Modern Greek Bible

Jeremiah 12

Jeremiah

Return to Index

Chapter 13

1

[] OutwV eipe KurioV proV eme× Upage kai apokthson eiV seauton zwnhn linhn kai peribale authn epi thn osfun sou kai eiV udwr mh balhV authn.

2

Apekthsa loipon thn zwnhn kata ton logon tou Kuriou kai periebalon epi thn osfun mou.

3

Kai egeine logoV Kuriou proV eme ek deuterou, legwn,

4

Labe thn zwnhn thn opoian apekthsaV, thn epi thn osfun sou, kai shkwqeiV upage eiV ton Eufrathn kai kruyon authn ekei en th oph tou bracou.

5

Uphga loipon kai ekruya authn plhsion tou Eufratou, kaqwV prosetaxen eiV eme o KurioV.

6

Kai meta pollaV hmeraV eipe KurioV proV eme, ShkwqeiV upage eiV ton Eufrathn kai labe ekeiqen thn zwnhn, thn opoian prosetaxa eiV se na kruyhV ekei.

7

Kai uphga eiV ton Eufrathn kai eskaya kai elabon thn zwnhn ek tou topou opou ekruya authn× kai idou, h zwnh hto efqarmenh, den hto crhsimoV eiV ouden.

8

Tote egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

9

Outw legei KurioV× kata touton ton tropon qelw fqeirei thn uperhfanian tou Iouda kai thn megalhn uperhfanian thV Ierousalhm.

10

O kakoV outoV laoV, oitineV arnountai to na upakouwsin eiV touV logouV mou, kai peripatousin en taiV orexesi thV kardiaV autwn kai upagousin opisw allwn qewn, dia na latreuwsin autouV kai na proskunwsin autouV, qelei eisqai exapantoV wV h zwnh auth, htiV den einai crhsimoV eiV ouden.

11

Dioti kaqwV h zwnh kollatai eiV thn osfun tou anqrwpou, outwV ekollhsa eiV emauton panta ton oikon Israhl kai panta ton oikon Iouda, legei KurioV× dia na hnai eiV eme laoV kai onoma kai kauchma kai doxa× alla den uphkousan.

12

[] Dia touto qeleiV lalhsei proV autouV ton logon touton× Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× paV askoV qelei gemisqh oinou× kai autoi qelousin eipei proV se, MhpwV twonti den gnwrizomen oti paV askoV qelei gemisqh oinou;

13

Tote qeleiV eipei proV autouV, Outw legei KurioV× Idou, qelw gemisei pantaV touV katoikouV thV ghV tauthV kai touV basileiV touV kaqhmenouV epi ton qronon tou Dabid kai touV iereiV kai touV profhtaV kai pantaV touV katoikouV thV Ierousalhm, apo mequsmou.

14

Kai qelw suntriyei autouV met' allhlwn, kai touV pateraV kai touV uiouV omou, legei KurioV× den qelw splagcnisqh oude feisqh oude elehsei, alla qelw exoloqreusei autouV.

15

Akousate kai akroasqhte× mh epairesqe× dioti o KurioV elalhse.

16

Dote doxan eiV Kurion ton Qeon umwn, prin ferh skotoV kai prin oi podeV saV proskoywsin epi ta skoteina orh, kai enw prosmenete fwV, metatreyh auto eiV skian qanatou kai katasthsh auto puknon skotoV.

17

All' ean den akoushte touto, h yuch mou qelei klausei krufiwV dia thn uperhfanian umwn, kai o ofqalmoV mou qelei klausei pikra kai katarreusei dakrua, dioti to poimnion tou Kuriou feretai eiV aicmalwsian.

18

Eipate proV ton basilea kai proV thn basilissan, Tapeinwqhte, kaqhsate× dioti qelei katabibasqh apo twn kefalwn umwn o stefanoV thV doxhV umwn.

19

Ai poleiV tou notou qelousi kleisqh kai den qelei eisqai o anoigwn× o IoudaV apaV qelei ferqh eiV aicmalwsian, oloklhrwV qelei ferqh aicmalwtoV.

20

Uywsate touV ofqalmouV umwn kai qewrhsate touV ercomenouV apo borra× pou einai to poimnion to doqen eiV se, ta wraia sou probata;

21

Ti qeleiV eipei, otan se episkefqh; dioti su edidaxaV autouV na arcwsin epi sou wV hgemoneV× den qelousi se sullabei ponoi, wV gunaika tiktousan;

22

[] Kai ean eiphV en th kardia sou, Dia ti sunebhsan eiV eme tauta; dia to plhqoV thV anomiaV sou eshkwqhsan ta kraspeda sou kai egumnwqhsan ai pternai sou.

23

Dunatai o Aiqioy na allaxh to derma autou h h pardaliV ta poikilmata authV; tote dunasqe kai seiV na kamhte kalon, oi maqonteV to kakon.

24

Dia touto qelw skorpisei autouV wV acuron feromenon upo anemou thV erhmou.

25

OutoV einai par' emou o klhroV sou, to meridion to memetrhmenon eiV se, legei KurioV× dioti me elhsmonhsaV kai hlpisaV epi to yeudoV.

26

Dia touto kai egw qelw shkwsei ta kraspeda sou epi to proswpon sou, kai qelei fanh h aiscunh sou.

27

Eidon taV moiceiaV sou kai touV cremetismouV sou, thn aiscrothta thV porneiaV sou, ta bdelugmata sou epi touV lofouV, epi taV pediadaV. Ouai eiV se, Ierousalhm den qeleiV kaqarisqh; meta, pote eti;

Jeremiah 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: