Modern Greek Bible

Isaiah 64

Isaiah

Return to Index

Chapter 65

1

[] Ezhthqhn para twn mh erwtwntwn peri emou× eureqhn para twn zhtountwn me× eipa, Idou, egw, idou, egw, proV eqnoV mh kaloumenon me to onoma mou.

2

Exhplwsa taV ceiraV mou olhn thn hmeran proV laon apeiqh, peripatounta en odw ouci kalh, opisw twn diabouliwn autwn,

3

laon paroxunonta me pantote kata proswpon mou, qusiazonta en khpoiV kai qumiazonta epi plinqwn,

4

menonta en toiV mnhmasi kai dianuktereuonta en apokrufoiV, trwgonta coireion kreaV kai en toiV aggeioiV autou econta zwmon akaqartwn pragmatwn,

5

legonta, Makran ap' emou, mh me eggishV, dioti eimai agiwteroV sou. Outoi einai kapnoV eiV touV mukthraV mou, pur kaiomenon olhn thn hmeran.

6

Idou, gegrammenon einai enwpion mou, den qelw siwphsei alla qelw antapodwsei, nai, qelw antapodwsei eiV touV kolpouV autwn

7

taV anomiaV saV kai taV anomiaV twn paterwn saV omou, legei KurioV, oitineV equmiasan epi twn orewn kai me eblasfhmhsan epi twn lofwn× dia touto qelw antiplhrwsei eiV touV kolpouV autwn ta ap' archV erga autwn.

8

[] Outw legei KurioV× KaqwV otan euriskhtai gleukoV en th stafulh, legousi, Mh fqeirhV auto, dioti einai eulogia en autw× outw qelw kamei eneken twn doulwn mou, dia na mh exoloqreusw pantaV.

9

Kai qelw exaxei sperma ex Iakwb kai klhronomon twn orewn mou ex Iouda× kai oi eklektoi mou qelousi klhronomhsei auta kai oi douloi mou qelousi katoikhsei ekei.

10

Kai o Sarwn qelei eisqai mandra twn poimniwn kai h koilaV tou Acwr topoV eiV anapausin twn boukoliwn, dia ton laon mou ton ekzhtounta me.

11

[] EsaV omwV, touV egkataleipontaV ton Kurion, touV lhsmonountaV to agion mou oroV, touV etoimazontaV trapezan eiV ton Gadhn kai touV kamnontaV spondhn eiV ton Meni,

12

qelw saV ariqmhsei dia thn macairan kai panteV qelete kuyei eiV thn sfaghn× dioti ekaloun kai den apekrinesqe× elaloun kai den hkouete× all' eprattete to kakon enwpion mou kai exelegete to mh areston eiV eme.

13

Oqen outw legei KurioV o QeoV× Idou, oi douloi mou qelousi fagei, seiV de qelete peinasei× idou, oi douloi mou qelousi piei, seiV de qelete diyhsei× idou, oi douloi mou qelousin eufranqh, seiV de qelete aiscunqh×

14

idou, oi douloi mou qelousin alalazei en euqumia, seiV de qelete boa en ponw kardiaV kai ololuzei upo kataqliyewV pneumatoV.

15

Kai qelete afhsei to onoma saV eiV touV eklektouV mou dia kataran× dioti KurioV o QeoV qelei se qanatwsei kai me allo onoma qelei onomasei touV doulouV autou,

16

dia na makarizh eauton eiV ton Qeon thV alhqeiaV o makarizwn eauton epi thV ghV× kai na omnuh eiV ton Qeon thV alhqeiaV o omnuwn epi thV ghV× dioti ai proterai qliyeiV elhsmonhqhsan kai dioti ekrufqhsan apo twn ofqalmwn mou.

17

[] Epeidh idou, neouV ouranouV ktizw kai nean ghn× kai den qelei eisqai mnhmh twn proterwn oude qelousin elqei eiV ton noun.

18

All' eufrainesqe kai cairete pantote eiV ekeino to opoion ktizw× dioti, idou, ktizw thn Ierousalhm agalliama kai ton laon authV eufrosunhn.

19

Kai qelw agallesqai eiV thn Ierousalhm kai eufrainesqai eiV ton laon mou× kai den qelei akousqh pleon en auth fwnh klauqmou kai fwnh kraughV.

20

Den qelei eisqai pleon ekei brefoV oligohmeron kai gerwn ostiV den eplhrwse taV hmeraV autou× dioti to paidion qelei apoqnhskei ekaton etwn, o de ekaton etwn amartwloV qelei eisqai epikataratoV.

21

Kai qelousin oikodomhsei oikiaV kai katoikhsei, kai qelousi futeusei ampelwnaV kai fagei ton karpon autwn.

22

den qelousi ktisei autoi kai alloV na katoikhsh× den qelousi futeusei autoi kai alloV na fagh× dioti ai hmerai tou laou mou einai wV ai hmerai tou dendrou kai oi eklektoi mou qelousi palaiwsei to ergon twn ceirwn autwn.

23

Den qelousi kopiazei eiV mathn oude qelousi teknopoiei dia katastrofhn× dioti einai sperma twn euloghmenwn tou Kuriou kai oi ekgonoi autwn met' autwn.

24

Kai prin autoi kraxwsin, egw qelw apokrinesqai× kai enw autoi lalousin, egw qelw akouei.

25

O lukoV kai to arnion qelousi boskesqai omou, kai o lewn qelei trwgei acuron wV o bouV× artoV de tou ofewV qelei eisqai to cwma× en olw tw agiw mou orei den qelousi kamnei zhmian oude fqoran, legei KurioV.

Isaiah 66

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: