Modern Greek Bible

Jeremiah 23

Jeremiah

Return to Index

Chapter 24

1

[] O KurioV edeixen eiV eme kai idou, duo kalaqoi sukwn keimenoi emprosqen tou naou tou Kuriou, afou hcmalwtise Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV Ieconian ton uion tou Iwakeim, basilea tou Iouda, kai touV arcontaV tou Iouda kai touV xulourgouV kai touV calkeiV ex Ierousalhm kai eferen autouV eiV thn Babulwna.

2

O kalaqoV o eiV eice suka kallista, wV ta suka ta prwima× o de kalaqoV alloV suka kakista, ta opoia dia thn acreiothta den etrwgonto.

3

Kai eipe KurioV proV eme, Ti blepeiV, Ieremia; Kai eipa, Suka× ta suka ta kala einai kallista, ta de kaka kakista, wste dia thn acreiothta den trwgontai.

4

Palin egeine logoV Kuriou proV eme legwn,

5

Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× KaqwV ta kala tauta suka, outw qelw epimelhqh touV aicmalwtisqentaV ek tou Iouda, touV opoiouV exapesteila ek tou topou toutou eiV thn ghn twn Caldaiwn dia kalon.

6

Dioti qelw episthrixei touV ofqalmouV mou ep' autouV dia kalon, kai qelw apokatasthsei autouV en th gh tauth kai oikodomhsei autouV kai den qelw katakrhnisei, kai qelw futeusei autouV kai en qelw ekrizwsei.

7

Kai qelw dwsei eiV autouV kardian dia na me gnwriswsin, oti egw eimai o KurioV× kai qelousin eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV autwn× dioti qelousin epitreyei eiV eme ex olhV kardiaV autwn.

8

Kai kaqwV ta suka ta kaka, ta opoia dia thn acreiothta den trwgontai, outw bebaiwV legei KurioV, Outw qelw paradwsei Sedekian ton basilea tou Iouda kai touV megistanaV autou kai to upoloipon thV Ierousalhm, to enapoleifqen en th gh tauth, kai touV katoikountaV en th gh thV Aiguptou×

9

kai qelw paradwsei autouV eiV diasporan eiV panta ta basileia thV ghV proV kakon, eiV oneidoV kai eiV paroimian, eiV loidorian kai eiV kataran, en pasi toiV topoiV opou qelw diwxei autouV.

10

Kai qelw aposteilei proV autouV thn macairan, thn peinan kai ton loimon, ewsou afanisqwsin epanwqen apo thV ghV, thn opoian edwka eiV autouV kai eiV touV pateraV autwn.

Jeremiah 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: