Modern Greek Bible

Jeremiah 18

Jeremiah

Return to Index

Chapter 19

1

[] Outw legei KurioV× Upage kai apokthson laghnon phlinhn keramewV, kai fere tinaV ek twn presbuterwn tou laou kai ek twn presbuterwn twn ierewn×

2

kai exelqe eiV thn faragga tou uiou Ennom, thn plhsion thV eisodou thV anatolikhV pulhV, kai diakhruxon ekei touV logouV, touV opoiouV qelw lalhsei proV se.

3

Kai eipe, Akousate ton logon tou Kuriou, basileiV Iouda kai katoikoi thV Ierousalhm. Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, qelw ferei epi ton topon touton kaka, ta opoia pantoV akouontoV qelousin hchsei ta wta autou.

4

Dioti egkatelipon eme kai ebebhlwsan ton topon touton kai equmiasan en autw eiV allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisan, autoi kai oi patereV autwn kai oi basileiV Iouda, kai egemisan ton topon touton apo aimatoV aqwwn.

5

Kai wkodomhsan touV uyhlouV topouV tou Baal, dia na kaiwsi touV uiouV autwn en puri, olokautwmata proV ton Baal× to opoion den prosetaxa oude elalhsa oude anebh epi thn kardian mou.

6

Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai o topoV outoV den qelei kaleisqai pleon Tofeq oude Faragx tou uiou Ennom, all' H faragx thV sfaghV.

7

Kai qelw mataiwsei thn boulhn tou Iouda kai thV Ierousalhm en tw topw toutw× kai qelw kamei autouV na peswsi dia macairaV emprosqen twn ecqrwn autwn kai dia twn ceirwn twn zhtountwn thn zwhn autwn× ta de ptwmata autwn qelw dwsei brwsin eiV ta peteina tou ouranou kai eiV ta qhria thV ghV.

8

Kai qelw katasthsei thn polin tauthn erhmwsin kai surigmon× paV o diabainwn di' authV qelei menei ekqamboV kai qelei surixei dia pasaV taV plhgaV authV.

9

kai qelw kamei autouV na fagwsi thn sarka twn uiwn autwn kai thn sarka twn qugaterwn autwn, kai qelousi fagei ekastoV thn sarka tou filou autou en th poliorkia kai stenocwria, me thn opoian oi ecqroi autwn kai oi zhtounteV thn zwhn autwn qelousi stenocwrhsei autouV.

10

[] Tote qeleiV suntriyei thn laghnon emprosqen twn andrwn twn exelqontwn meta sou×

11

kai qeleiV eipei proV autouV, Outw legei o KurioV twn dunamewn. Outw qelw suntriyei ton laon touton kai thn polin tauthn, kaqwV suntribei tiV to aggeion tou keramewV, to opoion den dunatai na diorqwqh pleon× kai qelousi qaptei autouV en Tofeq, ewsou na mh uparch topoV eiV tafhn.

12

Outw qelw kamei eiV ton topon touton, legei KurioV, kai eiV touV katoikouV autou, kai qelw kamei thn polin tauthn wV thn Tofeq×

13

kai oi oikoi thV Ierousalhm kai oi oikoi twn basilewn tou Iouda qelousi mianqh, kaqwV o topoV thV Tofeq× meta paswn twn oikiwn, epi twn dwmatwn twn opoiwn equmiasan proV apasan thn stratian tou ouranou kai ekaman spondaV eiV allouV qeouV.

14

Tote hlqen o IeremiaV ek thV Tofeq, opou o KurioV apesteilen auton dia na profhteush× kai staqeiV en th aulh tou oikou tou Kuriou eipe proV panta ton laon,

15

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, qelw ferei epi thn polin tauthn kai epi pasaV taV kwmaV authV panta ta kaka osa elalhsa kat' authV× dioti esklhrunan ton trachlon autwn, wste na mh akouswsi touV logouV mou.

Jeremiah 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: