Modern Greek Bible

Jeremiah 1

Jeremiah

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme legwn,

2

Upage kai bohson eiV ta wta thV Ierousalhm legwn, Outw legei KurioV× Enqumoumai peri sou thn proV se eumeneian mou en th neothti sou, thn agaphn thV numfeusewV sou, ote me hkolouqeiV en th erhmw, en gh aspartw×

3

o Israhl hto agioV eiV ton Kurion, aparch twn gennhmatwn autou× panteV oi katatrwgonteV auton hsan enocoi× kakon hlqen ep' autouV, legei KurioV.

4

Akousate ton logon tou Kuriou, oikoV Iakwb kai pasai ai suggeneiai tou oikou Israhl×

5

Outw legei KurioV× Poian adikian eurhkan en emoi oi patereV saV, wste apemakrunqhsan ap' emou kai periepathaan opisw thV mataiothtoV kai emataiwqhsan;

6

kai den eipon, Pou einai o KurioV, o anabibasaV hmaV ek ghV Aiguptou, o odhghsaV hmaV dia thV erhmou, dia topou erhmiaV kai casmatwn, dia topou anudriaV kai skiaV qanatou, dia topou ton opoion den eperasen anqrwpoV kai opou anqrwpoV den katwkhse;

7

Kai saV eishgagon eiV topon karpoforon, dia na trwghte touV karpouV autou kai ta agaqa autou× afou omwV eishlqete, emianate thn ghn mou kai katesthsate bdelugma thn klhronomian mou.

8

Oi iereiV den eipon, Pou einai o KurioV; kai oi kratounteV ton nomon den me egnwrisan× kai oi poimeneV eginonto parabatai enantion mou, kai oi profhtai proefhteuon dia tou Baal kai periepatoun opisw pragmatwn anwfelwn.

9

[] Dia touto eti qelw kriqh me esaV, legei KurioV, kai me touV uiouV twn uiwn saV qelw kriqh.

10

Dioti diabhte eiV taV nhsouV twn Khtiaiwn kai idete× kai pemyate eiV Khdar× kai parathrhsate epimelwV, kai idete an estaqh toiouton pragma.

11

Hllaxen eqnoV qeouV, an kai outoi den hnai qeoi; o laoV mou omwV hllaxe thn doxan autou me pragma anwfeleV.

12

Ekplaghte, ouranoi, dia touto, kai frixate, suntaracqhte sfodra, legei KurioV.

13

Dioti duo kaka epraxen o laoV mou× eme egkatelipon, thn phghn twn zwntwn udatwn, kai eskayan eiV eautouV lakkouV, lakkouV suntetrimmenouV, oitineV den dunantai na krathswsin udwr.

14

[] MhpwV einai douloV o Israhl; h douloV oikogenhV; dia ti katestaqh lafuron;

15

Oi skumnoi ebruchsan ep' auton, exedwkan thn fwnhn autwn kai katesthsan thn ghn autou erhmon× ai poleiV autou katekahsan kai emeinan akatoikhtoi.

16

Oi uioi proseti thV Nwf kai thV TafnhV sunetriyan thn korufhn sou.

17

Den ekameV touto su eiV seauton, dioti egkatelipeV Kurion ton Qeon sou ote se wdhgei en th odw;

18

Kai twra ti eceiV na kamhV en th odw thV Aiguptou, dia na pihV ta udata Siwr; h ti eceiV na kamhV en th odw thV AssuriaV, dia na pihV ta udata tou potamou;

19

H asebeia sou qelei se paideusei kai ai parabaseiV sou qelousi se elegxei× gnwrison loipon kai ide, oti einai kakon kai pikron, to oti egkatelipeV Kurion ton Qeon sou, kai den einai o foboV mou en soi, legei KurioV o QeoV twn dunamewn.

20

[] Epeidh pro pollou sunetriya ton zugon sou, diespasa ta desma sou, kai su eipaV, den qelw staqh parabathV pleon× enw epi panta uyhlon lofon kai upokatw pantoV dendrou prasinou perieplanhqhV ekporneuwn.

21

Egw de se efuteusa ampelon eklekthn, sperma olwV alhqinon× pwV loipon meteblhqhV eiV parefqarmenon klhma ampelou xenhV eiV eme;

22

Dia touto kai ean pluqhV me nitron kai plhqunhV eiV seauton to smhgma, h anomia sou menei seshmeiwmenh enwpion mou, legei KurioV o QeoV.

23

PwV dunasai na eiphV, den emianqhn, den uphga opisw twn Baaleim; ide thn odon sou en th faraggi, gnwrison ti epraxaV× eisai taceia dromaV diatrecousa en taiV odoiV authV×

24

onoV agria suneiqismenh eiV thn erhmon, anapneousa ton aera kata thn epiqumian thV kardiaV authV× thn ormhn authV, tiV dunatai na epistreyh authn; panteV oi zhtounteV authn den qelousi kopiazei× en tw mhni authV qelousin eurei authn.

25

Krathson ton poda sou apo tou na peripathshV anupodhtoV, kai ton larugga sou apo diyhV× alla su eipaV, eiV mathn× ouci× dioti hgaphsa xenouV kai katopin autwn qelw upagei.

26

KaqwV o klepthV aiscunetai otan eureqh, outw qelei aiscunqh o oikoV Israhl, autoi, oi basileiV autwn, oi arconteV autwn kai oi iereiV autwn kai oi profhtai autwn×

27

oitineV legousi proV to xulon, Pathr mou eisai× kai proV ton liqon, Su me egennhsaV× dioti estreyan nwta proV eme kai ouci proswpon× en tw kairw omwV thV sumforaV autwn qelousin eipei, Anasthqi kai swson hmaV.

28

Kai pou einai oi qeoi sou, touV opoiouV ekameV eiV seauton; aV anasthqwsin, ean dunantai na se swswsin en tw kairw thV sumforaV sou× dioti kata ton ariqmon twn polewn sou hsan oi qeoi sou, Iouda.

29

[] Dia ti hqelete kriqh met' emou; seiV panteV eisqe parabatai eiV eme, legei KurioV.

30

EiV mathn epataxa ta tekna saV× den edecqhsan diorqwsin× h macaira saV katefage touV profhtaV saV wV lewn exoloqreuwn.

31

W genea, idete ton logon tou Kuriou× Estaqhn erhmoV eiV ton Israhl, gh skotouV; dia ti legei o laoV mou, HmeiV eimeqa kurioi× den qelomen elqei pleon proV se;

32

Dunatai h korh na lhsmonhsh touV stolismouV authV, h numfh ton kallwpismon authV; kai omwV o laoV mou me elhsmonhsen hmeraV anariqmhtouV.

33

Dia ti kallwpizeiV thn odon sou dia na zhthV erastaV; eiV tropon wste kai edidaxaV taV odouV sou eiV taV kakaV.

34

Eti eiV ta kraspeda sou eureqhsan aimata yucwn ptwcwn aqwwn× den eurhka auta anoruttwn, all' epi panta tauta.

35

Kai omwV legeiV, Epeidh eimai aqwoV, bebaiwV o qumoV autou qelei apostrafh ap' emou. Idou, egw qelw kriqh meta sou, dioti legeiV, Den hmarthsa.

36

Dia ti periplanasai toson dia na allaxhV thn odon sou; qeleiV kataiscunqh kai upo thV Aiguptou, kaqwV kathscunqhV upo thV AssuriaV.

37

Nai, qeleiV exelqei enteuqen me taV ceiraV sou epi thn kefalhn sou× dioti o KurioV apebale taV elpidaV sou kai den qeleiV euhmerhsei eiV autaV.

Jeremiah 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: