Modern Greek Bible

Isaiah 60

Isaiah

Return to Index

Chapter 61

1

[] Pneuma Kuriou tou Qeou einai ep' eme× dioti o KurioV me ecrise dia na euaggelizwmai eiV touV ptwcouV× me apesteile dia na iatreusw touV suntetrimmenouV thn kardian, na khruxw eleuqerian eiV touV aicmalwtouV kai anoixin desmwthriou eiV touV desmiouV×

2

dia na khruxw eniauton euprosdekton tou Kuriou kai hmeran ekdikhsewV tou Qeou hmwn× dia na parhgorhsw pantaV touV penqountaV×

3

dia na qesw eiV touV penqountaV en Siwn, na dwsw eiV autouV wraiothta anti thV stakthV, elaion eufrosunhV anti tou penqouV, stolhn ainesewV anti tou pneumatoV thV akhdiaV× dia na onomazwntai dendra dikaiosunhV, futeuma tou Kuriou, eiV doxan autou.

4

[] Kai qelousin anoikodomhsei taV palaiaV erhmwseiV, qelousin anegeirei ta arcaia ereipia, kai qelousin anakainisei taV erhmouV poleiV, taV hrhmwmenaV apo geneaV genewn.

5

Kai allogeneiV qelousin istasqai kai boskei ta poimnia saV, kai oi uioi twn allogenwn qelousin eisqai oi gewrgoi saV kai oi ampelourgoi saV.

6

SeiV de iereiV tou Kuriou qelete onomazesqai× leitourgouV tou Qeou hmwn qelousi saV legei× qelete trwgei ta agaqa twn eqnwn kai eiV thn doxan autwn qelete kaucasqai.

7

Anti thV aiscunhV saV qelete ecei diplasia× kai anti thV entrophV qelousin ecei agalliasin en th klhronomia autwn× oqen en th gh autwn qelousi klhronomhsei to diploun× aiwnioV eufrosunh qelei eisqai eiV autouV.

8

Dioti egw eimai o KurioV, o agapwn dikaiosunhn, o miswn arpaghn kai adikian× kai qelw antapodwsei to ergon autwn pista kai qelw kamei proV autouV diaqhkhn aiwnion.

9

Kai to sperma autwn qelei fhmisqh metaxu twn eqnwn kai oi ekgonoi autwn metaxu twn lawn× paV o blepwn autouV qelei gnwrizei autouV, oti einai to sperma, to opoion o KurioV euloghse.

10

[] Qelw eufranqh ta megista epi ton Kurion× h yuch mou qelei agalliasqh eiV ton Qeon mou× dioti me enedusen imation swthriaV, me eforesen ependuma dikaiosunhV, wV numfion euprepismenon me mitran kai wV numfhn kekosmhmenhn me ta polutima authV kallwpismata.

11

Dioti kaqwV h gh anadidei to blasthma authV kai kaqwV o khpoV ekfuei ta speiromena en autw outw KurioV o QeoV qelei kamei thn dikaiosunhn kai thn ainesin na blasthswsin enwpion pantwn twn eqnwn.

Isaiah 62

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: