Modern Greek Bible

Jeremiah 4

Jeremiah

Return to Index

Chapter 5

1

[] Perielqete en taiV odoiV thV Ierousalhm kai idete twra kai maqete kai zhthsate en taiV plateiaiV authV, ean dunasqe na eurhte anqrwpon, ean uparch o poiwn krisin, o zhtwn alhqeian× kai qelw sugcwrhsei eiV authn.

2

Kai an legwsi, Zh o KurioV, yeudwV twonti omnuousi.

3

Kurie, den epiblepousin oi ofqalmoi sou epi thn alhqeian; emastigwsaV autouV kai den eponesan× kathnalwsaV autouV kai den hqelhsan na decqwsi diorqwsin esklhrunan ta proswpa autwn uper ton bracon× den hqelhsan na epistreywsi.

4

Tote egw eipa, Outoi bebaiwV einai ptwcoi× einai afroneV× dioti den gnwrizousi thn odon tou Kuriou, thn krisin tou Qeou autwn×

5

qelw upagei proV touV megalouV kai qelw lalhsei proV autouV× dioti autoi egnwrisan thn odon tou Kuriou, thn krisin tou Qeou autwn× alla kai outoi panteV omou sunetriyan ton zugon, ekoyan touV desmouV.

6

Dia touto lewn ek tou dasouV qelei foneusei autouV, lukoV thV erhmou qelei exoloqreusei autouV, pardaliV qelei kataskopeusei epi taV poleiV autwn× paV ostiV exelqh ekeiqen, qelei katasparacqh× dioti eplhqunqhsan ai parabaseiV autwn, huxhnqhsan ai apostasiai autwn.

7

PwV qelw sugcwrhsei eiV se dia touto; oi uioi sou me egkatelipon kai wmnuon eiV touV mh qeouV× afou ecortasa autouV, tote emoiceuon kai suneswreuonto eiV oikon pornhV.

8

Hsan wV oi kecortasmenoi ippoi to prwi× ekastoV ecremetize katopin thV gunaikoV tou plhsion autou.

9

Den qelw kamei dia tauta episkeyin; legei KurioV× kai h yuch mou den qelei ekdikhqh enantion eqnouV toioutou;

10

[] Anabhte epi ta teich authV kai krhmnizete, plhn mh kamhte sunteleian× afairesate taV epalxeiV authV, dioti den einai tou Kuriou×

11

dioti o oikoV Israhl kai o oikoV Iouda eferqhsan polla apistwV proV eme, legei KurioV.

12

Hrnhqhsan ton Kurion kai eipon, Den einai autoV, kai den qelei elqei kakon ef' hmaV, oude qelomen idei macairan h peinan×

13

kai oi profhtai einai anemoV kai o logoV den uparcei en autoiV× eiV autouV qelei geinei outw.

14

Dia touto outw legei KurioV o QeoV twn dunamewn× Epeidh laleite ton logon touton, idou, egw qelw kamei touV logouV mou en tw stomati sou pur kai ton laon touton xula kai qelei katafagei autouV.

15

Idou, egw qelw ferei ef' umaV eqnoV makroqen, oikoV Israhl, legei KurioV× einai eqnoV iscuron, einai eqnoV arcaion, eqnoV tou opoiou den gnwrizeiV thn glwssan oude katalambaneiV ti legousin.

16

H faretra autwn einai wV tafoV anewgmenoV× einai panteV iscuroi.

17

Kai qelousi katatrwgei ton qerismon sou kai ton arton sou, ton opoion oi uioi sou kai ai qugatereV sou hqelon trwgei× qelousi katatrwgei ta poimnia sou kai taV agelaV sou× qelousi katatrwgei touV ampelwnaV sou kai taV sukeaV sou× qelousin exoloqreusei dia thV romfaiaV taV ocuraV poleiV sou, epi taV opoiaV su hlpizeV.

18

Kai omwV, en taiV hmeraiV ekeinaiV, legei KurioV, den qelw kamei sunteleian eiV esaV.

19

Kai otan eiphte, Dia ti ekame KurioV o QeoV hmwn panta tauta eiV hmaV; tote qeleiV eipei proV autouV, KaqwV me egkatelipete kai edouleusate qeouV xenouV en th gh umwn, outw qelete douleusei xenouV en gh ouci umwn.

20

[] Anaggeilate touto proV ton oikon Iakwb kai khruxate auto en Iouda, legonteV;

21

Akousate twra touto, lae mwre kai asunete× oitineV ofqalmouV ecete kai den blepete× wta ecete kai den akouete×

22

eme den fobeisqe; legei KurioV× den qelete tremei enwpion mou, ostiV eqesa thn ammon orion thV qalasshV kata prostagma aiwnion, kai den qelei uperbh auto× kai ta kumata authV suntarassontai, omwV den qelousin uperiscusei× kai hcousin, omwV den qelousin uperbh auto;

23

All' outoV o laoV ecei kardian stasiastikhn kai apeiqh× apestathsan kai aphlqon.

24

Kai den eipon en th kardia autwn, AV fobhqwmen twra Kurion ton Qeon hmwn, ostiV didei brochn prwimon kai oyimon en tw kairw authV× fulattei di' hmaV taV diwrismenaV ebdomadaV tou qerismou.

25

[] Ai anomiai saV apestreyan tauta kai ai amartiai saV empodisan to agaqon apo saV.

26

Dioti eureqhsan en tw law mou asebeiV× esthsan enedran, kaqwV o sthnwn brocia× qetousi pagida, sullambanousin anqrwpouV.

27

KaqwV to klwbion einai plhreV pthnwn, outwV oi oikoi autwn einai plhreiV dolou× dia touto emegalunqhsan kai eplouthsan.

28

Epacunqhsan, apostilbousin× uperebhsan malista taV praxeiV twn asebwn× den krinousi thn krisin, thn krisin tou orfanou, kai euhmerousi× kai to dikaion twn penhtwn den krinousi.

29

Den qelw kamei dia tauta episkeyin; legei KurioV× h yuch mou den qelei ekdikhqh enantion eqnouV, toioutou;

30

EkplhxiV kai frikh egeinan en th gh.

31

Oi profhtai profhteuousi yeudwV kai oi iereiV despozousi dia mesou autwn× kai o laoV mou agapa outw× kai ti qelete kamei eiV to meta tauta;

Jeremiah 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: