Modern Greek Bible

Jeremiah 27

Jeremiah

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai en tw autw etei, en th arch thV basileiaV tou Sedekiou basilewV tou Iouda, en tw tetartw etei, en tw pemptw mhni, AnaniaV o uioV tou Azwr o profhthV, o apo Gabawn, elalhse proV eme en tw oikw tou Kuriou enwpion twn ierewn kai pantoV tou laou, legwn,

2

OutwV eipen o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, legwn, Sunetriya ton zugon tou basilewV thV BabulwnoV.

3

En tw diasthmati duo oloklhrwn etwn qelw epanaferei eiV ton topon touton panta ta skeuh tou oikou tou Kuriou, ta opoia Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV elaben ek tou topou toutou kai eferen auta eiV thn Babulwna×

4

kai eiV ton topon touton qelw epanaferei, legei KurioV, Ieconian ton uion tou Iwakeim ton basilea tou Iouda kai pantaV touV aicmalwtouV tou Iouda, oitineV eferqhsan eiV thn Babulwna× dioti qelw suntriyei ton zugon tou basilewV thV BabulwnoV.

5

Kai elalhsen IeremiaV o profhthV proV ton profhthn Ananian enwpion twn ierewn kai enwpion pantoV tou laou tou parestwtoV en tw oikw tou Kuriou×

6

kai eipen IeremiaV o profhthV, Amhn× o KurioV na kamh outw o KurioV na ekplhrwsh touV logouV sou, touV opoiouV su proefhteusaV, na epanaferh apo thV BabulwnoV eiV ton topon touton ta skeuh tou oikou tou Kuriou kai pan o, ti hcmalwtisqh

7

Plhn akouson twra ton logon touton, ton opoion egw lalw eiV ta wta sou kai eiV ta wta pantoV tou laou×

8

Oi profhtai, oitineV estaqhsan pro emou kai pro sou ekpalai, proefhteusan kai kata pollwn topwn kai kata megalwn basileiwn, peri polemou kai peri kakwn kai peri loimou×

9

o profhthV, ostiV profhteuei peri eirhnhV, otan o logoV tou profhtou ekplhrwqh, tote qelei gnwrisqh o profhthV, oti alhqwV apesteilen auton o KurioV.

10

[] Tote o AnaniaV o profhthV elabe ton zugon apo tou trachlou tou profhtou Ieremiou kai sunetriyen auton.

11

Kai elalhsen o AnaniaV enwpion pantoV tou laou, legwn, Outw legei KurioV× kata touton ton tropon qelw suntriyei ton zugon tou Naboucodonosor, basilewV thV BabulwnoV, apo tou trachlou pantwn twn eqnwn en tw diasthmati duo oloklhrwn etwn. Kai o profhthV IeremiaV uphge thn odon autou.

12

Kai egeine logoV Kuriou proV Ieremian, afou AnaniaV o profhthV sunetriye ton zugon apo tou trachlou tou profhtou Ieremiou, legwn,

13

Upage kai eipe proV ton Ananian, legwn, Outw legei KurioV× Su sunetriyaV touV zugouV touV xulinouV× all' anti toutwn qeleiV kamei zugouV sidhrouV.

14

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Zugon sidhroun eqesa epi ton trachlon pantwn toutwn twn eqnwn dia na douleuwsin eiV ton Naboucodonosor ton basilea thV BabulwnoV× kai qelousi douleusei eiV auton× kai auta ta qhria tou agrou edwka eiV auton.

15

Tote eipen IeremiaV o profhthV proV ton Ananian ton profhthn, Akouson twra, Anania× den se apesteilen o KurioV× alla su kamneiV ton laon touton na elpizh eiV yeudoV.

16

Dia touto outw legei KurioV× Idou, egw qelw se aporriyei apo proswpou thV ghV× en toutw tw etei qeleiV apoqanei, dioti elalhsaV stasiasmon kata tou Kuriou.

17

Kai apeqanen AnaniaV o profhthV en ekeinw tw etei, ton ebdomon mhna.

Jeremiah 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: