Modern Greek Bible

Jeremiah 26

Jeremiah

Return to Index

Chapter 27

1

[] En th arch thV basileiaV tou Iwakeim uiou tou Iwsiou, basilewV tou Iouda, egeinen o logoV outoV proV ton Ieremian para Kuriou, legwn,

2

Outw legei KurioV proV eme× Kame eiV seauton desma kai zugouV kai epiqeV auta epi ton trachlon sou×

3

kai pemyon auta proV ton basilea tou Edwm kai proV ton basilea tou Mwab kai proV ton basilea twn uiwn Ammwn kai proV ton basilea thV Turou kai proV ton basilea thV SidwnoV, dia ceiroV twn mhnutwn twn ercomenwn eiV thn Ierousalhm proV ton Sedekian basilea tou Iouda×

4

kai prostaxon autouV na eipwsi proV touV kuriouV autwn, Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Outw qelete eipei proV touV kuriouV umwn×

5

Egw ekamon thn ghn, ton anqrwpon kai ta zwa ta epi proswpou thV ghV, dia thV dunamewV mou thV megalhV kai dia tou bracionoV mou tou exhplwmenou× kai edwka authn eiV ontina hudokhsa.

6

Kai twra egw edwka pantaV toutouV touV topouV eiV thn ceira tou Naboucodonosor, basilewV thV BabulwnoV, tou doulou mou× kai auta ta qhria tou agrou edwka eiV auton dia na uphretwsin auton.

7

Kai panta ta eqnh qelousi douleusei eiV auton kai eiV ton uion autou kai eiV ton uion tou uiou autou, ewsou elqh o kairoV thV ghV kai autou, kai eqnh polla kai basileiV megaloi qelousi katadoulwsei auton.

8

Kai to eqnoV kai to basileion, to opoion den qelei douleusei eiV auton ton Naboucodonosor, ton basilea thV BabulwnoV, kai to opoion den qelei balei ton trachlon autou upo ton zugon tou basilewV thV BabulwnoV, to eqnoV ekeino qelw timwrhsei, legei KurioV, en macaira kai en peinh kai en loimw, ewsou exoloqreusw auto dia ceiroV ekeinou.

9

Kai seiV, mh akouete touV profhtaV saV mhte touV manteiV saV mhte touV enupniastaV saV mhte touV oiwnoskopouV saV mhte touV magouV saV, oitineV lalousi proV esaV, legonteV, den qelete douleusei eiV ton basilea thV BabulwnoV×

10

dioti autoi profhteuousi yeudoV proV esaV, dia na saV apomakrunwsin apo thV ghV saV, kai dia na saV diwxw kai na apolesqhte.

11

to de eqnoV, to opoion upobalh ton trachlon autou upo ton zugon tou basilewV thV BabulwnoV kai douleush eiV auton, ekeino qelw afhsei na menh akomh en th gh autou, legei KurioV× kai qelei ergazesqai authn kai katoikei en auth.

12

[] Elalhsa kai proV ton Sedekian basilea tou Iouda kata pantaV touV logouV toutouV, legwn, Ferete touV trachlouV saV upo ton zugon tou basilewV thV BabulwnoV kai douleusate eiV auton kai eiV ton laon autou, kai qelete zhsei.

13

Dia ti qelete na apoqanhte, su kai o laoV sou, en macaira, en peinh kai en loimw, kaqwV o KurioV elalhse kata tou eqnouV, to opoion den douleush eiV ton basilea thV BabulwnoV;

14

Dia touto, mh akouete touV logouV twn profhtwn, oitineV lalousi proV esaV, legonteV× Den qelete douleusei eiV ton basilea thV BabulwnoV× dioti autoi profhteuousin eiV esaV yeudoV.

15

Dioti egw den apesteila autouV, legei KurioV, kai autoi profhteuousi yeudwV en tw onomati mou× dia na saV diwxw kai na apolesqhte, seiV kai oi profhtai oi profhteuonteV proV esaV.

16

Elalhsa kai proV touV iereiV kai proV panta touton ton laon legwn, Outw legei KurioV× Mh akouete touV logouV twn profhtwn saV, oitineV profhteuousi proV esaV, legonteV, Idou, ta skeuh tou oikou tou Kuriou qelousin epanakomisqh entoV oligou apo thV BabulwnoV× dioti autoi profhteuousi yeudoV proV esaV.

17

Mh akouete autouV× douleusate eiV ton basilea thV BabulwnoV kai qelete zhsei× dia ti h poliV auth na erhmwqh;

18

Ean de autoi hnai profhtai kai ean o logoV tou Kuriou hnai met' autwn, aV iketeuswsi twra ton Kurion twn dunamewn, wste ta skeuh ta enapoleifqenta en tw oikw tou Kuriou kai tw oikw tou basilewV tou Iouda kai en Ierousalhm na mh upagwsin eiV thn Babulwna.

19

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn peri twn stulwn kai peri thV qalasshV kai peri twn basewn kai peri tou upoloipou twn skeuwn twn enapoleifqentwn en th polei tauth,

20

ta opoia Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV den elaben, ote eferen aicmalwton ton Ieconian, uion tou Iwakeim basilewV tou Iouda, apo Ierousalhm eiV Babulwna kai pantaV touV arcontaV tou Iouda kai thV Ierousalhm×

21

malista outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, peri twn skeuwn twn enapoleifqentwn en tw oikw tou Kuriou kai tw oikw tou basilewV tou Iouda kai en Ierousalhm×

22

auta qelousi metakomisqh eiV thn Babulwna kai qelousin eisqai ekei ewV thV hmeraV kaq' hn qelw episkefqh auta; legei KurioV× tote qelw epanaferei auta kai apokatasthsei auta eiV ton topon touton.

Jeremiah 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: