Modern Greek Bible

Jeremiah 15

Jeremiah

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Mh labhV eiV seauton gunaika mhde na geinwsin eiV se uioi mhde qugatereV en tw topw toutw.

3

Dioti outw legei KurioV peri twn uiwn kai peri twn qugaterwn twn gennwmenwn en tw topw toutw kai peri twn mhterwn autwn, aitineV egennhsan autouV, kai peri twn paterwn autwn, oitineV eteknopoihsan autouV en th gh tauth×

4

qelousin apoqanei me odunhron qanaton× den qelousi klauqh oude qelousi tafh× qelousin eisqai dia koprian epi to proswpon thV ghV, kai qelousin afanisqh upo macairaV kai upo peinhV, kai ta ptwmata autwn qelousin eisqai trofh eiV ta peteina tou ouranou kai eiV ta qhria thV ghV.

5

Dioti outw legei KurioV× Mh eiselqhV eiV oikon penqouV kai mh upaghV na penqhshV mhde na sugklaushV autouV× dioti afhresa thn eirhnhn mou apo tou laou toutou, legei KurioV, to eleoV kai touV oiktirmouV.

6

Kai qelousin apoqanei megaloi kai mikroi en th gh tauth× den qelousi tafh oude qelousi klausei autouV oude qelousi kamei entomaV eiV ta swmata autwn oude qelousi xurisqh di' autouV×

7

oude qelousi diamoirasei arton eiV to penqoV proV parhgorian autwn dia ton teqnewta, oude qelousi potisei autouV to pothrion thV parhgoriaV dia ton patera autwn h dia thn mhtera autwn.

8

Kai den qeleiV eiselqei eiV oikon sumposiou, dia na sugkaqhshV met' autwn dia na faghV kai na pihV.

9

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl Idou, egw qelw pausei apo tou topou toutou, enwpion twn ofqalmwn umwn kai en taiV hmeraiV umwn, thn fwnhn thV caraV kai thn fwnhn thV eufrosunhV, thn fwnhn tou numfiou kai thn fwnhn thV numfhV.

10

[] Kai otan anaggeilhV proV ton laon touton pantaV toutouV touV logouV, kai eipwsi proV se, Dia ti o KurioV eproferen apan touto to mega kakon enantion hmwn; kai tiV h anomia hmwn; kai tiV h amartia hmwn, thn opoian hmarthsamen eiV Kurion ton Qeon hmwn;

11

Tote qeleiV eipei proV autouV, Epeidh me egkatelipon oi patereV umwn, legei KurioV, kai uphgan opisw allwn qewn kai elatreusan autouV kai prosekunhsan autouV kai egkatelipon eme kai ton nomon mou den efulaxan×

12

kai epeidh seiV epraxate ceirotera para touV pateraV umwn, kai idou, peripateite ekastoV opisw thV orexewV thV ponhraV autou kardiaV, wste na mh upakouhte eiV eme×

13

dia touto qelw aporriyei umaV apo thV ghV tauthV, eiV thn ghn, thn opoian den egnwrisate, umeiV kai oi patereV umwn× kai ekei qelete latreusei allouV qeouV hmeran kai nukta× dioti den qelw kamei eleoV proV umaV.

14

[] Dia touto idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai den qelousin eipei pleon, Zh KurioV, ostiV anhgage touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou,

15

alla, Zh KurioV, ostiV anhgage touV uiouV Israhl ek thV ghV tou borra kai ek pantwn twn topwn opou eice diwxei autouV× kai qelw epanaferei autouV palin eiV thn ghn autwn, thn opoian edwka eiV touV pateraV autwn.

16

Idou, qelw aposteilei pollouV alieiV, legei KurioV, kai qelousin alieusei autouV× kai meta tauta qelw aposteilei pollouV kunhgouV kai qelousi qhreusei autouV apo pantoV orouV kai apo pantoV lofou kai apo twn scismwn twn bracwn.

17

Dioti oi ofqalmoi mou einai epi pasaV taV odouV autwn× den einai kekrummenai apo tou proswpou mou oude h anomia autwn einai kekrummenh ap' emprosqen twn ofqalmwn mou.

18

Kai prwton qelw antapodwsei dipla thn anomian autwn kai thn amartian autwn× dioti emianan thn ghn mou me ta ptwmata twn bdelugmatwn autwn kai eneplhsan thn klhronomian mou apo twn miasmatwn autwn.

19

Kurie, dunamiV mou kai frourion mou kai katafugh mou en hmera qliyewV, ta eqnh qelousin elqei proV se apo twn peratwn thV ghV kai qelousin eipei, BebaiwV oi patereV hmwn eklhronomhsan yeudoV, mataiothta kai ta anwfelh.

20

Qelei kamei anqrwpoV eiV eauton qeouV touV mh ontaV qeouV;

21

Dia touto, idou, qelw kamei autouV tauthn thn foran na gnwriswsi, qelw kamei autouV na gnwriswsi thn ceira mou kai thn dunamin mou, kai qelousi gnwrisei oti to onoma mou einai o KurioV.

Jeremiah 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: