Modern Greek Bible

Jeremiah 10

Jeremiah

Return to Index

Chapter 11

1

[] O logoV, o genomenoV proV Ieremian para Kuriou, legwn,

2

Akousate touV logouV thV diaqhkhV tauthV kai lalhsate proV touV andraV Iouda kai proV touV katoikouV thV Ierousalhm×

3

kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl. EpikataratoV o anqrwpoV, ostiV den upakouei eiV touV logouV thV diaqhkhV tauthV,

4

thn opoian prosetaxa eiV touV pateraV umwn, kaq' hn hmeran exhgagon autouV ek ghV Aiguptou, ek thV kaminou thV sidhraV, legwn, Akousate thV fwnhV mou kai prattete auta, kata panta osa prosetaxa eiV esaV× kai qelete eisqai laoV mou, kai egw qelw eisqai QeoV umwn×

5

dia na ekplhrwsw ton orkon, ton opoion wmosa proV touV pateraV umwn, na dwsw eiV autouV ghn reousan gala kai meli, wV en th hmera tauth. Tote apekriqhn kai eipa, Amhn, Kurie.

6

Kai o KurioV eipe proV eme, Diakhruxon pantaV touV logouV toutouV en taiV polesi tou Iouda kai en taiV odoiV thV Ierousalhm, legwn, Akousate touV logouV thV diaqhkhV tauthV kai prattete autouV.

7

Dioti rhtwV diemarturhqhn proV touV pateraV umwn, kaq' hn hmeran anebibasa autouV ek ghV Aiguptou mecri thV shmeron, egeiromenoV prwi kai diamarturomenoV, legwn, Akousate thV fwnhV mou.

8

Alla den hkousan kai den eklinan to wtion autwn, alla periepathsan ekastoV en taiV orexesi thV ponhraV autwn kardiaV× dia touto qelw ferei ep' autouV pantaV touV logouV thV diaqhkhV tauthV, thn opoian prosetaxa na prattwsi, alla den epraxan.

9

Kai eipe KurioV proV eme, Sunwmosia eureqh metaxu twn andrwn Iouda kai metaxu twn katoikwn thV Ierousalhm.

10

Epestreyan eiV taV adikiaV twn propatorwn autwn, oitineV den hqelhsan na akouswsi touV logouV mou× kai autoi uphgan opisw allwn qewn, dia na latreuwsin autouV× o oikoV Israhl kai o oikoV Iouda hqethsan thn diaqhkhn mou, thn opoian ekama proV touV pateraV autwn.

11

[] Dia touto outw legei KurioV× Idou, qelw ferei ep' autouV kakon, ek tou opoiou den qelousi dunhqh na exelqwsi× kai qelousi bohsei proV eme kai den qelw eisakousei autouV.

12

Tote ai poleiV tou Iouda kai oi katoikoi thV Ierousalhm qelousin upagei kai qelousi bohsei proV touV qeouV, eiV touV opoiouV qumiazousi× plhn den qelousi swsei eautouV pantelwV en kairw thV talaipwriaV autwn.

13

Dioti kata ton ariqmon twn polewn sou hsan oi qeoi sou, Iouda× kai kata ton ariqmon twn odwn thV Ierousalhm anhgeirate bwmouV eiV ta aiscra, bwmouV dia na qumiazhte eiV ton Baal.

14

Dia touto su mh proseucou uper tou laou toutou kai mh uywne fwnhn h dehsin uper autwn× dioti egw den qelw eisakousei, otan krazwsi proV eme en kairw thV talaipwriaV autwn.

15

Ti ecei na kamh h hgaphmenh mou en tw oikw mou, afou epraxen aselgeian me pollouV, kai to kreaV to agion afhreqh apo sou; otan pratthV to kakon, tote eufrainesai.

16

O KurioV ekalese to onoma sou, Elaian aeiqalh, wraian, kallikarpon× met' hcou qorubou megalou exhfqh pur ep' authn kai oi kladoi authV suneqlasqhsan.

17

Dioti o KurioV twn dunamewn, ostiV se efuteusen, eprofere kakon enantion sou, dia thn kakian tou oikou Israhl kai tou oikou Iouda, thn opoian epraxan kaq' eautwn, wste na me parorgiswsi qumiazonteV eiV ton Baal.

18

[] Kai o KurioV edwken eiV eme gnwsin kai egnwrisa× tote edeixaV eiV eme taV praxeiV autwn.

19

All' egw hmhn wV arnion akakon feromenon eiV sfaghn× kai den enohsa oti sunebouleuqhsan boulaV enantion mou, legonteV, AV katastreywmen to dendron meta tou karpou autou kai aV ekkoywmen auton apo thV ghV twn zwntwn, wste to onoma autou na mh mnhmoneuqh pleon.

20

All' w Kurie twn dunamewn, o krinwn dikaiwV, o dokimazwn touV nefrouV kai thn kardian, aV idw thn ekdikhsin sou ep' autouV, dioti proV se efanerwsa thn dikhn mou.

21

Dia touto outw legei KurioV peri twn andrwn thV Anaqwq, oitineV zhtousi thn zwhn sou, legonteV, Mh profhteushV en tw onomati tou Kuriou, dia na mh apoqanhV upo taV ceiraV hmwn×

22

dia touto outw legei KurioV twn dunamewn× Idou, qelw episkefqh autouV× oi neoi qelousin apoqanei en macaira× oi uioi autwn ai qugatereV autwn qelousi teleuthsei upo peinhV×

23

kai den qelei meinei upoloipon ex autwn× dioti qelw ferei kakon epi touV andraV thV Anaqwq, en tw eniautw thV episkeyewV autwn.

Jeremiah 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: