Modern Greek Bible

Jeremiah 3

Jeremiah

Return to Index

Chapter 4

1

[] Ean epistreyhV, Israhl, legei KurioV, epistreyon proV eme× kai ean ekbalhV ta bdelugmata sou ap' emprosqen mou, tote den qeleiV metatopisqh.

2

Kai qeleiV omosei, legwn, Zh KurioV, en alhqeia en krisei kai en dikaiosunh× kai ta eqnh qelousin eulogeisqai en autw kai en autw qelousi doxasqh.

3

[] Dioti outw legei KurioV proV touV andraV Iouda kai proV thn Ierousalhm× Arotriasate touV kecerswmenouV agrouV saV kai mh speirete metaxu akanqwn.

4

Peritmhqhte eiV ton Kurion kai afairesate taV akrobustiaV thV kardiaV saV, andreV Iouda kai katoikoi thV Ierousalhm, mhpote exelqh o qumoV mou wV pur kai exafqh, kai oudeiV qelei eisqai o sbeswn, eneken thV kakiaV twn praxewn saV.

5

[] Anaggeilate proV ton Ioudan kai khruxate proV thn Ierousalhm× kai eipate kai hchsate salpigga eiV thn ghn× bohsate, sunaqroisqhte kai eipate, Sunacqhte kai aV eiselqwmen eiV taV wcurwmenaV poleiV.

6

Uywsate shmaian proV thn Siwn× surqhte, mh staqhte× dioti egw qelw ferei kakon apo borra kai suntrimmon megan.

7

O lewn anebh ek tou dasouV autou kai o exoloqreuthV twn eqnwn eshkwqh× exhlqen ek tou topou autou dia na erhmwsh thn ghn sou× ai poleiV sou qelousi katastrafh, wste den qelei eisqai oudeiV o katoikwn.

8

Dia touto perizwsqhte sakkouV, qrhnhsate kai ololuxate× dioti o flogeroV qumoV tou Kuriou den estrafh af' hmwn.

9

Kai en ekeinh th hmera, legei KurioV, h kardia tou basilewV qelei caqh kai h kardia twn arcontwn× kai oi iereiV qelousin ekqambhqh kai oi profhtai qelousin ekplagh.

10

Tote eipa, W Kurie Qee apatwn loipon hpathsaV ton laon touton kai thn Ierousalhm, legwn, Eirhnhn qelete ecei× enw h macaira efqasen ewV thV yuchV.

11

En ekeinw tw kairw qelousin eipei proV ton laon touton kai proV thn Ierousalhm, AnemoV kaustikoV twn uyhlwn topwn thV erhmou fusa proV thn qugatera tou laou mou, ouci dia na anemish oude dia na kaqarish×

12

anemoV sfodroteroV para toutouV qelei elqei di' eme× egw de twra qelw ekferei kriseiV eiV autouV.

13

Idou, wV nefelh qelei anabh, kai ai amaxai autou qelousin eisqai wV anemostrobiloV× oi ippoi autou einai elafroteroi twn aetwn. Ouai eiV hmaV, dioti ecaqhmen.

14

Ierousalhm, apoplunon thn kardian sou apo kakiaV, dia na swqhV× ewV pote qelousi katoikei en soi oi mataioi dialogismoi sou;

15

Dioti fwnh anaggellei ek tou Dan kai khruttei qliyin apo tou orouV Efraim.

16

Enqumisate touto eiV ta eqnh× idou, diakhruxate enantion thV Ierousalhm, oti poliorkhtai ercontai apo ghV makraV kai ekpempousi thn fwnhn autwn enantion twn polewn Iouda.

17

WV fulakeV agrou paretacqhsan enantion authV kukloqen× dioti apestathsen enantion mou, legei KurioV.

18

Ai odoi sou kai ta epithdeumata sou eproxenhsan eiV se tauta× auth h kakia sou estaqh malista pikra, nai, efqasen ewV thV kardiaV sou.

19

[] Ta entosqia mou, ta entosqia mou× ponw eiV ta baqh thV kardiaV mou× h kardia mou qorubeitai en emoi× den dunamai na siwphsw, dioti hkousaV, yuch mou, hcon salpiggoV, alalagmon polemou.

20

SuntrimmoV epi suntrimmon diakhruttetai× dioti pasa h gh erhmoutai× exaifnhV ai skhnai mou hrhmwqhsan kai ta parapetasmata mou en mia stigmh.

21

EwV pote qelw blepei thn shmaian, qelw akouei ton hcon thV salpiggoV;

22

Dioti o laoV mou einai afrwn× den me egnwrisan× einai uioi afroneV kai den ecousi sunesin× einai sofoi eiV to na kakopoiwsi, na agaqopoiwsin omwV den exeurousin.

23

Epebleya epi thn ghn kai idou, amorfoV kai erhmoV× kai eiV touV ouranouV kai den uphrce to fwV autwn.

24

Eidon ta orh kai idou, etremon kai panteV oi lofoi kateseionto.

25

Eidon kai idou, den uphrcen anqrwpoV kai panta ta peteina tou ouranou eicon fugei.

26

Eidon kai idou, o KarmhloV erhmoV kai pasai ai poleiV autou kathdafismenai apo proswpou Kuriou, apo tou flogerou qumou autou.

27

Dioti outw legei KurioV× pasa h gh qelei eisqai erhmoV× sunteleian omwV den qelw kamei.

28

Dia touto h gh qelei penqhsei kai oi ouranoi anwqen qelousi suskotasei× dioti egw elalhsa, apefasisa kai den qelw metanohsei oude qelw epistreyei apo toutou.

29

Pasa h poliV qelei fugei upo tou qorubou twn ippewn kai twn toxotwn qelousin elqei eiV ta dash kai anabh epi touV bracouV× pasa poliV qelei egkataleifqh kai den qelei eisqai anqrwpoV katoikwn en autaiV.

30

Kai su, hfanismenh, ti qeleiV kamei; kai an enduqhV kokkinon, kai an stolisqhV me stolismouV crusouV, kai an diateinhV me stimmi touV ofqalmouV sou, eiV mathn qeleiV kallwpisqh× oi erastai sou qelousi se katafronhsei, qelousi zhtei thn zwhn sou.

31

Dioti hkousa fwnhn wV koiloponoushV, stenagmon wV prwtogennwshV fwnhn thV qugatroV Siwn, htiV qrhnologei eauthn, ekteinei taV ceiraV authV, legousa, Ouai eiV eme twra, dioti h yuch mou ekleipei eneken twn foneutwn.

Jeremiah 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: