Modern Greek Bible

Isaiah 61

Isaiah

Return to Index

Chapter 62

1

[] Dia thn Siwn den qelw siwphsei kai dia thn Ierousalhm den qelw hsucasei, ewsou h dikaiosunh authV exelqh wV lamyiV kai h swthria authV wV lampaV kaiomenh.

2

Kai qelousin idei ta eqnh thn dikaiosunhn sou kai panteV oi basileiV thn doxan sou× kai qeleiV onomasqh me neon onoma, to opoion tou Kuriou to stoma qelei onomasei.

3

Kai qeleiV eisqai stefanoV doxhV en ceiri Kuriou kai diadhma basilikon en th palamh tou Qeou sou.

4

Den qeleiV pleon onomasqh, Egkataleleimmenh× oude h gh sou qelei pleon onomasqh, Hrhmwmenh× alla qeleiV onomasqh, H eudokia mou en auth× kai h gh sou, H nenumfeumenh× dioti o KurioV hudokhsen epi se, kai h gh sou qelei eisqai nenumfeumenh.

5

Dioti kaqwV o neoV numfeuetai me parqenon, outwV oi uioi sou qelousi sunoikei meta sou× kai kaqwV o numfioV eufrainetai eiV thn numfhn, outwV o QeoV sou qelei eufranqh eiV se.

6

[] Epi twn teicwn sou, Ierousalhm, katesthsa fulakaV, oitineV pote den qelousi siwpa oute hmeran oute nukta× osoi anakaleite ton Kurion, mh fulattete siwphn.

7

Kai mh didete eiV auton anapausin, ewsou susthsh kai ewsou kamh thn Ierousalhm ainesin epi thV ghV.

8

O KurioV wmosen epi thn dexian autou kai epi ton braciona thV dunamewV autou, den qelw dwsei pleon ton siton sou trofhn eiV touV ecqrouV sou× kai oi uioi tou allogenouV den qelousi pinei ton oinon sou, dia ton opoion emocqhsaV×

9

all' oi qerizonteV qelousi trwgei auton kai ainei ton Kurion× kai oi trugwnteV qelousi pinei auton en taiV aulaiV thV agiothtoV mou.

10

[] Perasate, perasate dia twn pulwn× etoimasate thn odon tou laou× episkeuasate, episkeuasate thn odon× ekriyate touV liqouV× uywsate shmaian proV touV laouV.

11

Idou, o KurioV diekhruxen ewV twn akrwn thV ghV, Eipate proV thn qugatera thV Siwn, Idou, o Swthr sou ercetai× idou, o misqoV autou einai met' autou kai to ergon autou enwpion autou.

12

Kai qelousin onomasei autouV, O AgioV laoV, O lelutrwmenoV tou Kuriou× kai su qeleiV onomasqh, Epizhtoumenh, poliV ouk egkataleleimmenh.

Isaiah 63

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: