Modern Greek Bible

Jeremiah 7

Jeremiah

Return to Index

Chapter 8

1

[] En tw kairw ekeinw, legei KurioV, qelousin ekriyei ta osta twn basilewn tou Iouda kai ta osta twn arcontwn autou kai ta osta twn ierewn, kai ta osta twn profhtwn kai ta osta twn katoikwn thV Ierousalhm, apo twn tafwn autwn×

2

kai qelousin aplwsei auta katenanti tou hliou kai thV selhnhV kai katenanti pashV thV stratiaV tou ouranou, ta opoia hgaphsan kai ta opoia elatreusan kai opisw twn opoiwn periepathsan kai ta opoia exezhthsan kai ta opoia prosekunhsan× den qelousi sunacqh oude tafh× qelousin eisqai dia koprian epi tou proswpou thV ghV.

3

Kai o qanatoV qelei eisqai protimoteroV para thn zwhn eiV apan to upoloipon twn enapoleifqentwn apo ekeinhV thV ponhraV geneaV, osoi hqelon meinei en pasi toiV topoiV, opou hqelon exwsei autouV, legei o KurioV twn dunamewn.

4

[] Kai qeleiV eipei proV autouV, Outw legei KurioV× Ean tiV pesh, den shkonetai; ean tiV ekklinh, den qelei epistreyei;

5

Dia ti o laoV outoV thV Ierousalhm estrafh pantoteinhn strofhn; proshlonontai eiV thn apathn, arnountai na epistreywsin.

6

Hkroasqhn kai hkousa, alla den elalhsan en euquthti× den uparcei oudeiV metanown apo thV kakiaV autou, legwn, Ti epraxa; paV tiV estrafh eiV thn odon autou, wV ippoV eformwn eiV thn machn.

7

Kai autoV o pelargoV en tw ouranw gnwrizei touV diwrismenouV kairouV autou× kai h trugwn kai o geranoV kai h celidwn fulattousi ton kairon thV eleusewV autwn× o de laoV mou den gnwrizei thn krisin tou Kuriou.

8

PwV legete, Eimeqa sofoi, kai o nomoV tou Kuriou einai meq' hmwn; idou, bebaiwV eiV mathn egeine touto× o kalamoV twn grammatewn einai yeudhV.

9

Oi sofoi kathscunqhsan, eptohqhsan kai sunelhfqhsan, dioti aperriyan ton logon tou Kuriou× kai poia sofia einai en autoiV;

10

Dia touto qelw dwsei taV gunaikaV autwn eiV allouV, touV agrouV autwn eiV ekeinouV oitineV qelousi klhronomhsei autouV× dioti paV tiV apo mikrou ewV megalou edoqh eiV pleonexian× apo profhtou ewV ierewV, paV tiV prattei yeudoV.

11

Dioti iatreusan to suntrimma thV qugatroV tou laou mou epipolaiwV, legonteV, Eirhnh, eirhnh× kai den uparcei eirhnh.

12

MhpwV hscunqhsan oti epraxan bdelugma; malista oudolwV den hscunqhsan oude hruqriasan× dia touto qelousi pesei metaxu twn piptontwn× en tw kairw thV episkeyewV autwn qelousin apolesqh, eipe KurioV.

13

[] ExapantoV qelw analwsei autouV, legei KurioV× den qelousin eisqai stafulai en th ampelw oude suka en th sukea kai to fullon qelei maranqh× kai ta agaqa, ta opoia edwka eiV autouV, qelousi fugei ap' autwn.

14

Dia ti kaqhmeqa; sunacqhte kai aV eiselqwmen eiV taV ocuraV poleiV kai aV katasiwphswmen ekei, dioti KurioV o QeoV hmwn katesiwphsen hmaV kai epotisen hmaV udwr colhV, epeidh hmarthsamen eiV ton Kurion.

15

Eprosmeinamen eirhnhn, all' ouden agaqon× kairon qerapeiaV, all' idou, tarach.

16

To fruagma twn ippwn autou hkousqh apo Dan× pasa h gh eseisqh apo tou hcou tou cremetismou twn rwmalewn ippwn autou× dioti hlqon kai katefagon thn ghn kai to plhrwma authV× thn polin kai touV katoikountaV en auth×

17

dioti, idou, egw exapostellw proV esaV ofeiV, basiliskouV, oitineV den qelousi gohteuesqai alla qelousi saV dagkanei, legei KurioV.

18

Hqelhsa na parhgorhqw apo thV luphV, all' h kardia mou einai eklelumenh entoV mou.

19

Idou, fwnh kraughV thV qugatroV tou laou mou apo ghV makraV. Den einai o KurioV en Siwn; o basileuV authV den einai en auth; Dia ti me parwrgisan me ta glupta autwn, me mataiothtaV xenaV;

20

Parhlqen o qerismoV, eteleiwse to qeroV, kai hmeiV den eswqhmen.

21

Dia to suntrimma thV qugatroV tou laou mou eplhgwqhn, eimai eiV penqoV, ekplhxiV me katelabe.

22

Den einai balsamon en Galaad; den einai ekei iatroV; dia ti loipon h qugathr tou laou mou den anelabe thn ugeian authV;

Jeremiah 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: