Modern Greek Bible

Jeremiah 20

Jeremiah

Return to Index

Chapter 21

1

[] O logoV o genomenoV proV Ieremian para Kuriou, ote apesteile proV auton o basileuV SedekiaV ton Pascwr uion tou Melciou kai ton Sofonian uion tou Maasiou ton ierea, legwn,

2

Erwthson, parakalw, ton Kurion peri hmwn× dioti Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV hgeire polemon kaq' hmwn× iswV o KurioV energhsh eiV hmaV kata panta ta qaumasia autou, wste na apelqh af' hmwn.

3

Tote eipe proV autouV o IeremiaV, Outw qelete eipei proV ton Sedekian.

4

Outw legei KurioV, o QeoV tou Israhl× Idou, egw strefw eiV ta opisw ta opla tou polemou ta en taiV cersin umwn, me ta opoia seiV polemeite kata tou basilewV thV BabulwnoV kai twn Caldaiwn, oitineV saV poliorkousin exwqen twn teicwn× kai qelw sunaxei autouV eiV to meson thV polewV tauthV.

5

Kai egw qelw polemhsei enantion saV me ceira exhplwmenhn kai me braciona krataion kai qumon kai me aganakthsin kai me orghn megalhn.

6

Kai qelw pataxei touV katoikouV thV polewV tauthV kai anqrwpon kai kthnoV× upo loimou megalou qelousin apoqanei.

7

Kai meta tauta, legei KurioV, qelw paradwsei Sedekian ton basilea tou Iouda kai touV doulouV autou kai ton laon kai touV enapoleifqentaV en th polei tauth apo tou loimou, apo thV macairaV kai apo thV peinhV, eiV thn ceira tou Naboucodonosor, basilewV thV BabulwnoV, kai eiV thn ceira twn ecqrwn autwn kai eiV thn ceira twn zhtountwn thn yuchn autwn× kai autoV qelei pataxei autouV en stomati macairaV× den qelei feisqh autouV oude qelei oikteirei oude qelei splagcnisqh autouV.

8

[] Kai proV ton laon touton qeleiV eipei, Outw legei KurioV× Idou, eqesa enwpion saV thn odon thV zwhV kai thn odon tou qanatou.

9

OstiV kaqhtai en th polei tauth, qelei apoqanei upo macairaV kai upo peinhV kai upo loimou× all' ostiV exelqh kai procwrhsh proV touV CaldaiouV oitineV saV poliorkousi, qelei zhsei kai h zwh autou qelei eisqai wV lafuron eiV auton.

10

Dioti esthsa to proswpon mou enantion thV polewV tauthV proV kakon kai ouci proV kalon, legei KurioV× qelei paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV kai qelei katakausei authn en puri.

11

Peri de tou oikou tou basilewV tou Iouda, eipe, Akousate ton logon tou Kuriou×

12

oikoV Dabid, outw legei KurioV× Krinete krisin to prwi kai eleuqeronete ton gegumnwmenon ek thV ceiroV tou dunastou, mhpote h orgh mou exelqh wV pur kai ekkauqh, cwriV na uparch o sbeswn, ex aitiaV thV kakiaV twn ergwn saV.

13

Idou, egw eimai enantion eiV se, legei KurioV, thn kaqhmenhn en th koiladi kai en tw bracw thV pediadoV, enantion eiV esaV touV legontaV, TiV qelei katabh enantion hmwn, h tiV qelei eiselqei eiV taV katoikiaV hmwn;

14

Kai qelw saV timwrhsei kata ton karpon twn ergwn saV, legei KurioV× kai qelw anayei pur en tw dasei authV kai qelei katafagei panta ta perix authV.

Jeremiah 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: