Modern Greek Bible

Jeremiah 11

Jeremiah

Return to Index

Chapter 12

1

[] DikaioV eisai Kurie, otan dikologwmai meta sou× plhn aV dialecqw meta sou peri twn krisewn sou× diati h odoV twn asebwn euodoutai; dia ti euhmerousi panteV oi feromenoi apistwV;

2

EfuteusaV autouV, malista errizwqhsan× auxanousi, malista karpoforousi× su eisai plhsion tou stomatoV autwn kai makran apo twn nefrwn autwn.

3

Alla su, Kurie, me gnwrizeiV× me eideV kai edokimasaV thn kardian mou enwpion sou× sure autouV wV probata dia sfaghn kai etoimason autouV dia thn hmeran thV sfaghV.

4

EwV pote qelei penqei h gh, kai o cortoV pantoV agrou qelei xhrainesqai dia thn kakian twn katoiountwn en auth; Hfanisqhsan ta kthnh kai ta pthna, dioti eipon, den qelei idei ta escata hmwn.

5

Ean trexhV meta twn pezwn kai se kamwsi na atonhshV, tote pwV qeleiV antiparatacqh proV touV ippouV; kai ean apekameV en th gh thV eirhnhV, ef' hn hlpizeV, tote pwV qeleiV kamei eiV to fruagma tou Iordanou;

6

Dioti kai oi adelfoi sou kai o oikoV tou patroV sou kai autoi eferqhsan apistwV proV se× nai, autoi ebohsan opisqen sou megalofwnwV× mh pisteushV autouV, kai an lalhswsi kala proV se.

7

[] Egkatelipon ton oikon mou, afhka thn klhronomian mou, edwka thn hgaphmenhn thV yuchV mou eiV taV ceiraV twn ecqrwn authV.

8

H klhronomia mou egeinen eiV eme wV lewn en drumw× exepemye thn fwnhn authV enantion mou× dia touto emishsa authn.

9

H klhronomia mou einai eiV eme orneon arpaktikon, ta ornea kuklw einai enantion authV× elqete, sunacqhte, panta ta qhria tou agrou, elqete na katafaghte authn.

10

PoimeneV polloi diefqeiran ton ampelwna mou, katepathsan thn merida mou, katesthsan thn merida thn epiqumhthn mou erhmon abaton.

11

Paredwkan authn eiV erhmwsin× erhmwqeisa penqei enwpion mou× pasa h gh hrhmwqh, dioti den uparcei o frontizwn.

12

Epi pasaV taV uyhlaV qeseiV thV erhmou hlqon oi lehlatai× dioti h macaira tou Kuriou qelei katafagei ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV× eiV oudemian sarka den qelei eisqai eirhnh.

13

Espeiran siton alla qelousi qerisei akanqaV× ekopiasan alla den qelousin wfelhqh× kai qelete aiscunqh dia ta proionta saV apo tou flogerou qumou tou Kuriou.

14

[] Outw legei o KurioV kata pantwn twn kakwn geitonwn mou, oitineV eggizousi thn klhronomian thn opoian klhrodothsa eiV ton laon mou ton Israhl× Idou, qelw apospasei autouV apo thV ghV autwn, kai qelw apospasei ton oikon Iouda ek mesou autwn.

15

Kai afou apospasw autouV, qelw epistreyei kai elehsei autouV, kai qelw epanaferei ekaston eiV thn klhronomian autou kai ekaston eiV thn ghn autou.

16

Kai ean maqwsi kalwV taV odouV tou laou mou, na omnuwsin eiV to onoma mou, Zh KurioV, kaqwV edidaxan ton laon mou na omnuh eiV ton Baal, tote qelousin oikodomhqh en tw mesw tou laou mou.

17

All' ean den upakouswsi, qelw apospasei olotelwV kai exoloqreusei to eqnoV ekeino, legei KurioV.

Jeremiah 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: