Modern Greek Bible

Jeremiah 6

Jeremiah

Return to Index

Chapter 7

1

[] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian para Kuriou, legwn,

2

Sthqi en th pulh tou oikou tou Kuriou kai khruxon ekei ton logon touton kai eipe, Akousate ton logon tou Kuriou, panteV oi Iouda, oi dia twn pulwn toutwn eisercomenoi dia na proskunhte ton Kurion.

3

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Diorqwsate taV odouV saV kai taV praxeiV saV, kai qelw saV sterewsei en tw topw toutw.

4

Mh pepoiqate eiV logouV yeudeiV, legonteV, O naoV tou Kuriou, o naoV tou Kuriou, o naoV tou Kuriou einai outoV.

5

Dioti ean alhqwV diorqwshte taV odouV saV kai taV praxeiV saV× ean entelwV ekteleshte krisin anameson anqrwpou kai tou plhsion autou×

6

ean den katadunasteuhte ton xenon, ton orfanon kai thn chran, kai den cunhte aima aqwon en tw topw toutw mhde peripathte opisw xenwn qewn eiV fqoran saV×

7

tote qelw saV kamei na katoikhte en tw topw toutw, en th gh thn opoian edwka eiV touV pateraV saV eiV aiwna aiwnoV.

8

Idou, seiV pepoiqate eiV logouV yeudeiV, ek twn opoiwn den qelete wfelhqh.

9

Kleptete, foneuete kai moiceuete kai omnuete yeudwV kai qumiazete eiV ton Baal kai peripateite opisw allwn qewn, touV opoiouV den gnwrizete×

10

epeita ercesqe kai istasqe enwpion mou en tw oikw toutw, ef' on eklhqh to onoma mou, kai legete, Hleuqerwqhmen, dia na kamnhte panta tauta ta bdelugmata;

11

Sphlaion lhstwn egeinen enwpion saV o oikoV outoV, ef' on eklhqh to onoma mou; idou, autoV egw eidon tauta, legei KurioV.

12

All' upagete twra eiV ton topon mou ton en Shlw, opou eqesa to onoma mou kat' arcaV, kai idete ti ekamon eiV auton dia thn kakian tou laou mou Israhl.

13

Kai twra, epeidh epraxate panta tauta ta erga, legei KurioV, kai elalhsa proV esaV, egeiromenoV prwi kai lalwn, kai den hkousate× kai saV ekraxa kai den apekriqhte×

14

dia touto qelw kamei eiV ton oikon, ef' on eklhqh to onoma mou, eiV ton opoion seiV qarreite, kai eiV ton topon ton opoion edwka eiV esaV kai eiV touV pateraV saV, kaqwV ekama eiV thn Shlw×

15

kai qelw saV aporriyei apo tou proswpou mou, kaqwV aperriya pantaV touV adelfouV saV, apan to sperma tou Efraim.

16

[] Dia touto su mh proseucou uper tou laou toutou kai mh uyone fwnhn h dehsin uper autwn mhde mesiteue proV eme× dioti den qelw sou eisakousei.

17

Den blepeiV ti kamnousin autoi en taiV polesi tou Iouda kai en taiV odoiV thV Ierousalhm;

18

Oi uioi sullegousi xula kai oi patereV anaptousi to pur kai ai gunaikeV zumonousi thn zumhn, dia na kamwsi pemmata eiV thn basilissan tou ouranou kai na kamwsi, spondaV eiV allouV qeouV, dia na me paroxunwsi.

19

MhpwV eme paroxunousi; legei KurioV× ouci eautouV proV kataiscunhn twn proswpwn autwn;

20

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, h orgh mou kai o qumoV mou ekceontai epi ton topon touton, epi anqrwpon kai epi kthnoV kai epi ta dendra tou agrou kai epi ton karpon thV ghV× kai qelei exafqh kai den qelei sbesqh.

21

[] Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× prosqesate ta olokautwmata saV eiV taV qusiaV saV kai fagete kreaV.

22

Dioti den elalhsa proV touV pateraV saV oude edwka eiV autouV entolaV, kaq' hn hmeran exhgagon autouV ek ghV Aiguptou, peri olokautwmatwn kai qusiwn×

23

alla ton logon touton prosetaxa eiV autouV, legwn, Akousate thn fwnhn mou kai qelw eisqai QeoV saV, kai seiV qelete eisqai laoV mou× kai peripateite en pasaiV taiV odoiV, taV opoiaV diwrisa eiV esaV, dia na euhmerhte×

24

plhn den hkousan oude eklinan to wtion autwn, alla periepathsan en taiV boulaiV, en taiV orexesi thV ponhraV autwn kardiaV, kai uphgon eiV ta opisw kai ouci eiV ta emproV.

25

Af' hV hmeraV exhlqon oi patereV saV ek ghV Aiguptou ewV thV hmeraV tauthV, exapesteila proV esaV pantaV touV doulouV mou touV profhtaV, kaq' hmeran egeiromenoV prwi kai apostellwn×

26

plhn den mou uphkousan oude eklinan to wtion autwn, all' esklhrunan ton trachlon autwn, epraxan ceirotera twn paterwn autwn.

27

Dia touto qeleiV lalhsei proV autouV pantaV toutouV touV logouV kai den qelousi se akousei× kai qeleiV fwnaxei proV autouV kai den qelousi soi apokriqh.

28

QeleiV omwV eipei proV autouV, Touto einai to eqnoV, to opoion den akouei thn fwnhn Kuriou tou Qeou autou oude decetai paideian× h alhqeia exelipe kai ecaqh apo tou stomatoV autwn.

29

[] Koureuson thn kefalhn sou, Ierousalhm, kai aporriyon taV tricaV, kai analabe qrhnon epi touV uyhlouV topouV× dioti o KurioV aperriye kai egkatelipe thn genean, kata thV opoiaV wrgisqh.

30

Dioti oi uioi Iouda epraxan ponhra enwpion mou, legei KurioV× eqesan ta bdelugmata autwn en tw oikw ef' on eklhqh to onoma mou, dia na mianwsin auton.

31

Kai wkodomhsan touV uyhlouV topouV tou Tofeq, ostiV einai en th faraggi tou uiou Ennom, dia na kaiwsi touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn en puri× to opoion den prosetaxa oude anebh epi thn kardian mou.

32

Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kaq' aV den qelei onomazesqai pleon Tofeq oude Faragx tou uiou Ennom, all' h faragx thV sfaghV× dioti qelousi qaptei en Tofeq, ewsou na mh uparch topoV.

33

Kai ta ptwmata tou laou toutou qelousin eisqai trofh eiV ta peteina tou ouranou kai eiV ta qhria thV ghV× kai den qelei eisqai o ekfobizwn.

34

Kai qelw pausei apo twn polewn tou Iouda kai apo twn odwn thV Ierousalhm thn fwnhn thV caraV kai thn fwnhn thV eufrosunhV, thn fwnhn tou numfiou kai thn fwnhn thV numfhV× dioti h gh qelei katastaqh erhmoV.

Jeremiah 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: