Modern Greek Bible

Jeremiah 16

Jeremiah

Return to Index

Chapter 17

1

[] H amartia tou Iouda einai gegrammenh me grafida sidhran, me onuca adamantinon, enecaracqh epi thV plakoV thV kardiaV autwn kai epi twn keratwn twn qusiasthriwn umwn×

2

wste oi uioi autwn enqumountai ta qusiasthria autwn kai ta alsh autwn, meta twn prasinwn dendrwn epi touV uyhlouV lofouV.

3

W oroV mou en th pediadi, qelw dwsei thn periousian sou kai pantaV touV qhsaurouV sou eiV diarpaghn kai touV uyhlouV sou topouV kata panta ta oria sou, dia thn amartian.

4

Kai su, malista auth su, qeleiV ekblhqh apo thV klhronomiaV sou, thn opoian edwka eiV se, kai qelw se katadoulwsei eiV touV ecqrouV sou, en gh thn opoian den egnwrisaV× dioti pur exhyate en tw qumw mou, to opoion qelei kaiesqai eiV ton aiwna.

5

[] Outw legei KurioV× EpikataratoV o anqrwpoV, ostiV elpizei epi anqrwpon kai kamnei sarka braciona autou kai tou opoiou h kardia apomakrunetai apo tou Kuriou.

6

Dioti qelei eisqai wV h agriomurikh en erhmw, kai den qelei idei otan elqh to agaqon× alla qelei katoikei topouV xhrouV en erhmw, ghn almuran kai akatoikhton.

7

EuloghmenoV o anqrwpoV o elpizwn epi Kurion kai tou opoiou o KurioV einai h elpiV.

8

Dioti qelei eisqai wV dendron pefuteumenon plhsion twn udatwn, to opoion exaplonei taV rizaV autou plhsion tou potamou, kai den qelei idei otan erchtai to kauma alla to fullon autou qelei qallei× kai den qelei merimnhsei en tw etei thV anombriaV oude qelei pausei apo tou na kamnh karpon.

9

H kardia einai apathlh uper panta kai sfodra diefqarmenh× tiV dunatai na gnwrish authn;

10

Egw o KurioV exetazw thn kardian, dokimazw touV nefrouV, dia na dwsw eiV ekaston kata taV odouV autou, kata ton karpon twn ergwn autou.

11

KaqwV h perdix h epwazousa kai mh neosseuousa, outwV o apoktwn plouth adikwV qelei afhsei auta eiV to hmisu twn hmerwn autou kai eiV ta escata autou qelei eisqai afrwn.

12

[] QronoV doxhV uywmenoV ex archV einai o topoV tou agiasthriou hmwn.

13

Kurie, h elpiV tou Israhl, panteV oi egkataleiponteV se qelousi kataiscunqh kai oi apostatai emou qelousi grafqh en th gh× dioti egkatelipon ton Kurion, thn phghn twn zwntwn udatwn.

14

Iasai me, Kurie, kai qelw iaqh× swson me kai qelw swqh× dioti su eisai to kauchma mou×

15

Idou, outoi legousi proV eme, Pou o logoV tou Kuriou; aV elqh twra.

16

All' egw den apesurqhn apo tou na se akolouqw wV poimhn, oude epequmhsa thn hmeran thV qliyewV× su exeureiV touto× ta exelqonta ek twn ceilewn mou hsan enwpion sou.

17

Mh geinhV eiV eme tromoV× su eisai h elpiV mou en hmera sumforaV×

18

AV kataiscunqwsin oi katadiwkonteV me, egw de aV mh kataiscunqw× aV tromaxwsin ekeinoi all' aV mh tromaxw egw× fere ep' autouV hmeran sumforaV kai suntriyon autouV diploun suntrimma.

19

[] OutwV eipe KurioV proV eme× Upage kai sthqi en th pulh twn uiwn tou laou sou, di' hV eisercontai oi basileiV Iouda kai di' hV exercontai, kai en pasaiV taiV pulaiV thV Ierousalhm×

20

kai eipe proV autouV, Akousate ton logon tou Kuriou, basileiV Iouda kai, paV o IoudaV kai panteV oi katoikoi thV Ierousalhm, oi eisercomenoi dia twn pulwn toutwn×

21

outw legei KurioV× Prosecete eiV eautouV, kai mh bastazete fortion thn hmeran tou sabbatou mhde embibazete dia twn pulwn thV Ierousalhm×

22

mhde ekferete fortion ek twn oikiwn saV thn hmeran tou sabbatou kai mh kamnete mhdemian ergasian× alla agiazete thn hmeran tou sabbatou, kaqwV prosetaxa eiV touV pateraV umwn×

23

den uphkousan omwV oude eklinan to wtion autwn, all' esklhrunan ton trachlon autwn dia na mh akouswsi kai dia na mh decqwsi nouqesian.

24

All' ean upakoushte eiV eme, legei KurioV, wste na mh embibazhte fortion dia twn pulwn thV polewV tauthV thn hmeran tou sabbatou, alla na agiazhte thn hmeran tou sabbatou mh kamnonteV en auth mhdemian ergasian×

25

tote qelousin eiselqei dia twn pulwn thV polewV tauthV basileiV kai arconteV kaqhmenoi epi tou qronou tou Dabid, epocoumenoi epi amaxaV kai ippouV, autoi kai oi arconteV autwn, oi andreV Iouda kai oi katoikoi thV Ierousalhm× kai h poliV auth qelei katoikeisqai eiV ton aiwna.

26

Kai qelousin elqei ek twn polewn Iouda kai ek twn perix thV Ierousalhm kai ek thV ghV Beniamin kai ek thV pedinhV kai ek twn orewn kai ek tou notou, feronteV olokautwmata kai qusiaV kai prosforaV ex alfitwn kai libanon, feronteV eti kai prosforaV eucaristhriouV eiV ton oikon tou Kuriou.

27

All' ean den mou upakoushte, wste na agiazhte thn hmeran tou sabbatou kai na mh bastazhte fortion kai embibazhte eiV taV pulaV thV Ierousalhm thn hmeran tou sabbatou, tote qelw anayei pur en taiV pulaiV authV kai qelei katafagei ta palatia thV Ierousalhm kai den qelei sbesqh.

Jeremiah 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: