Modern Greek Bible

Jeremiah 8

Jeremiah

Return to Index

Chapter 9

1

[] Eiqe na hto h kefalh mou udata kai oi ofqalmoi mou phgh dakruwn, dia na klaiw hmeran kai nukta touV pefoneumenouV thV qugatroV tou laou mou.

2

Eiqe na eicon en th erhmw kataluma odoiporwn, dia na egkataleiyw ton laon mou kai na apelqw ap' autwn× dioti panteV einai moicoi, aqroisma apistwn.

3

Eneteinan kai thn glwssan autwn wV toxon yeudouV× kai iscusan epi thV ghV, ouci uper thV alhqeiaV× dioti procwrousin apo kakiaV eiV kakian kai eme den gnwrizousi, legei KurioV.

4

Fulattesqe ekastoV apo tou plhsion autou kai ep' oudena adelfon mh pepoiqate× dioti paV adelfoV qelei pantote uposkelizei kai paV plhsion qelei peripatei en doliothti.

5

Kai qelousin apata ekastoV ton plhsion autou kai den qelousi lalei thn alhqeian× edidaxan thn glwssan autwn na lalh yeudh, apokamnousi prattonteV anomian.

6

H katoikia sou einai en mesw doliothtoV× en th doliothti arnountai na me gnwriswsi, legei KurioV.

7

Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn× Idou, qelw balei autouV en cwneuthriw kai qelw dokimasei autouV× dioti pwV qelw kamei eneken thV qugatroV tou laou mou;

8

H glwssa autwn einai beloV exakontizomenon× lalei dolia× ekastoV lalei eirhnika dia tou stomatoV autou proV ton plhsion autou, plhn en th kardia autou sthnei enedran kat' autou.

9

Den qelw episkefqh autouV dia tauta; legei KurioV× h yuch mou den qelei ekdikhqh enantion eqnouV, toioutou;

10

Dia ta orh qelw analabei klauqmon kai qrhnon kai dia taV boskaV thV erhmou odurmon, dioti hfanisqhsan, wste den uparcei anqrwpoV diabainwn, oude akouetai fwnh poimniou× apo tou pthnou tou ouranou ewV tou kthnouV, efugon, aphlqon.

11

Kai qelw katasthsei thn Ierousalhm eiV swrouV, katoikian qwwn× kai taV poleiV tou Iouda qelw kamei erhmwsin, wste na mh uparch o katoikwn.

12

[] TiV einai o anqrwpoV o sofoV, ostiV dunatai na ennohsh touto; kai proV ton opoion elalhse to stoma tou Kuriou, dia na anaggeilh auto, dia ti h gh ecaqh, hfanisqh wV erhmoV, wste na mh uparch o diabainwn;

13

Kai eipe KurioV, dioti egkatelipon ton nomon mou, ton opoion eqesa emprosqen autwn kai den uphkousan eiV thn fwnhn mou kai den periepathsan en autw×

14

alla periepathsan opisw thV orexewV thV kardiaV autwn kai opisw twn Baaleim, ta opoia oi patereV autwn edidaxan autouV×

15

dia touto, outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, egw qelw qreyei autouV, ton laon touton× me ayinqion kai udwr colhV qelw potisei autouV×

16

kai qelw diaskorpisei autouV en toiV eqnesi, ta opoia autoi kai oi patereV autwn den egnwrisan× kai qelw aposteilei thn macairan opisw autwn, ewsou analwsw autouV.

17

Outw legei o KurioV twn dunamewn. Sullogisqhte kai kalesate taV qrhnousaV na elqwsi× kai aposteilate dia taV sofaV na elqwsi×

18

kai aV speuswsi kai aV analabwsin odurmon peri hmwn kai aV katabibaswsin oi ofqalmoi hmwn dakrua kai ta blefara hmwn aV reuswsin udata.

19

Dioti fwnh qrhnou hkousqh apo Siwn, PwV apwlesqhmen× kathscunqhmen sfodra, dioti egkatelipomen thn ghn, dioti ai katoikiai hmwn exerriyan hmaV.

20

Akousate loipon, gunaikeV, ton logon tou Kuriou, kai aV decqh to wtion saV ton logon tou stomatoV autou, kai didaxate taV qugateraV saV odurmon kai ekasth thn plhsion authV qrhnon.

21

Dioti qanatoV anebh dia twn quridwn hmwn, eishlqen eiV ta palatia hmwn, dia na ekkoyh ta nhpia apo twn odwn touV neouV apo twn plateiwn.

22

Eipe, Outw legei KurioV× Kai ta ptwmata twn anqrwpwn qelousi rifqh wV kopria epi proswpon agrou kai wV dragma opisw qeristou, kai den qelei uparcei o sunagwn.

23

[] Outw legei KurioV× AV mh kaucatai o sofoV eiV thn sofian autou, kai aV mh kaucatai o dunatoV eiV thn dunamin autou, aV mh kaucatai o plousioV eiV ton plouton autou×

24

all' o kaucwmenoV aV kaucatai eiV touto, oti ennoei kai gnwrizei eme, oti egw eimai o KurioV, o poiwn eleoV, krisin kai dikaiosunhn epi thV ghV× epeidh eiV tauta euarestoumai, legei KurioV.

25

Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw kamei episkeyin epi pantaV touV peritetmhmenouV meta twn aperitmhtwn×

26

epi thn Aigupton kai epi ton Ioudan kai epi ton Edwm kai epi touV uiouV Ammwn kai epi ton Mwab kai epi pantaV touV perikeirontaV thn komhn, touV katoikountaV en th erhmw× dioti panta ta eqnh einai aperitmhta kai paV o oikoV Israhl aperitmhtoV thn kardian.

Jeremiah 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: