Modern Greek Bible

Jeremiah 21

Jeremiah

Return to Index

Chapter 22

1

[] Outw legei KurioV× Katabhqi eiV ton oikon tou basilewV tou Iouda kai lalhson ekei ton logon touton,

2

kai eipe, Akouson ton logon tou Kuriou, basileu tou Iouda, o kaqhmenoV epi tou qronou tou Dabid, su kai oi douloi sou kai o laoV sou, oi eisercomenoi dia twn pulwn toutwn×

3

Outw legei KurioV× Kamnete krisin kai dikaiosunhn kai eleuqeronete ton gegumnwmenon ek thV ceiroV tou dunastou× kai mh adikeite mhde katadunasteuete ton xenon, ton orfanon kai thn chran kai aima aqwon mh cunete en tw topw toutw.

4

Dioti ean twonti kamnhte ton logon touton, tote qelousin eiselqei dia twn pulwn tou oikou toutou basileiV kaqhmenoi epi tou qronou tou Dabid, epocoumenoi epi amaxwn kai ippwn, autoi kai oi douloi autwn kai o laoV autwn.

5

All' ean den akoushte touV logouV toutouV, omnuw eiV emauton, legei KurioV, oti o oikoV outoV qelei katastaqh erhmoV.

6

Dioti outw legei KurioV proV ton oikon tou basilewV tou Iouda. Su eisai Galaad eiV eme kai korufh tou Libanou× alla qelw se katasthsei erhmian, poleiV akatoikhtouV.

7

Kai qelw etoimasei enantion sou exoloqreutaV, ekaston meta twn oplwn autou× kai qelousi katakoyei taV eklektaV kedrouV sou kai riyei eiV to pur.

8

Kai polla eqnh qelousi diabh dia thV polewV tauthV kai qelousin eipei ekastoV proV ton plhsion autou, Dia ti o KurioV ekamen outwV eiV tauthn thn megalhn polin;

9

Kai qelousin apokriqh, Dioti egkatelipon thn diaqhkhn Kuriou tou Qeou autwn kai prosekunhsan allouV qeouV kai elatreusan autouV.

10

[] Mh klaiete ton apoqanonta kai mh qrhneite auton× klausate pikrwV ton exercomenon, dioti den qelei epistreyei pleon kai idei thn ghn thV gennhsewV autou.

11

Dioti outw legei KurioV peri tou Salloum, uiou tou Iwsiou, basilewV tou Iouda, tou basileuontoV anti Iwsiou tou patroV autou, ostiV exhlqen ek tou topou toutou× Den qelei epistreyei ekei pleon,

12

alla qelei apoqanei en tw topw opou eferan auton aicmalwton, kai den qelei idei pleon thn ghn tauthn.

13

Ouai eiV ton oikodomounta ton oikon autou ouci en dikaiosunh kai ta uperwa autou ouci en euquthti, ton metaceirizomenon thn ergasian tou plhsion autou amisqi kai mh apodidonta eiV auton ton misqon tou kopou autou,

14

ton legonta, Qelw oikodomhsei eiV emauton oikon megan kai uperwa eurucwra, kai anoigonta eiV eauton paraqura kai stegazonta me kedron kai crwmatizonta me milton.

15

QeleiV basileuei, dioti egkleieiV seauton eiV kedron; o pathr sou den etrwge kai epine, kai epeidh ekamne krisin kai dikaiosunhn, euhmerei;

16

Ekrine thn krisin tou ptwcou kai tou penhtoV kai tote euhmerei× den hto touto na me gnwrizh; legei KurioV.

17

All' oi ofqalmoi sou kai h kardia sou den einai para eiV thn pleonexian sou kai eiV to na ekcehV aima aqwon kai eiV thn dunasteian kai eiV thn bian, dia na kamnhV tauta.

18

Dia touto outw legei KurioV peri tou Iwakeim, uiou tou Iwsiou, basilewV tou Iouda× Den qelousi klausei auton, legonteV, Ouai adelfe mou Ouai adelfh den qelousi klausei auton, legonteV, Ouai kurie h, Ouai doxa

19

Qelei tafh tafhn onou, suromenoV kai riptomenoV peran twn pulwn thV Ierousalhm.

20

[] Anabhqi eiV ton Libanon kai bohson kai uywson thn fwnhn sou proV thn Basan kai bohson apo Abarim× dioti hfanisqhsan panteV oi erastai sou.

21

Elalhsa proV se en th euhmeria sou, all' eipaV, Den qelw akousei× outoV estaqh o tropoV sou ek neothtoV sou, oti den uphkousaV eiV thn fwnhn mou.

22

O anemoV qelei kataboskhsei pantaV touV poimenaV sou kai oi erastai sou qelousin upagei eiV aicmalwsian× tote, nai, qeleiV aiscunqh kai entraph dia pasaV taV asebeiaV sou.

23

Su htiV katoikeiV en tw Libanw, htiV kamneiV thn fwlean sou en taiV kedroiV, poson axioqrhnhtoV qeleiV eisqai, otan elqwsi lupai epi se, wdineV wV tiktoushV.

24

Zw egw, legei KurioV, kai ean o ConiaV, o uioV tou Iwakeim, basileuV tou Iouda, hqele geinei sfragiV epi thn dexian mou ceira, kai ekeiqen hqelon se apospasei×

25

kai qelw se paradwsei eiV thn ceira twn zhtountwn thn yuchn sou kai eiV thn ceira ekeinwn, twn opoiwn to proswpon fobeisai, nai, eiV thn ceira tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV kai eiV thn ceira twn Caldaiwn.

26

Kai qelw aporriyei se kai thn mhtera sou, htiV se egennhsen, eiV ghn xenhn opou den egennhqhte, kai ekei qelete apoqanei.

27

EiV de thn ghn, eiV thn opoian h yuch autwn epiqumei na epistreywsin, ekei den qelousin epistreyei.

28

O anqrwpoV outoV o ConiaV katestaqh eidwlon katapefronhmenon kai suntetrimmenon; skeuoV, en w den uparcei cariV; dia ti apeblhqhsan, autoV kai to sperma autou, kai errifqhsan eiV topon, ton opoion den gnwrizousin;

29

W gh, gh, gh, akoue ton logon tou Kuriou.

30

Outw legei KurioV× Grayate ton anqrwpon touton ateknon, anqrwpon ostiV den qelei euodoqh en taiV hmeraiV autou× dioti den qelei euodoqh ek tou spermatoV autou anqrwpoV kaqhmenoV epi ton qronon tou Dabid kai exousiazwn pleon epi tou Iouda.

Jeremiah 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: