Modern Greek Bible

Jeremiah 5

Jeremiah

Return to Index

Chapter 6

1

[] Uioi Beniamin, fugete meta spoudhV ek mesou thV Ierousalhm kai hchsate salpigga en Qekoue kai uywsate shmeion ek puroV en Baiq-akkerem× dioti kakon prokuptei apo borra kai suntrimmoV megaV.

2

Parwmoiasa thn qugatera thV Siwn me cariessan kai truferan gunaika.

3

Oi poimeneV kai ta poimnia autwn qelousin elqei eiV authn× qelousi sthsei skhnaV kuklw enantion authV× qelousi poimainei ekastoV en tw topw autou.

4

Etoimasate polemon kat' authV× shkwqhte kai aV anabwmen en meshmbria. Ouai eiV hmaV, dioti klinei h hmera, dioti ekteinontai ai skiai thV esperaV.

5

Shkwqhte kai aV anabwmen dia nuktoV kai aV katastreywmen ta palatia authV.

6

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn× Katakoyate dendra kai uywsate pericarakwmata enantion thV Ierousalhm. Auth einai h poliV, ef' hn prepei na geinh episkeyiV× einai olh katadunasteia en mesw authV.

7

KaqwV h phgh anabruei ta udata authV, outwV auth anabruei thn kakian authV× bia kai arpagh akouontai en auth× enwpion mou akatapaustwV einai ponoV kai plhgai.

8

Swfronisqhti, Ierousalhm, mhpote aposurqh h yuch mou apo sou× mhpote se katasthsw erhmon, ghn akatoikhton.

9

[] Outw legei o KurioV twn dunamewn× qelousi stafulologhsei olotelwV wV ampelon ta upoloipa tou Israhl× epistreyon thn ceira sou wV o trughthV eiV ta kalaqia.

10

ProV tina qelw lalhsei kai diamarturhqh, dia na akouswsin; idou, to wtion autwn einai aperitmhton kai den dunantai na akouswsin× idou, o logoV tou Kuriou einai proV autouV oneidoV× den hdunontai eiV auton.

11

Dia touto eimai plhrhV apo qumou tou Kuriou× apekamon kratwn emauton× qelw ekceei auton epi ta nhpia exwqen kai epi thn sunaxin twn newn omou× dioti kai o anhr qelei piasqh meta thV gunaikoV kai o hlikiwmenoV meta tou plhrouV hmerwn.

12

Kai ai oikiai autwn qelousi perasei eiV allouV, oi agroi kai ai gunaikeV omou, dioti qelw ekteinei thn ceira mou epi touV katoikouV thV ghV, legei KurioV.

13

Dioti apo mikrou autwn ewV megalou autwn paV tiV edoqh eiV thn pleonexian× kai apo profhtou ewV ierewV paV tiV prattei yeudoV.

14

Kai iatreusan to suntrimma thV qugatroV tou laou mou epipolaiwV, legonteV, Eirhnh, eirhnh× kai den uparcei eirhnh.

15

MhpwV hscunqhsan, ote epraxan bdelugma; malista pantelwV den hscunqhsan oude hruqriasan× dia touto qelousi pesei metaxu twn piptontwn× otan episkefqw autouV, qelousin apolesqh, eipe KurioV.

16

Outw legei KurioV× Sthte epi taV odouV kai idete kai erwthsate peri twn aiwniwn tribwn, pou einai h agaqh odoV, kai peripateite en auth, kai qelete eurei anapausin eiV taV yucaV saV. All' autoi eipon, den qelomen peripathsei en auth.

17

Kai katesthsa skopouV ef' umaV, legwn, Akousate ton hcon thV salpiggoV. All' eipon, den qelomen akousei.

18

[] Dia touto akousate, eqnh, kai su, sunagwgh, gnwrison ti einai metaxu autwn.

19

Akoue, gh× idou, egw qelw ferei kakon epi ton laon touton, ton karpon twn dialogismwn autwn, dioti den eprosexan eiV touV logouV mou kai eiV ton nomon mou, all' aperriyan auton.

20

Ti proV eme o feromenoV libanoV apo Seba kai to apo ghV makraV euwdeV kinnamwmon; ta olokautwmata saV den einai dekta oude ai qusiai saV euarestoi eiV eme.

21

Dia touto outw legei KurioV× Idou, egw qelw balei proskommata emprosqen tou laou toutou kai oi patereV kai oi uioi omou qelousi proskoyei ep' auta, o geitwn kai o filoV autou qelousin apolesqh.

22

Outw legei o KurioV× Idou, laoV ercetai apo thV ghV tou borra, kai eqnoV mega qelei egerqh apo twn akrwn thV ghV.

23

Toxon kai logchn qelousi kratei× einai sklhroi kai anileoi× fwnh autwn ekei wV qalassa, kai epibainousin epi ippouV, paratetagmenoi wV andreV eiV polemon enantion sou, qugathr thV Siwn.

24

Hkousamen thn fhmhn autwn× ai ceireV hmwn pareluqhsan× stenocwria katelaben hmaV, wdineV wV tiktoushV.

25

Mh exelqhte eiV ton agron kai en odw mh peripateite× dioti h romfaia tou ecqrou einai tromoV pantacoqen.

26

Qugathr tou laou mou, perizwsqhti sakkon kai kulisqhti eiV stakthn× penqoV monogenouV kame eiV seauthn× qrhnhson pikrwV× dioti o exoloqreuthV qelei elqei exaifnhV ef' hmaV.

27

Se eqesa skopian, frourion metaxu tou laou mou, dia na gnwrishV kai na exereunhshV thn odon autwn.

28

PanteV einai olwV apeiqeiV, peripatousi kakologounteV× einai calkoV kai sidhroV× panteV einai diefqarmenoi.

29

To fushthrion ekauqh× o molubdoV kathnalwqh upo tou puroV× o cwneuthV dialuei eiV mathn× dioti oi kakoi den ecwrisqhsan.

30

Argurion apodedokimasmenon qelousin onomasei autouV, dioti o KurioV apedokimasen autouV.

Jeremiah 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: