Modern Greek Bible

Isaiah 59

Isaiah

Return to Index

Chapter 60

1

[] Shkwqhti, fwtizou× dioti to fwV sou hlqe, kai h doxa tou Kuriou aneteilen epi se.

2

Dioti idou, skotoV qelei skepasei thn ghn kai zofoV ta eqnh× epi se omwV qelei anateilei o KurioV kai h doxa autou qelei fanerwqh epi se.

3

Kai ta eqnh qelousin elqei eiV to fwV sou kai oi basileiV eiV thn lamyin thV anatolhV sou.

4

Uywson kuklw touV ofqalmouV sou kai ide× panteV outoi sunaqroizontai, ercontai proV se× oi uioi sou qelousin elqei makroqen kai ai qugatereV sou qelousi trafh eiV ta pleura sou.

5

Tote qeleiV idei kai carh, kai h kardia sou qelei ekplagh kai platunqh× dioti h afqonia thV qalasshV qelei strafh proV se× ai dunameiV twn eqnwn qelousin elqei proV se.

6

PlhqoV kamhlwn qelei se skepasei, ai dromadeV tou Madiam kai tou Gefa× panteV oi apo Seba belousin elqei× crusion kai libanon qelousi ferei× kai qelousin euaggelizesqai touV epainouV tou Kuriou.

7

Panta ta probata tou Khdar qelousi sunacqh proV se× oi krioi tou Nebaiwq qelousin eisqai eiV crhsin sou× qelousi prosferqh epi to qusiasthrion mou euprosdektoi, kai egw qelw doxasei ton oikon thV doxhV mou.

8

TineV einai oi petwmenoi wV nefh kai wV peristerai eiV taV quridaV autwn;

9

[] Ai nhsoi bebaiwV qelousi prosmeinei eme kai en prwtoiV ta ploia thV QarseiV, dia na ferwsi makroqen touV uiouV sou, to argurion autwn kai to crusion autwn met' autwn, dia to onoma Kuriou tou Qeou sou kai dia ton Agion tou Israhl, dioti se edoxase.

10

Kai oi uioi twn allogenwn qelousin anoikodomhsei ta teich sou, kai oi basileiV autwn qelousi se uphrethsei× dioti en th orgh mou se epataxa, plhn dia thn eunoian mou se hlehsa.

11

Kai ai pulai sou qelousin eisqai pantote anoiktai× den qelousi kleisqh hmeran kai nukta, dia na eisagwsin eiV se taV dunameiV twn eqnwn kai na eisferwntai oi basileiV autwn.

12

Dioti to eqnoV kai h basileia, ta opoia den hqelon se douleusei, qelousin afanisqh× nai, ta eqnh ekeina qelousin oloklhrwV erhmwqh.

13

H doxa tou Libanou qelei h elqei eiV se, h elatoV, h peukh kai o puxoV omou, dia na stoliswsi ton topon tou agiasthriou mou× kai qelw doxasei ton topon twn podwn mou.

14

Kai ta tekna twn luphsantwn se qelousin elqei upoklinonta proV se× kai panteV oi katafronhsanteV se qelousi proskunhsei ta icnh twn podwn sou× kai qelousi se onomazei, H poliV tou Kuriou, H Siwn tou Agiou tou Israhl.

15

[] Anti tou oti egkateleifqhV kai emishqhV, wste oudeiV diebaine dia mesou sou, qelw se katasthsei aiwnion agalliama, eufrosunhn eiV geneaV genewn.

16

Kai qeleiV qhlasei to gala twn eqnwn kai qeleiV qhlasei touV mastouV twn basilewn× kai qeleiV gnwrisei oti egw o KurioV eimai o Swthr sou kai o LutrwthV sou, o IscuroV tou Iakwb.

17

Anti calkou qelw ferei crusion kai anti sidhrou qelw ferei argurion kai anti xulou calkon kai anti liqwn sidhron× kai qelw katasthsei touV archgouV sou eirhnhn kai touV epistataV sou dikaiosunhn.

18

Den qelei pleon akouesqai bia en th gh sou, erhmwsiV kai katastrofh en toiV orioiV sou× alla qeleiV onomazei ta teich sou Swthrian kai taV pulaV sou Ainesin.

19

Den qelei eisqai pleon en soi o hlioV fwV thV hmeraV, oude h selhnh dia thV lamyewV authV qelei se fwtizei× all' o KurioV qelei eisqai eiV se fwV aiwnion kai o QeoV sou h doxa sou.

20

O hlioV sou den qelei duei pleon oude qelei leiyei h selhnh sou× dioti o KurioV qelei eisqai to aiwnion sou fwV, kai ai hmerai tou penqouV sou qelousi teleiwqh.

21

Kai o laoV sou qelousin eisqai panteV dikaioi× qelousi klhronomhsei thn ghn diapantoV, o kladoV tou futeumatoV mou, to ergon twn ceirwn mou, dia na doxazwmai.

22

To elaciston qelei geinei cilia× kai to oligoston iscuron eqnoV× egw o KurioV qelw epitacunei touto kata ton kairon autou.

Isaiah 61

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: