Modern Greek Bible

Jeremiah 25

Jeremiah

Return to Index

Chapter 26

1

[] En th arch thV basileiaV tou Iwakeim uiou tou Iwsiou, basilewV tou Iouda, egeinen o logoV outoV para Kuriou, legwn,

2

Outw legei KurioV× Sthqi en th aulh tou oikou tou Kuriou kai lalhson proV pasaV taV poleiV tou Iouda taV ercomenaV dia na proskunhswsin en tw oikw tou Kuriou, pantaV touV logouV, touV opoiouV prosetaxa eiV se na lalhshV proV autouV× mh afaireshV logon.

3

IswV qelousin akousei kai epistreyei ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai metanohsw peri tou kakou, to opoion bouleuomai na kamw eiV autouV dia thn kakian twn ergwn autwn.

4

Kai qeleiV eipei proV autouV, Outw legei KurioV× Ean den mou akoushte, wste na peripathte en tw nomw mou, ton opoion eqesa emprosqen saV,

5

na upakouhte eiV touV logouV twn doulwn mou twn profhtwn, touV opoiouV apesteila proV esaV egeiromenoV prwi kai apostellwn, plhn seiV den hkousate,

6

tote qelw katasthsei ton oikon touton wV thn Shlw, kai thn polin tauthn qelw katasthsei kataran eiV panta ta eqnh thV ghV.

7

[] Kai hkousan oi iereiV kai oi profhtai kai paV o laoV ton Ieremian, lalounta touV logouV toutouV en tw oikw tou Kuriou.

8

Kai afou o IeremiaV epause lalwn panta osa prosetaxen eiV auton o KurioV na lalhsh proV panta ton laon, oi iereiV kai oi profhtai kai paV o laoV sunelabon auton legonteV, QeleiV exapantoV qanatwqh×

9

dia ti proefhteusaV en onomati Kuriou legwn, O oikoV outoV qelei eisqai wV h Shlw kai h poliV auth qelei erhmwqh× wste na mh hnai o katoikwn; Kai paV o laoV sunhcqh kata tou Ieremiou en tw oikw tou Kuriou.

10

Kai akousanteV oi arconteV tou Iouda ta pragmata tauta, anebhsan ek tou oikou tou basilewV eiV ton oikon tou Kuriou kai ekaqhsan en th eisodw thV neaV pulhV tou Kuriou.

11

Tote oi iereiV kai oi profhtai elalhsan proV touV arcontaV kai proV panta ton laon legonteV, KrisiV qanatou prepei eiV ton anqrwpon touton, dioti proefhteuse kata thV polewV tauthV, wV hkousate me ta wta saV.

12

Kai elalhsen o IeremiaV proV pantaV touV arcontaV kai proV panta ton laon legwn, O KurioV me apesteile dia na profhteusw kata tou oikou toutou kai kata thV polewV tauthV pantaV touV logouV touV opoiouV hkousate.

13

Dia touto twra diorqwsate taV odouV umwn kai taV praxeiV umwn kai upakousate eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou umwn× kai o KurioV qelei metanohsei peri tou kakou, to opoion elalhse kaq' umwn.

14

Egw de, idou, eimai en taiV cersin umwn× kamete eiV eme, opwV einai kalon kai opwV areston eiV touV ofqalmouV umwn.

15

Plhn exeurete meta bebaiothtoV, oti ean me qanatwshte, aima aqwon qelete bebaiwV ferei ef' umaV kai epi thn polin tauthn kai epi touV katoikouV authV× dioti th alhqeia o KurioV me apesteile proV umaV, dia na lalhsw eiV ta wta umwn pantaV touV logouV toutouV.

16

[] Tote oi arconteV kai apaV o laoV eipon proV touV iereiV kai proV touV profhtaV, den uparcei krisiV qanatou eiV ton anqrwpon touton× dioti en tw onomati Kuriou tou Qeou hmwn elalhse proV hmaV.

17

Tote eshkwqhsan tineV ek twn presbuterwn tou topou kai elalhsan proV apasan thn sunagwghn tou laou, legonteV,

18

O MicaiaV o MwrasqithV proefhteuen en taiV hmeraiV Ezekiou basilewV tou Iouda kai elalhse proV panta ton laon tou Iouda legwn, Outw legei o KurioV twn dunamewn× H Siwn qelei arotriasqh wV agroV, kai h Ierousalhm qelei geinei swroi liqwn kai to oroV tou oikou wV uyhloi topoi drumou.

19

MhpwV o EzekiaV o basileuV tou Iouda kai paV o IoudaV eqanatwsan auton; den efobhqh ton Kurion kai parekalese to proswpon tou Kuriou, kai o KurioV metenohse peri tou kakou, to opoion elalhse kat' autwn; HmeiV loipon hqelomen proxenhsei mega kakon kata twn yucwn hmwn.

20

Kai proseti uphrxen anqrwpoV profhteuwn en onomati Kuriou, OuriaV o uioV tou Semaiou apo Kiriaq-iareim, kai proefhteuse kata thV polewV tauthV kai kata thV ghV tauthV kata pantaV touV logouV tou Ieremiou.

21

Kai ote hkousen o basileuV Iwakeim kai panteV oi dunatoi autou kai panteV oi arconteV touV logouV autou, o basileuV ezhtei na qanatwsh auton× akousaV de o OuriaV efobhqh kai efuge kai uphgen eiV thn Aigupton.

22

Kai apesteilen Iwakeim o basileuV andraV eiV thn Aigupton, ton Elnaqan uion tou Acbwr kai andraV met' autou eiV thn Aigupton×

23

kai exhgagon ton Ourian ek thV Aiguptou kai eferan auton proV ton basilea Iwakeim, kai epataxen auton en macaira kai erriye to ptwma autou eiV touV tafouV tou oclou.

24

Plhn h ceir tou Acikam uiou tou Safan hto meta tou Ieremia, dia na mh paradwswsin auton eiV thn ceira tou laou wste na qanatwswsin auton.

Jeremiah 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: