Modern Greek Bible

Isaiah 65

Isaiah

Return to Index

Chapter 66

1

[] Outw legei KurioV× O ouranoV einai qronoV mou kai h gh upopodion twn podwn mou× poioV einai o oikoV, ton opoion hqelete oikodomhsei di' eme; kai poioV einai o topoV thV anapausewV mou;

2

Dioti h ceir mou ekame panta tauta kai egeinan panta tauta, legei KurioV× eiV tina loipon qelw epibleyei; eiV ton ptwcon kai suntetrimmenon to pneuma kai tremonta ton logon mou.

3

OstiV de sfazei boun, einai wV o foneuwn anqrwpon× ostiV qusiazei arnion, wV o koptwn kunoV laimon× ostiV prosferei prosforan ex alfitwn, wV prosferwn aima coireion× ostiV qusiazei, wV o eulogwn eidwlon. Nai, autoi exelexan taV odouV autwn, kai h yuch autwn hdunetai eiV ta bdelugmata autwn.

4

Kai egw loipon qelw eklexei ta eiV autouV oleqria kai qelw ferei ep' autouV osa fobountai× dioti ekaloun kai oudeiV apekrineto× elaloun kai den hkouon× all' epratton to kakon enwpion mou kai exelegon to mh areston eiV eme.

5

[] Akousate ton logon tou Kuriou, seiV oi tremonteV ton logon autou× oi adelfoi saV, oitineV saV misousi kai saV apoballousin eneken tou onomatoV mou, eipan, AV doxasqh o KurioV× plhn autoV qelei fanh eiV caran saV, ekeinoi de qelousi kataiscunqh.

6

Fwnh kraughV ercetai ek thV polewV, fwnh ek tou naou, fwnh tou Kuriou, ostiV kamnei antapodosin eiV touV ecqrouV autou.

7

Prin koiloponhsh, egennhse× prin elqwsin oi ponoi authV, hleuqerwqh kai egennhsen arsenikon.

8

TiV hkouse toiouton pragma; tiV eide toiauta; hqele gennhsei h gh en mia hmera; h eqnoV hqele gennhqh entautw all' h Siwn ama ekoiloponhsen, egennhse ta tekna authV.

9

Egw, o ferwn eiV thn gennan, den hqelon kamei na gennhsh; legei KurioV× egw, o kamnwn na gennwsin, hqelon kleisei thn mhtran; legei o QeoV sou.

10

Eufranqhte meta thV Ierousalhm kai agallesqe met' authV, panteV oi agapwnteV authn× carhte caran met' authV, panteV oi penqounteV di' authn×

11

dia na qhlashte kai na cortasqhte apo twn mastwn twn parhgoriwn authV× dia na ekqhlashte kai na entrufhshte eiV thn afqonian thV doxhV authV.

12

dioti outw legei KurioV× Idou, eiV authn qelw streyei thn eirhnhn wV potamon, kai thn doxan twn eqnwn wV ceimarron plhmmurounta× tote qelete qhlasei, qelete bastacqh epi twn pleurwn kai kolakeuqh epi twn gonatwn authV.

13

WV paidion, to opoion parhgorei h mhthr autou, outwV egw qelw saV parhgorhsei× kai qelete parhgorhqh en th Ierousalhm.

14

Kai qelete idei, kai h kardia saV qelei eufranqh kai ta osta saV qelousin anqhsei wV cortoV× kai h ceir tou Kuriou qelei gnwrisqh proV touV doulouV autou, h de orgh proV touV ecqrouV autou.

15

[] Dioti, idou, o KurioV qelei elqei en puri, kai ai amaxai autou qelousin eisqai wV anemostrobiloV, dia na apodwsh thn orghn autou me ormhn kai thn epitimhsin autou me flogaV puroV.

16

Dioti en puri Kuriou kai en th macaira autou qelei kriqh pasa sarx, kai oi pefoneumenoi tou Kuriou qelousin eisqai polloi.

17

Oi agiazomenoi kai kaqarizomenoi en toiV khpoiV o eiV katopin tou allou anafandon, trwgonteV coireion kreaV kai ta bdelugmata kai ton pontikon, outoi qelousi katanalwqh omou, legei KurioV.

18

Dioti egw exeurw ta erga autwn kai touV dialogismouV autwn× kai ercomai dia na sunaxw panta ta eqnh kai taV glwssaV× kai qelousin elqei kai idei thn doxan mou.

19

Kai qelw sthsei shmeion metaxu autwn× kai touV seswsmenouV ex autwn qelw exaposteilei eiV ta eqnh, eiV QarseiV, Foul kai Loud, oitineV surousi toxon, eiV Qoubal kai Iauan, eiV taV nhsouV taV makran, oitineV den hkousan thn fhmhn mou oude eidon thn doxan mou× kai qelousi khruxei thn doxan mou metaxu twn eqnwn.

20

Kai qelousi ferei pantaV touV adelfouV saV ek pantwn twn eqnwn prosforan eiV ton Kurion, epi ippwn kai epi amaxwn kai epi foreiwn kai epi hmionwn kai epi tacudromwn zwwn, proV to agion mou oroV, thn Ierousalhm, legei KurioV, kaqwV ta tekna tou Israhl ferousi thn ex alfitwn prosforan en kaqarw aggeiw proV ton oikon tou Kuriou.

21

Kai proseti qelw labei ex autwn iereiV kai LeuitaV, legei KurioV.

22

Dioti wV oi neoi ouranoi kai h nea gh, ta opoia egw qelw kamei, qelousi diamenei enwpion mou, legei KurioV, outw qelei diamenei to sperma saV kai to onoma saV.

23

Kai apo neaV selhnhV ewV allhV kai apo sabbatou ewV allou qelei ercesqai pasa sarx dia na proskunh enwpion mou, legei KurioV.

24

Kai qelousin exelqei kai idei ta kwla twn anqrwpwn, oitineV estaqhsan parabatai enantion mou× dioti o skwlhx autwn den qelei teleuthsei kai to pur autwn den qelei sbesqh× kai qelousin eisqai bdelugma eiV pasan sarka.

Jeremiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: