Modern Greek Bible

Isaiah 63

Isaiah

Return to Index

Chapter 64

1

[] Eiqe na escizeV touV ouranouV, na katebaineV, na dieluonto ta orh en th parousia sou,

2

wV pur kaion qamnouV, wV pur kamnon to udwr na koclazh, dia na geinh to onoma sou gnwston eiV touV enantiouV sou, na labh tromoV ta eqnh en th parousia sou.

3

Ote ekameV tromera pragmata, opoia den eprosmenamen, katebhV, kai ta orh dieluqhsan en th parousia sou.

4

Dioti ek tou aiwnoV den emaqon oi anqrwpoi, ta wta autwn den hkousan, oi ofqalmoi autwn den eidon Qeon ektoV sou, ostiV na ekame toiauta eiV touV epikaloumenouV auton.

5

Ercesai eiV sunanthsin tou eufrainomenou kai ergazomenou dikaiosunhn, twn enqumoumenwn se en taiV odoiV sou× idou, su wrgisqhV, dioti hmeiV hmarthsamen× ean diemenomen en autaiV, hqelomen swqh;

6

[] PanteV twonti egeinamen wV akaqarton pragma, kai pasa h dikaiosunh hmwn einai wV ruparon imation× dia touto epesamen panteV wV to fullon, kai ai anomiai hmwn afhrpasan hmaV wV o anemoV.

7

Kai den uparcei o epikaloumenoV to onoma sou, o egeiromenoV dia na piasqh apo sou× dioti ekruyaV to proswpon sou af' hmwn kai hfanisaV hmaV dia thV ceiroV twn anomiwn hmwn.

8

Alla twra, Kurie, su eisai o Pathr hmwn× hmeiV eimeqa o phloV kai su o PlasthV hmwn× kai panteV eimeqa to ergon thV ceiroV sou.

9

Mh orgizou sfodra, Kurie, mhde enqumou pantote thn anomian× kai twra epibleyon, deomeqa× laoV sou eimeqa panteV.

10

Ai agiai poleiV sou egeinan erhmoi, h Siwn egeinen erhmoV, h Ierousalhm hrhmwmenh.

11

O agioV hmwn kai o wraioV hmwn oikoV, en w oi patereV hmwn se edoxologoun, katekah en puri× kai panta ta eiV hmaV agaphta hfanisqhsan.

12

QeleiV, Kurie, krathsei seauton en toutoiV; qeleiV siwphsei kai qeleiV qliyei hmaV ewV sfodra;

Isaiah 65

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: