Modern Greek Bible

Jeremiah 24

Jeremiah

Return to Index

Chapter 25

1

[] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian peri pantoV tou laou tou Iouda en tw tetartw etei tou Iwakeim uiou tou Iwsiou, basilewV ton Iouda, to opoion hto to prwton etoV tou Naboucodonosor, basilewV thV BabulwnoV×

2

ton opoion IeremiaV o profhthV elalhse proV panta ton laon tou Iouda kai proV pantaV touV katoikouV thV Ierousalhm, legwn,

3

Apo tou dekatou tritou etouV tou Iwsiou× uiou tou Amwn, basilewV tou Iouda, ewV thV hmeraV tauthV, htiV einai to eikoston triton etoV, o logoV tou Kuriou egeine proV eme kai elalhsa proV esaV, egeiromenoV prwi kai lalwn× kai den hkousate.

4

Kai apesteile KurioV proV esaV pantaV touV doulouV autou touV profhtaV, egeiromenoV prwi kai apostellwn× kai den hkousate oude eklinate to wtion saV dia na akroasqhte.

5

OitineV eipon, Strafhte twra ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai apo thV kakiaV twn ergwn saV, kai katoikhsate epi thV ghV, thn opoian o KurioV edwken eiV esaV kai eiV touV pateraV saV eiV ton aiwna tou aiwnoV×

6

kai mh poreuesqe opisw allwn qewn, dia na latreuhte kai na proskunhte autouV, kai mh me parorgizete me ta erga twn ceirwn saV kai den qelw saV kamei kakon.

7

Alla den mou hkousate, legei KurioV× dia na me parorgishte me ta erga twn ceirwn saV proV kakon saV.

8

[] Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn× Epeidh den hkousate touV logouV mou,

9

idou, egw qelw aposteilei kai labei pasaV taV oikogeneiaV tou borra, legei KurioV, kai ton Naboucodonosor basilea thV BabulwnoV× ton doulon mou, kai qelw ferei autouV epi thn ghn tauthn kai epi touV katoikouV authV kai epi panta tauta ta eqnh kuklw, kai qelw exoloqreusei autouV kai katasthsei autouV ekplhxin kai erhmwseiV aiwniouV.

10

Kai qelw afairesei ap' autwn thn fwnhn thV caraV kai thn fwnhn thV eufrosunhV, thn fwnhn tou numfiou kai thn fwnhn thV numfhV, ton hcon twn mulopetrwn kai to fwV tou lucnou.

11

Kai pasa auth h gh qelei eisqai eiV erhmwsin kai qamboV, kai ta eqnh tauta qelousi douleusei ton basilea thV BabulwnoV ebdomhkonta eth.

12

Kai otan sumplhrwqwsi ta ebdomhkonta eth, qelw antapodwsei epi ton basilea thV BabulwnoV kai epi to eqnoV ekeino, legei KurioV, thn anomian autwn, kai epi thn ghn twn Caldaiwn, kai qelw katasthsei authn erhmwsin aiwnion.

13

Kai qelw ferei epi thn ghn ekeinhn pantaV touV logouV mou, touV opoiouV elalhsa kat' authV, apan to gegrammenon en tw bibliw toutw, to opoion o IeremiaV proefhteuse kata pantwn twn eqnwn.

14

Dioti eqnh polla kai basileiV megaloi qelousi katadoulwsei kai autouV× kai qelw antapodwsei eiV autouV kata taV praxeiV autwn kai kata ta erga twn ceirwn autwn.

15

[] Dioti outw legei proV eme KurioV o QeoV tou Israhl, Labe to pothrion touto tou oinou tou qumou mou ek thV ceiroV mou kai potison ex autou panta ta eqnh, proV ta opoia egw se apostellw×

16

kai qelousi piei kai qelousi taracqh kai parafronhsei ex aitiaV thV macairaV, thn opoian egw qelw aposteilei en mesw autwn.

17

Tote elabon to pothrion ek thV ceiroV tou Kuriou kai epotisa panta ta eqnh, proV ta opoia o KurioV me apesteile×

18

thn Ierousalhm kai taV poleiV tou Iouda kai touV basileiV autou kai touV megistanaV autou, dia na katasthsw autouV erhmwsin, qamboV, surigmon kai kataran, kaqwV thn hmeran tauthn×

19

ton Faraw basilea thV Aiguptou kai touV doulouV autou kai touV megistanaV autou kai apanta ton laon autou,

20

kai panta ton summikton laon kai pantaV touV basileiV thV ghV Ouz kai pantaV touV basileiV thV ghV twn Filistaiwn kai thn Askalwna kai thn Gazan kai thn Akkarwn kai to upoloipon thV Azwtou,

21

ton Edwm kai ton Mwab kai touV uiouV Ammwn,

22

kai pantaV touV basileiV thV Turou kai pantaV touV basileiV thV SidwnoV kai touV basileiV twn nhswn twn peran thV qalasshV,

23

thn Daidan kai thn Qaima kai thn Bouz kai pantaV touV perikeirontaV thn komhn×

24

kai pantaV touV basileiV thV ArabiaV kai pantaV touV basileiV twn summiktwn lawn twn katoikountwn en th erhmw,

25

kai pantaV touV basileiV thV Zimbri kai pantaV touV basileiV thV Elam kai pantaV touV basileiV twn Mhdwn,

26

kai pantaV touV basileiV tou borra touV makran kai touV egguV, ena meta tou allou, kai panta ta basileia thV oikoumenhV, ta epi proswpou thV ghV× kai o basileuV thV Shsac qelei piei met' autouV.

27

Dia touto qeleiV eipei proV autouV, Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Piete kai mequsate kai emesate kai pesete kai mh shkwqhte, ex aitiaV thV macairaV, thn opoian egw qelw aposteilei en mesw umwn.

28

Kai ean den qelhswsi na labwsi to pothrion ek thV ceiroV sou dia na piwsi, tote qeleiV eipei proV autouV, Outw legei o KurioV twn dunamewn× ExapantoV qelete piei.

29

Dioti idou, enw egw epi thn polin, epi thV opoiaV eklhqh to onoma mou, arcizw na ferw kakon, seiV qelete meinei loipon atimwrhtoi; den qelete meinei atimwrhtoi, dioti egw qelw kalesei macairan epi pantaV touV katoikouV thV ghV, legei o KurioV twn dunamewn.

30

[] Dia touto, su profhteuson kat' autwn pantaV touV logouV toutouV kai eipe proV autouV, O KurioV qelei bruchsei ex uyouV kai ekpemyei thn fwnhn autou apo thV katoikiaV thV agiothtoV autou× qelei bruchsei dunata epi thV katoikiaV autou× qelei bohsei wV oi lhnopatounteV kata pantwn twn katoikwn thV ghV.

31

QoruboV qelei fqasei ewV twn peratwn thV ghV× dioti o KurioV ecei krisin meta twn eqnwn× autoV diadikazetai meta pashV sarkoV× qelei paradwsei touV asebeiV eiV macairan, legei KurioV.

32

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Idou, kakon qelei exelqei apo eqnouV eiV eqnoV kai anemostrobiloV megaV qelei egerqh ek twn akrwn thV ghV.

33

Kai en ekeinh th hmera qelousi koitesqai teqanatwmenoi para Kuriou ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV× den qelousi qrhnologhqh oude sunacqh oude tafh× qelousin eisqai dia koprian epi thV epifaneiaV thV ghV.

34

Ololuxate, poimeneV, kai anabohsate× kai kulisqhte eiV to cwma, oi egkritoi tou poimniou× dioti eplhrwqhsan ai hmerai saV dia thn sfaghn kai dia ton skorpismon saV, kai qelete pesei wV skeuoV eklekton.

35

Kai qelei leiyei h fugh apo twn poimenwn kai h swthria apo twn egkritwn tou poimniou.

36

Fwnh kraughV twn poimenwn kai ololugmoV twn egkritwn tou poimniou× dioti o KurioV hfanise thn boskhn autwn.

37

Kai ai eirhnikai katoikiai kathdafisqhsan ex aitiaV thV flogeraV orghV tou Kuriou.

38

Katelipe to katoikhthrion autou wV o lewn, dioti h gh autwn katestaqh erhmoV ex aitiaV thV agriothtoV tou katadunasteuontoV kai ex aitiaV tou qumou thV orghV autou.

Jeremiah 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: