Modern Greek Bible

Jeremiah 2

Jeremiah

Return to Index

Chapter 3

1

[] Legousin, Ean tiV apobalh thn gunaika autou kai anacwrhsh apo autou kai geinh allou androV, qelei epistreyei palin ekeinoV proV authn; h gh ekeinh den qelei olwV mianqh; su eporneusaV men meta pollwn erastwn× epistreyon de palin proV eme, legei KurioV.

2

Shkwson touV ofqalmouV sou proV touV uyhlouV topouV, kai ide pou den eselghsaV. En taiV odoiV ekaqhsaV di' autouV, wV o Aray en th erhmw, kai emianaV thn ghn me taV porneiaV sou kai me thn kakian sou.

3

Dia touto ekrathqhsan ai brocai, kai den egeine broch oyimoV× kai su eiceV to metwpon thV pornhV, apebaleV pasan entrophn.

4

Den qeleiV krazei apo tou nun proV eme, Pater mou, su eisai o odhgoV thV neothtoV mou;

5

Qelei diathrei thn orghn autou diapantoV; qelei fulattei authn ewV telouV; idou, elalhsaV kai epraxaV ta kaka, oson hdunhqhV.

6

[] O KurioV eipen eti proV eme en taiV hmeraiV Iwsiou tou basilewV, EideV ekeina, ta opoia Israhl h apostatiV epraxen; uphgen epi pan uyhlon oroV kai upokatw pantoV prasinou dendrou kai eporneusen ekei.

7

Kai afou epraxe panta tauta, eipa, Epistreyon proV eme× kai den epestreye. Kai eide touto IoudaV h apistoV authV adelfh.

8

Kai eidon oti enw epeidh Israhl h apostatiV emoiceusen egw apepemya authn kai edwka eiV authn to gramma tou diazugiou authV, IoudaV h apistoV authV adelfh den efobhqh all' uphge kai eporneuse kai auth.

9

Kai me thn diafhmisin thV porneiaV authV emiane ton topon kai emoiceuse meta twn liqwn kai meta twn xulwn.

10

Kai en pasi toutoiV IoudaV h apistoV authV adelfh den epestreye proV eme ex olhV thV kardiaV authV alla yeudwV, legei KurioV.

11

Kai eipe KurioV proV eme, Israhl h apostatiV edikaiwsen eauthn perissoteron para IoudaV h apistoV.

12

[] Upage kai diakhruxon touV logouV toutouV proV ton borran kai eipe, Epistreyon, Israhl h apostatiV, legei KurioV, kai den qelw kamei na pesh h orgh mou ef' umaV× dioti elehmwn eimai, legei KurioV× den qelw fulattei thn orghn diapantoV.

13

Monon gnwrison thn anomian sou, oti hmarthsaV eiV Kurion ton Qeon sou, kai dihresaV taV odouV sou eiV touV xenouV upokatw pantoV prasinou dendrou, kai den uphkousate eiV thn fwnhn mou, legei KurioV.

14

Epistreyate, uioi apostatai, legei KurioV, an kai egw saV apestrafhn× kai qelw saV labei ena ek polewV kai duo ek suggeneiaV kai qelw saV eisaxei eiV thn Siwn×

15

kai qelw saV dwsei poimenaV kata thn kardian mou kai qelousi saV poimanei en gnwsei kai sunesei.

16

Kai otan plhqunqhte kai auxhnqhte epi thV ghV, en ekeinaiV taiV hmeraiV, legei KurioV, den qelousi proferei pleon, H kibwtoV thV diaqhkhV tou Kuriou, oude qelei anabh epi kardian autwn, oude qelousin enqumhqh authn, oude qelousin episkefqh, oude qelei kataskeuasqh pleon.

17

En ekeinw tw kairw qelousin onomasei thn Ierousalhm× qronon tou Kuriou× kai panta ta eqnh qelousi sunacqh proV authn en tw onomati tou Kuriou, proV thn Ierousalhm× kai den qelousi peripathsei pleon opisw thV orexewV thV ponhraV autwn kardiaV.

18

En ekeinaiV taiV hmeraiV o oikoV Iouda qelei peripathsei meta tou oikou Israhl, kai qelousin elqei omou apo thV ghV tou borra, eiV thn ghn thn opoian eklhrodothsa eiV touV pateraV saV.

19

All' egw eipa, PwV qelw se katataxei metaxu twn teknwn kai dwsei eiV se ghn epiqumhthn, endoxon klhronomian twn dunamewn twn eqnwn; Kai eipa, Su qeleiV me kraxei, Pater mou× kai den qeleiV apostreyei apo opisqen mou.

20

[] BebaiwV kaqwV gunh aqetei eiV ton andra authV, outwV hqethsate eiV eme, oikoV Israhl, legei KurioV.

21

Fwnh hkousqh epi twn uyhlwn topwn, klauqmoV kai dehseiV twn uiwn Israhl× dioti diestreyan thn odon autwn, elhsmonhsan Kurion ton Qeon autwn.

22

Epistreyate, uioi apostatai, kai qelw iatreusei taV apostasiaV saV. Idou, hmeiV ercomeqa proV se× dioti su eisai KurioV o QeoV hmwn.

23

Twonti eiV mathn elpizetai swthria ek twn lofwn kai ek tou plhqouV twn orewn× monon en Kuriw tw Qew hmwn einai h swthria tou Israhl.

24

Dioti h aiscunh katefage ton kopon twn paterwn hmwn ek thV neothtoV hmwn× ta poimnia autwn kai taV agelaV autwn, touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn.

25

En th aiscunh hmwn katakeimeqa, kai h atimia hmwn kaluptei hmaV× dioti hmarthsamen eiV Kurion ton Qeon hmwn, hmeiV kai oi patereV hmwn, ek thV neothtoV hmwn ewV thV hmeraV tauthV, kai den uphkousamen eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou hmwn.

Jeremiah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: