akousate loipon ton logon tou Kuriou, panteV seiV oi aicmalwtisqenteV, touV opoiouV exapesteila apo Ierousalhm eiV Babulwna.

21

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, peri tou Acaab uiou tou Kwlaiou kai peri tou Sedekiou uiou tou Maasiou, oitineV profhteuousi yeudh proV esaV en tw onomati mou× Idou, qelw paradwsei autouV eiV thn ceira tou Naboucodonosor, basilewV thV BabulwnoV, kai qelei pataxei autouV enwpion saV.

22

Kai ex autwn qelousi labei kataran en pasi toiV aicmalwtoiV tou Iouda toiV en Babulwni, legonteV, O KurioV na se kamh wV ton Sedekian kai wV ton Acaab, touV opoiouV o basileuV thV BabulwnoV eyhsen en puri×

23

dioti epraxan afrosunhn en Israhl kai emoiceuon taV gunaikaV twn plhsion autwn kai elaloun logouV yeudeiV en tw onomati mou, touV opoiouV den prosetaxa eiV autouV× kai egw exeurw kai eimai martuV, legei KurioV.

24

[] Kai proV Semaian ton Neailamithn qeleiV lalhsei, legwn,

25

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, legwn, Epeidh su apesteilaV epistolaV en tw onomati sou proV panta ton laon ton en Ierousalhm kai proV ton Sofonian ton uion tou Maasiou ton ierea kai proV pantaV touV iereiV, legwn,

26

O KurioV se katesthsen ierea anti Iwdae tou ierewV, dia na hsqe epistatai eiV ton oikon tou Kuriou epi panta anqrwpon mainomenon kai profhteuonta, dia na ballhV auton eiV fulakhn kai eiV desma×

27

twra loipon dia ti den hlegxaV Ieremian ton ex Anaqwq, ostiV profhteuei eiV esaV;

28

epeidh autoV dia touto epesteile proV hmaV eiV thn Babulwna, legwn, H aicmalwsia auth einai makra× oikodomhsate oikiaV kai katoikhsate× kai futeusate khpouV kai fagete ton karpon autwn.

29

Kai SofoniaV o iereuV anegnwse thn epistolhn tauthn eiV ephkoon tou Ieremiou tou profhtou.

30

Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian, legwn,

31

Aposteilon proV pantaV touV aicmalwtouV, legwn, Outw legei KurioV peri Semaia tou Neailamitou. Epeidh o SemaiaV proefhteuse proV esaV kai egw den apesteila auton kai saV ekame na elpizhte eiV yeudoV,

32

dia touto outw legei KurioV× Idou, qelw episkefqh Semaian ton Neailamithn kai to sperma autou× autoV den qelei ecei anqrwpon katoikounta metaxu tou laou toutou, oude qelei idei to kalon, to opoion egw qelw kamei eiV ton laon mou, legei KurioV× dioti elalhse stasiasmon kata tou Kuriou.

Jeremiah 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: