Modern Greek Bible

Jeremiah 14

Jeremiah

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai eipe KurioV proV eme, Kai an o MwushV kai o Samouhl istanto enwpion mou, h yuch mou den hqelen eisqai uper tou laou toutou× apodiwxon autouV ap' emprosqen mou kai aV exelqwsi.

2

Kai ean eipwsi proV se, Pou qelomen exelqei; tote qeleiV eipei proV autouV, Outw legei KurioV× Osoi einai dia ton qanaton, eiV qanaton× kai osoi dia thn macairan, eiV macairan× kai osoi dia thn peinan, eiV peinan× kai osoi dia thn aicmalwsian, eiV aicmalwsian.

3

Kai qelw epiferei ep' autouV tessara eidh, legei KurioV× thn macairan dia sfaghn, kai touV kunaV dia sparagmon, kai ta peteina tou ouranou, kai ta qhria thV ghV, dia na katafagwsi kai na afaniswsi.

4

Kai qelw paradwsei autouV eiV diasporan en pasi toiV basileioiV thV ghV× ex aitiaV tou Manassh, uiou Ezekiou basilewV tou Iouda, di' osa epraxen en Ierousalhm.

5

Dioti tiV qelei se oikteirei, Ierousalhm; h tiV qelei se sulluphqh; h tiV qelei strafh dia na erwthsh, PwV eceiV;

6

Su me egkatelipeV, legei KurioV, uphgeV eiV ta opisw× dia touto qelw ekteinei thn ceira mou epi se kai qelw se afanisei× apekamon elewn.

7

Kai qelw eklikmhsei autouV me to likmhthrion en taiV pulaiV thV ghV× qelw ateknwsei autouV, qelw afanisei ton laon mou, dioti den epistrefousin apo twn odwn autwn.

8

Ai chrai autwn eplhqunqhsan enwpion mou uper thn ammon thV qalasshV× efera ep' autouV, epi taV mhteraV twn newn, lehlathn en meshmbria× epefera ep' autaV exaifnhV taracaV kai tromouV.

9

Ekeinh, htiV egennhsen epta, apekame, paredwke to pneuma× o hlioV authV edusen, enw, hto eti hmera× kathscunqh kai etaracqh× to de upoloipon autwn qelw paradwsei eiV thn macairan emprosqen twn ecqrwn autwn, legei KurioV.

10

[] Ouai eiV eme, mhter mou, dioti egennhsaV eme andra eridoV kai andra filoneikiaV meq' olhV thV ghV. Oute etokisa oute me etokisan× kai omwV paV tiV ex autwn me kataratai.

11

O KurioV legei, BebaiwV to upoloipon sou qelei eisqai kalon× bebaiwV qelw mesiteusei uper sou proV ton ecqron en kairw sumforaV kai en kairw qliyewV.

12

O sidhroV qelei suntriyei ton sidhron tou borra kai ton calkon;

13

Ta uparconta sou kai touV qhsaurouV sou qelw paradwsei eiV lehlasian aneu antallagmatoV, kai touto dia pasaV taV amartiaV sou kai kata panta ta oria sou.

14

Kai qelw se perasei meta twn ecqrwn sou eiV topon ton opoion den gnwrizeiV× dioti pur exhfqh en tw qumw mou, to opoion qelei ekkauqh kaq' umwn.

15

[] Su, Kurie, gnwrizeiV× enqumhqhti me kai episkeyai me kai ekdikhson me apo twn katadiwkontwn me× mh me arpashV en th makroqumia sou× gnwrison oti dia se upefera oneidismon.

16

KaqwV eureqhsan oi logoi sou, katefagon autouV× kai o logoV sou hto en emoi cara kai agalliasiV thV kardiaV mou× dioti to onoma sou eklhqh ep' eme, Kurie Qee twn dunamewn.

17

Den ekaqhsa en sunedriw cleuastwn kai suneufranqhn× ekaqhsa monoV ex aitiaV thV ceiroV sou× dioti su me eneplhsaV adhmoniaV.

18

Dia ti o ponoV mou einai pantoteinoV kai h plhgh mou aniatoV, mh qelousa na iatreuqh; qeleiV eisqai diolou eiV eme wV yeusthV kai wV udata apathla;

19

Dia touto outw legei KurioV× Ean epistreyhV, tote qelw se apokatasthsei palin, kai qeleiV istasqai enwpion mou× kai ean apocwrishV to timion apo tou acreiou, qeleiV eisqai wV to stoma mou× autoi aV epistreywsi proV se, alla su me epistreyhV proV autouV.

20

Kai qelw se kamei proV touton ton laon ocuron calkoun teicoV× kai qelousi se polemhsei, alla den qelousin uperiscusei enantion sou, dioti egw eimai meta sou dia na se swzw kai na se eleuqeronw, legei KurioV.

21

Kai qelw se eleuqerwsei ek thV ceiroV twn ponhrwn kai qelw se lutrwsei ek thV ceiroV twn katadunasteuontwn.

Jeremiah 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: