Modern Greek Bible

Jeremiah 13

Jeremiah

Return to Index

Chapter 14

1

[] O logoV tou Kuriou o genomenoV proV Ieremian peri thV anombriaV.

2

O IoudaV penqei kai ai pulai autou einai perilupoi× koitontai kata ghV melaneimonousai× kai anebh h kraugh thV Ierousalhm.

3

Kai oi megistaneV authV apesteilan touV neouV autwn dia udwr× hlqon eiV ta freata, den eurhkan udwr× epestreyan me ta aggeia autwn kena× hscunqhsan kai enetraphsan kai eskepasan taV kefalaV autwn.

4

Epeidh h gh escisqh, dioti den hto broch epi thV ghV, oi gewrgoi hscunqhsan, eskepasan taV kefalaV autwn.

5

Kai h elafoV eti, gennhsasa en th pediadi, egkatelipe to teknon authV, epeidh cortoV den hto.

6

Kai oi agrioi onoi estaqhsan epi touV uyhlouV topouV, errofoun ton aera wV qweV× oi ofqalmoi autwn emaranqhsan, epeidh cortoV den hto.

7

Kurie, an kai ai anomiai hmwn katamarturwsin enantion hmwn, kame omwV dia to onoma sou× dioti ai apostasiai hmwn eplhqunqhsan× eiV se hmarthsamen.

8

ElpiV tou Israhl, swthr autou en kairw qliyewV, dia ti hqeleV eisqai wV paroikoV en th gh kai wV odoiporoV ekklinwn eiV kataluma;

9

Dia ti hqeleV eisqai wV anqrwpoV ekstatikoV, wV iscuroV mh dunamenoV na swsh; Alla su, Kurie, en mesw hmwn eisai, kai to onoma sou eklhqh ef' hmaV× mh egkataliphV hmaV.

10

[] Outw legei KurioV proV ton laon touton× Epeidh hgaphsan na planwntai kai den ekrathsan touV podaV autwn, dia touto o KurioV den hudokhsen eiV autouV× twra qelei enqumhqh thn anomian autwn kai episkefqh taV amartiaV autwn.

11

Kai eipe KurioV proV eme, Mh proseucou uper tou laou toutou dia kalon.

12

Kai ean nhsteuswsi, den qelw eisakousei thV kraughV autwn× kai ean prosferwsin olokautwmata kai prosforan, den qelw eudokhsei eiV auta× alla qelw katanalwsei autouV en macaira kai en peinh kai en loimw.

13

Kai eipa, W, Kurie Qee, idou, oi profhtai legousi proV autouV, den qelete idei macairan oude qelei eisqai peina eiV esaV, alla qelw saV dwsei eirhnhn asfalh en tw topw toutw.

14

Kai eipe KurioV proV eme, Yeudh profhteuousin oi profhtai en tw onomati mou× egw den apesteila autouV oude prosetaxa eiV autouV oude elalhsa proV autouV× autoi profhteuousin eiV esaV orasin yeudh kai manteian kai mataiothta kai thn doliothta thV kardiaV autwn.

15

Dia touto outw legei KurioV peri twn profhtwn twn profhteuontwn en tw onomati mou, enw egw den apesteila, autouV all' autoi legousi, Macaira kai peina den qelei eisqai en tw topw toutw× en macaira kai en peinh qelousi suntelesqh oi profhtai ekeinoi.

16

O de laoV, eiV touV opoiouV autoi profhteuousi, qelousin eisqai errimmenoi en taiV odoiV thV Ierousalhm upo peinhV kai macairaV× kai den qelei eisqai o qaptwn autouV, taV gunaikaV autwn kai touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn× kai qelw ekceei ep' autouV thn kakian autwn.

17

[] Dia touto qeleiV eipei proV autouV ton logon touton× AV cuswsin oi ofqalmoi mou dakrua, nukta kai hmeran, kai aV mh pauswsi× dioti h parqenoV, h qugathr tou laou mou, sunetrifqh suntrimma mega, plhghn odunhran sfodra.

18

Ean exelqw eiV thn pediada, tote idou, oi pefoneumenoi en macaira× kai ean eiselqw eiV thn polin, tote idou, oi nenekrwmenoi upo thV peinhV, o de profhthV eti kai o iereuV emporeuontai epi thV ghV kai den aisqanontai.

19

AperriyaV pantapasi ton Ioudan; apestrafh thn Siwn h yuch sou; Dia ti epataxaV hmaV, kai den uparcei qerapeia eiV hmaV; eprosmenomen eirhnhn, all' ouden agaqon× kai ton kairon thV qerapeiaV, kai idou, tarach.

20

Gnwrizomen, Kurie, thn asebeian hmwn, thn anomian twn paterwn hmwn, oti hmarthsamen eiV se.

21

Mh apostrafhV hmaV, dia to onoma sou× mh atimashV ton qronon thV doxhV sou× enqumhqhti, mh diaskedashV thn diaqhkhn sou thn proV hmaV.

22

Uparcei metaxu twn mataiothtwn twn eqnwn didouV brochn; h oi ouranoi didousin uetouV; den eisai su autoV o dothr, Kurie Qee hmwn; dia touto qelomen se prosmenei× dioti su ekameV panta tauta.

Jeremiah 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: